OBOS og miljøet

OBOS måler verdiskaping gjennom de verdier vi skaper for medlemmene, samfunnet og konsernets langsiktige økonomiske verdiskaping. Et av hovedmålene i OBOS-konsernets strategi fram mot 2026 er å jobbe for et mer bærekraftig samfunn.

Som ledende aktør i bolig- og byggenæringen har OBOS et særlig ansvar for å gå foran. Det er også nødvendig for å sikre konsernets langsiktige virksomhet.

OBOS og datterselskapene opererer i en bransje der klimaog miljøspørsmål blir en stadig viktigere del av risikobildet. Dette påvirker både hvor vi kan bygge, byggemetode, produktene vi leverer, kundenes etterspørsel og tilhørende krav til lønnsomhet og kompetanse. Gjennom systematisk miljøoppfølging gjennom sertifiseringsordninger og tydelig ledelsesfokus, er OBOS godt rustet til å håndtere denne risikoen.

Noen viktige mål framover:

  • Redusere CO2-utslippene fra nybygg med 45 prosent
    innen 2026.
  • Støtte tiltak innenfor klima, miljø og uterom.
  • Ha en miljøsertifisert kontordrift.

OBOS har en miljødirektør som har ansvar for å følge opp målene. Framdrift og måloppnåelse rapporteres kvartalsvis. Det vises til Bærekraftsrapporten for en mer detaljert beskrivelse.

Les mer fra årsrapporten