Framtidsutsikter

Styret er tilfreds med konsernets økonomiske resultater i 2020. Til tross for koronapandemien og den usikkerhet som oppstod både i boligmarkedet og resten av økonomien, har OBOS manøvrert seg gjennom dette på en god måte.

Gjennom pandemien har oppgave nummer én vært å ivareta de ansatte og kundenes helse og trygghet, samtidig med å opprettholde produktivitet og god drift. Parallelt med dette har det vært viktig å sikre OBOS’ finansielle posisjon i møte med et meget uklart fremtidsscenario. Både styret og ledelsen har hatt tett oppfølging av situasjonen og sikret hurtig tilpasning av virksomhetens aktivitet til endrede rammebetingelser blant annet gjennom kostnadskutt, endring av arbeidsform med mere. Organisasjonen har etablert gode rutiner og strategier, kombinert med finansiell soliditet og likviditet, for å kunne videreføre dette og sikre handlekraft også i tiden fremover.

Våren 2021 står vi fortsatt i en uavklart situasjon knyttet til pandemien. Smitten er stor i samfunnet både i Norge og Sverige, vaksinearbeidet går langsomt, og nedstengninger rammer hardt. Den pågående pandemien har store menneskelige kostnader, både når det gjelder helse, privatøkonomi, utdanning og sosialt utenforskap, men også for våre medarbeidere som har en sterkt forandret arbeidshverdag.

Det er sannsynlig at byggevirksomheten vil rammes av noe økte kostnader knyttet til smittvernsituasjonen, høyere materialkostnader, samt mulige forsinkelser blant annet som følge av stengte grenser. Samtidig har lave renter og økt kjøpekraft i deler av befolkningen ledet til et brennhett boligmarked i begge våre hjemmemarkeder. I kombinasjon med et sterkt eiendomsmarked generelt vil dette derfor i stor grad oppveie de potensielt negative økonomiske konsekvensene. Styret forventer en viss renteøkning utover i 2021 og inn i 2022 som vil dempe noe av presset i boligmarkedet, men lav nybyggingstakt og god kjøpekraft i deler av befolkningen kombinert med en viss optimisme knyttet til vaksineprogrammene tilsier et fortsatt godt boligmarked. Markedet for næringseiendom forventes også å holde seg godt, men med endrede krav til hva fremtidens kontor og arbeidsplass skal tilby.

OBOS har en solid markedsledende virksomhet innen boligutvikling, både innenfor småhus og leilighetssegmentet i større byer i både Norge og Sverige. Fra sommeren 2020 har boligmarkedet vært meget sterkt, og den positive markedsutviklingen fortsetter inn i 2021. Med ny strategi er ambisjonsnivået økt ytterligere for boligbyggingsvirksomheten, blant annet gjennom en offensiv storbysatsing i Sverige. Med en kompetent organisasjon, en stor attraktiv tomtereserve som er ytterligere styrket gjennom fjoråret, og økonomi til å drive kontinuerlig bygging og investering i nye prosjekter, står OBOS godt rustet til å utnytte et sterkt boligmarked samtidig som man kan møte eventuelle negative effekter av pandemien.

Styret er spesielt opptatt av at OBOS må øke innsatsen for å senke terskelen inn i boligmarkedet for et bredere spekter av medlemmene. I den nye strategien til OBOS er ambisjonsnivået derfor å tilby 1000 boliger årlig innen 2026 gjennom alternative boligkjøpsmodeller som OBOS Bostart og OBOS Deleie. I et boligmarked med sterk prisvekst er denne satsingen spesielt viktig.

Fra november 2020 åpnet OBOS for medlemskap også i Sverige, for å sikre enda sterkere forankring mellom forretning og medlemsorganisasjon. Etableringen har vært en stor suksess med over 6000 medlemmer siden oppstart og vi har høye ambisjoner for denne satsingen. Samtidig skal den norske medlemsvirksomheten ytterlige videreutvikles.

Pandemien har også vist viktigheten av en god digital infrastruktur. OBOS har høstet godt av de store investeringer som er gjort i digitale løsninger. Et eksempel er utvikling av løsning for digitale årsmøter i boligselskapene. Gjennom å fortsette å investere i digitalisering og innovasjon skal OBOS støtte sine medlemmer og boligselskaper, samt opprettholde og styrke sin konkurransekraft innenfor hele verdikjeden i årene fremover.

Bolig- og byggsektoren står for en stor del av klimautslippene og OBOS har som en ledende aktør et særlig ansvar. OBOS har ambisiøse miljømål, men styret anser at det er behov for å ta enda sterkere grep. Det er derfor i ny strategi satt et mål om at CO2-fotavtrykket fra nybyggvirksomheten skal reduseres med 45 prosent innen 2026.

Lønnsom drift i gode år er buffer for dårlige år med markedssvikt og redusert aktivitet. Det muliggjør boligbygging og fortsatt investering i tomter og utvikling av tjenestetilbud når andre aktører må bremse. OBOS har offensive vekstambisjoner, men styret er samtidig opptatt av at veksten skjer med fokus på god boligkvalitet, medlemstilpassede tilbud, rasjonell kapitalbruk, god lønnsomhet og en gjeld som er godt håndterbar også under endrede markedsforhold.

Styret takker medlemmene i OBOS for bred oppslutning og takker samtidig de ansatte, ledelsen og samarbeidspartnere for motivert og engasjert innsats i et spesielt og krevende år.

Oslo 23. mars 2021
Styret og konsernsjef i OBOS BBL

Signatur styret og konsernsjef i OBOS BBL

Les mer fra årsrapporten