Ansvarlig eierskap

OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer og har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene.

 

OBOS er et samvirkeforetak som har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene. Samvirkemodellen sikrer at alt overskudd i OBOS går tilbake til organisasjonen og benyttes til å oppfylle formålet. Oppspart egenkapital eies ikke av andelseierne eller andre, men av OBOS selv. Det deles ikke ut utbytter. Samvirkemodellen har vært avgjørende for organisasjonens suksess i 90 år. Viktige prinsipper er idéen om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet. Et samvirkeforetak er ikke til salgs.

OBOS skal være markedsorientert og kontinuerlig arbeide for å tilpasse seg medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Det skal skje gjennom medarbeidernes kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske forståelse og produktivitet. OBOS skal være preget av ærlighet, integritet og respekt for mennesker.

Gode økonomiske resultater er en forutsetning både for å være samfunnsnyttig, og for å skape merverdi for medlemmene. Bare gjennom overskudd på den årlige driften kan OBOS skaffe nok egenkapital til virksomheten konsernet driver. OBOS er konkurranseutsatt på alle sine forretningsområder.

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser. Selskapet skal tilby nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer.

Et hovedsatsingsområde for OBOS fram mot 2021 er å ta grønt ansvar:

  • Ta miljøvennlige bygg ett steg lengre
  • Ha klimanøytrale egne bygg og kontorer innen 2021
  • Støtte tiltak innenfor klima, miljø og uterom
  • Være leverandør av fornybar energi
  • Ha en miljøsertifisert kontordrift

Samfunnsbygger

OBOS utvikler byer og steder. Prosjekter som Ulven og Kværnerbyen i Oslo, Fornebu i Bærum, Ladebyhagen i Trondheim, Portalen i Lillestrøm, Kronstadparken i Bergen, Pottholmen i Karlskrona i Sverige og nyinvesteringen Jåttåvågen i Stavanger er med på å sette rammer for hvordan mennesker skal leve, bo og arbeide i mange tiår framover. Å ivareta dette ansvaret er sentralt når slike områder planlegges og utvikles.

Interessent- og vesentlighetsanalyse

Vesentlighetsanalysen er viktig for OBOS som samfunnsaktør og i arbeidet med bærekraft. En åpen og ærlig dialog har over tid bygget tillit hos grupper med interesser i selskapet. Gjennom involvering, medvirkning og dialog ivaretar OBOS interesseområdene til kunder, medlemmer, myndigheter og lokalmiljø, så vel som ansatte, långivere, investorer og leverandører.

I 2019 gjennomførte OBOS en ny interessent- og vesentlighetsanalyse. De viktigste bærekraftstemaene for OBOS’ interessenter ble kartlagt og vurdert opp mot viktigheten for OBOS. Figuren under viser de viktigste interessentgruppene for OBOS.

Figur som viser interessentgrupper i OBOS: Medlemmer, kunder, ansatte, investorer og långivere, myndigheter, forretningspartnere, leverandører og lokalsamfunn og interesseorganisasjoner

Med bakgrunn i selskapets strategi og verdier, samt innsikt i interessenters engasjement i bærekraft, har OBOS definert og rangert de viktigste bærekraftsområdene for selskapet.

Les mer fra årsrapporten