Hovedtrekk 2020

2020 har vært preget av koronapandemien. Da pandemien inntraff i mars var usikkerheten stor rundt hva konsekvensene ville bli. Fra slutten av mai økte aktiviteten på boligmarkedet igjen, og årets nyboligsalg ble det høyeste siden 2016.

Pandemien har bidratt til å akselerere nødvendige omstillingsprosesser for å møte utfordringer med produktivitet og endrede markedsforhold. OBOS tok raskt grep for å ivareta smittevern. Det er også gjennomført betydelige innsparinger knyttet til planlagt aktivitets- og kostnadsnivå på flere områder.

Tross hjemmekontor og pandemien, har OBOS klart å opprettholde produktiviteten. Dette har bidratt sterkt til at konsernet samlet sett leverer vesentlig bedre økonomiske resultater enn det var grunn til å frykte ved starten av pandemien.

Konsernet har i 2020 frigjort milliardbeløp gjennom salg av næringseiendom og ikke minst gjennom salget av OBOS Energi. Dette har bidratt til god likviditet gjennom året.

Øvrige forretningsområder i konsernet leverer gode resultater og et gjennomgående høyt aktivitetsnivå til tross for koronapandemien. Det er spesielt gledelig å se vekst i medlemstall og forvaltede boliger, men også at OBOSbanken gjennom krisen har kunnet fortsette en offensiv utlånspolicy overfor både boligselskaper og personkunder, som et bidrag til å holde hjulene i gang.

Satsingen i Sverige har blitt intensivert med tomtekjøp og boligprosjekter i de tre største byene, og ved å introdusere medlemsprogrammet også i Sverige. Det betyr at norske og svenske medlemmer nå kan benytte forkjøpsretten og andre medlemstilbud på tvers av landegrensene.

I 2020 ble den nye E18-vestkorridoren godkjent og bygging av Fornebu-banen startet opp. OBOS har inntatt en aktiv rolle i å få fram disse prosjektene for å sikre finansiering og realisering av mer enn 6000 nye boliger for OBOS-medlemmene, samt viktig  infrastruktur og byutvikling for hele regionen.

Utvikling i egenkapital
Graf over utvikling i egenkapital fra 2016 til 2020

Boligutvikling og boligsalg

OBOS er den største boligutvikleren i Norge og en av de største i Norge og Sverige samlet.

2020 har vært et krevende år for både kunder og aktører i boligmarkedet. Nyboligsalget og igangsetting av nye prosjekter bremset kraftig opp da koronapandemien rammet i mars. Til tross for et utfordrende år klarte OBOS likevel å øke boligsalget med syv prosent. Økningen skyldes godt salg i både Norge og Sverige, drevet av attraktive prosjekter som møter boligbehovet, fortsatt lave renter og tilgang på finansiering.

Samlet sett ble det solgt 3 633 nye boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS i 2020, mot 3 404 boliger i 2019. Av boliger solgt i 2020 ble 2 117 solgt i Norge og 1 516 solgt i Sverige. OBOS’ andel av totalt antall solgte nye boliger var 3 262 boliger.

OBOS-konsernet igangsatte 3 530 boliger i 2020 og det ble ferdigstilt 2 992 boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS. Ved utgangen av 2020 hadde konsernet til sammen 5 642 boliger under produksjon.

Forvaltning og rådgivning

Forvaltning av boliger er et av OBOS’ hovedformål. Til sammen forvaltet OBOS 245 517 boliger ved utgangen av 2020. I 2019 var tallet 241 823. OBOS har styrket satsingen på digitale løsninger for medlemmer og boligselskapene vesentlig i 2020, blant annet gjennom å etablere en ordning for digitale årsmøter. Det skal satses videre på digitale løsninger, noe som vil være avgjørende for kundetilfredshet og konkurransekraft.

Næringseiendom

Næringseiendom er et viktig element i byutviklingen og har over tid levert bransjeledende verdiskaping. Totalt eier OBOS-konsernet om lag 630 000 kvadratmeter næringseiendom i hel- og deleide eiendommer. Utleiegraden i selskapets eiendomsmasse var i 2020 på 96,4 prosent.

Det er i løpet av 2020 frigjort til sammen 1,6 milliarder kroner gjennom salg av Portalen-selskapene på Lillestrøm og Telefonfabrikken på Økern i Oslo.

Bank og eiendomsmegling

OBOS-banken har som hovedformål å tilby finansiering til boligkjøpere, borettslag og sameier. Dette inngår i den helhetlige verdikjeden vi vil tilby våre kunder og medlemmer. OBOS-banken hadde i 2020 en utlånsvekst på 2 709 millioner kroner inklusive utlån overført fra Eika Boligkreditt, en økning på 6,2 prosent. Etter flere år med kraftig utlånsvekst har banken begrenset veksten i 2020. Banken hadde ved utgangen av 2020 til sammen 46 359 millioner kroner i utlån, inklusive utlån overført fra Eika Boligkreditt, og
20 196 millioner kroner i innskuddsmidler.

Aksjer og forretningsutvikling

Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10 664 millioner kroner, mot 10 450 millioner kroner i 2019. Til tross for koronapandemien, har verdien av aksjeinvesteringene holdt seg godt. Porteføljen består av både børsnoterte aksjer og unoterte aksjer, herunder i oppstartsbedrifter. Eierandelene i AF Gruppen, Veidekke, JM, SBC og Construct Venture er klassifisert som tilknyttede selskaper. God aksjekursutvikling i de største investeringene er hovedårsakene til verdiendringen. Det er også frigjort
21 millioner gjennom salget av aksjer i oppstartselskapet Spacemaker.

OBOS’ strategiske aksjeportefølje, i form av verdiøkning, realisering av gevinster og mottatte utbytter, leverte i 2020 en avkastning på + 14,9 prosent mot OSEBX, som for året endte på + 4,6 prosent.

OBOS har i løpet av 2020 solgt sin vannkraftsatsing i OBOS Energi med en gevinst på 699 millioner og har med det frigjort kapital til videre satsing innen kjernevirksomheten.

Nye medlemmer

I løpet av året fikk OBOS 29 141 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 502 527, hvorav 4 124 i Sverige.

Utvikling i antall medlemmer

Les mer fra årsrapporten