Organisasjon

OBOS med datterselskaper hadde 2 522 faste ansatte ved utgangen av 2020, hvorav 918 i Sverige. Antall ansatte i konsernet har i løpet av året blitt redusert med 110 personer, i hovedsak i OBOS Block Watne og i OBOS Sverige.

Arbeidsmiljø og sykefravær

OBOS skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Det jobbes kontinuerlig med å sikre et godt arbeidsmiljø som forebygger skader og der sykefraværet er lavt. For konsernet som helhet er det en overordnet målsetning om et sykefravær på godt under fire prosent. For kontorvirksomheten er målet tre prosent. I OBOS-konsernet totalt var sykefraværet i 2020 på 4,4 prosent, noe som er på omtrent samme nivå som i 2019. For kontorvirksomheten var fraværet på 3,2 prosent, som er en bedring sammenliknet med 2019.

Mangfold og like muligheter

OBOS skal være en engasjerende og utviklende arbeidsplass for arbeidstakere av begge kjønn. Av ansatte i OBOS-konsernet er 36 prosent kvinner og 64 prosent menn. Målet er en kjønnsfordeling på 50/50 i ledende stillinger. I 2020 er 37 prosent av lederne i OBOS-konsernet kvinner, mens konsernledelsen består av fem kvinner og fem menn. 40 prosent av medlemmene i styret er kvinner.

Byggebransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, med en markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget. Ved rekruttering til stillinger i denne delen av virksomheten søkes det bevisst å øke kvinneandelen. 36 prosent av prosjektledere innenfor boligutvikling i OBOS i Norge er kvinner og 40 prosent av ansettelser innen prosjektledelse de siste fem årene er kvinner. Tre av datterselskapene innen boligutvikling – OBOS Fornebu, OBOS Kärnhem, og OBOS Nya Hem – ledes av kvinner, og prestisjeprosjektet Construction City ledes av to kvinner. I OBOS Block Watne er samtlige fire lederrekrutteringer de siste to årene kvinner. Til tross for en positiv utvikling de siste årene har OBOS Block Watne og OBOS Sverige fortsatt et utviklingspotensial når det gjelder å få flere kvinner inn i ledende stillinger. OBOS arbeider også kontinuerlig med å skaffe flere kvinnelige fagarbeidere innenfor produksjonsvirksomheten.

Utvikling av medarbeidere og ledere

Utvikling av medarbeidere er blant de viktigste investeringer OBOS gjør. I 2020 ble det tatt i bruk en ny plattform for utvikling og læring i OBOS-konsernet; MiO Utvikling. Plattformen gir støtte til oppfølging og utvikling, blant annet gjennom systemstøtte og en felles læringsplattform for opplæring og utviklingsaktiviteter.

OBOS Extend, konsernets interne program for ledertalentutvikling fortsatte i 2020 og videreutvikling av mer erfarne ledere har også stått sentralt, ikke minst med tanke på den nye situasjonen med avstandsledelse og oppfølging av medarbeidere på hjemmekontor.

I en organisasjon i stadig utvikling er det vesentlig for OBOS å legge til rette for ansattes etter- og videreutdanning. Det gjøres blant annet gjennom en egen stipendordning der ansatte kan søke om støtte til videreutdanning eller kurs.

I OBOS Block Watne er det et mål å videreføre lærlingordningen i 2021 på minst samme nivå som i 2020, og det jobbes fortløpende med å rekruttere nye lærlinger. Det er mål om ca. 10 prosent lærlinger. De fleste av disse får tilbud om tømrerstilling etter lærlingtid. Ved ansettelser av lærlinger er det et viktig fokus å øke kvinneandelen.

Rekruttering og arbeidsgiverprofilering

OBOS har som mål å være en foretrukket og attraktiv arbeidsplass både ved rekruttering av nye medarbeidere og gjennom utvikling av eksisterende medarbeidere. Rekruttering av riktig kompetanse er avgjørende for at OBOS skal lykkes med sine mål og ambisjoner. Profesjonelle og grundige rekrutteringsprosesser er derfor et prioritert område. Alle faste stillinger i konsernet lyses ut internt fordi vi legger stor vekt på den muligheten intern mobilitet gir i et utviklingsperspektiv, både for den enkelte medarbeider og for organisasjonen som helhet. Det gjennomføres grundige prosesser der alle interne søkere ivaretas på en god måte gjennom samtale med rekrutterende leder.

I 2020 har det fortsatt vært lagt stor vekt på arbeidet med å profilere OBOS som attraktiv arbeidsgiver. Året ble annerledes på mange måter på grunn av koronapandemien, men sommertrainee-programmet for studenter ble gjennomført som planlagt. Programmet ble noe tilpasset, men det ble prioritert å gjennomføre fordi programmet er et viktig tiltak for organisasjonen, både for strategisk rekruttering og for profilering av OBOS som arbeidsgiver. Det langsiktige arbeidet med arbeidsgiverprofilering fortsetter å gi resultater. OBOS ble i 2020 nok en gang kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere, og ble for tredje gang bransjebeste i kategorien Real Estate, i kåringen Universum Awards.

Les mer fra årsrapporten