Bærekraftige bygg og boområder

 

Miljøvennlige bygg ett steg lenger

OBOS jobber primært med å utvikle, bygge og forvalte boliger. For OBOS’ interessenter og spesielt kunder og medlemmer, er det viktig at OBOS leverer bærekraftige produkter.

Miljømerking av bolig og næringsbygg

Alle nye byggeprosjekter som utvikles av OBOS skal ha en miljøstrategi og levere minimum ett tiltak bedre enn forskrift. OBOS kartlegger årlig hvilke tiltak som er gjennomført. I 2019 hadde alle pågående prosjekter minst ett miljøtiltak (mot 95 prosent i 2018). Tiltakene varierer og de fleste prosjektene har flere enn ett tiltak.

I 2019 besluttet OBOS at alle nye boligprosjekter utviklet av OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu og OBOS Ulven skal sertifiseres i henhold til miljøsertifiseringsprogrammet BREEAM-NOR, basert på BREEAM, som er Europas ledende miljøsertifiseringsordning for bygg. OBOS Sverige besluttet i samme periode å tilby Svanemerkede hus fra 2020.

OBOS Eiendom reviderte i 2019 sin milj.strategi og skal framover BREEAM-NOR-sertifisere alle sine nye bygg med ambisjon om BREEAM-NOR Excellent og Energimerke A. Alle eksisterende eiendommer følges opp med kvartalsvis måling av avfall, energibruk og vannforbruk og skal vurderes driftet iht. BREEAM in-use standarden innen 2021. I samtlige byggeprosjekter og produksjonsanlegg stilles det krav til kildesortering i henhold til lokale myndigheters krav. Miljøsertifiseringen sikrer at OBOS kan dokumentere miljøkvalitetene i bygget og stille krav i de områdene der OBOS påvirker miljøet mest.

OBOS var med på å utvikle eiendomssektorens ti strakstiltak for boligutviklere i desember 2017, og var ett av de tre første selskapene som forpliktet seg til ordningen. Gjennom kvartalsvis oppfølging sikrer OBOS at selskapet møter miljøkravene som er satt for miljøsertifisering og miljøtiltak i våre utviklingsprosjekter.

Materialbruk i OBOS-prosjekter

Materialkvalitet og miljø vektlegges i valg av byggemetoder, produkter og løsninger. Ved å stille krav om BREEAM-sertifisering i Norge og Svanemerket i Sverige, dokumenteres miljøkvaliteten til produktene. I 2019 inngikk OBOS en avtale med ProductXchange, et system som sikrer kontroll av alle produkter som går inn i våre byggeprosjekter.

I OBOS Sverige og Block Watne satses det i økende grad på å bygge boliger i tre, et materiale som i seg selv er miljøvennlig og gjennom sin livssyklus har et negativt CO2-utslipp.

Miljøarbeid i eksisterende boligselskap

Mange av framtidens boliger er allerede bygget. Det er derfor viktig å ta tak i utfordringer knyttet til eldre bygningsmasse. I 2019 utviklet OBOS en strategi som skal bidra til å redusere miljøavtrykket fra boligselskaper forvaltet av OBOS. Dette er målene:

  • Heve miljøkompetansen til beboere i eksisterende boligselskap
  • Utvikle og tilby nye løsninger for å redusere miljøavtrykket i forvaltede boligselskap

Miljørelaterte produkter og tjenester

OBOS tilbyr OBOS Energimerke for en rekke forvaltede boligselskap. Alle leiligheter som selges eller leies ut må ha energiattest. OBOS Energimerke er et ekspertmerke basert på faktiske og tekniske data om bygget, leiligheten og leilighetens beliggenhet. OBOS Prosjekt er godkjent ENØK-konsulent og utarbeider ENØK-analyser og energiutredninger og energimerker for bolig- og næringsbygg. Videre bistår OBOS Prosjekt byggherrer med gjennomføring av energireduserende tiltak. OBOS Prosjekt utarbeider miljøsaneringsrapporter som sikrer riktig håndtering av miljøfarlige stoffer. Selskapet bistår også byggherrer med å bygge anlegg for god og riktig sortering. OBOS Prosjekt tilbyr også energiregnskap til være forvaltede boligselskap og har godkjente rådgivere for BREEAM-NOR-sertifisering.

Klimarisiko

Det er viktig for OBOS å redusere risiko og kostnader knyttet til klimaendringer og ekstremvær. Flom og rasfare vurderes alltid når OBOS investerer i tomter. Noen parametere som vurderes er plassering av bygg, samt valg av materialer. Materialene må være robuste og tåle nye værforhold. I tillegg vurderes løsninger for å håndtere overvann som avrenning og drenering.

Klimarisiko handler også om å ta ansvar på de områdene der OBOS påvirker klima, og å være forberedt på eventuelle nye, strenge krav fra myndigheter og interessenter for å redusere klimapåvirkningen. OBOS vil i 2020 jobbe mer systematisk med å kartlegge klimarisiko og finne gode tiltak for å redusere dette.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft er viktig for OBOS. Derfor må gode bolig- og byutviklingsprosjekter legge til rette for at mennesker kan møtes. OBOS jobber for at våre prosjekter skal ha gode uteområder med sosiale møteplasser, lekeplasser, aktivitetsplasser og at de skal være tilrettelagt for urban dyrking.

Bærekraftige nabolag

Nabohjelp er en app fra OBOS som gjør det enklere for naboer å hjelpe hverandre med stort og smått i hverdagen. Totalt har 122 900 personer landet rundt tatt i bruk Nabohjelp, og av disse er 41 139 OBOS-medlemmer. Målet med Nabohjelp er å bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Medvirkning

OBOS har i 2019 satset ytterligere på brukermedvirkning når framtidens boligprosjekter skal utvikles. Dette skjer blant annet gjennom brukerundersøkelser, åpne møter, medvirkningsgrupper og muligheter til innspill i digitale kanaler. Eksempler på prosjekter med utstrakt bruk av medvirkning er OBOS Living Lab på Vollebekk og The Urban Village på Furuset. OBOS arrangerte i desember 2019 felles oppstartsmøte for medvirkningsprosessen i de to prosjektene. Også på Fornebu er det de siste årene satset spesielt på brukermedvirkning under planleggingen av nye prosjekter.

Biologisk mangfold

OBOS ivaretar biologisk mangfold gjennom hele byggefasen og har som mål å etterlate tomta i bedre stand enn ved oppstart. Det skal være mye grønt mellom hus og veier, plantevalg skal være stedstypiske og vedlikeholdet godt planlagt.

Grønn mobilitet

OBOS ønsker å utvikle gode boområder tilrettelagt for en grønn hverdag. Det skal være enkelt å gå, sykle og benytte kollektiv transport. I tillegg legges det i alle prosjekter til rette for bil- og sykkeldelingsordninger, samt lading av elbil.

Les mer fra årsrapporten