Miljøledelse i virksomhetsdriften

 

Miljøledelse handler om at bedriften har en miljøpolicy, miljømål og systemer for å følge opp de målene som settes. Både medlemmer, ansatte, investorer og partnere er i økende grad opptatt av at OBOS gjør tiltak innenfor miljø og bærekraft.

Selskapets mål for grønt ansvar fram mot 2021:

  • Ta miljøvennlige bygg ett steg lengre
  • Ha klimanøytrale egne bygg og kontorer innen 2021
  • Støtte tiltak innenfor klima, miljø og uterom
  • Våre leverandør av fornybar energi
  • Ha en miljøsertifisert kontordrift

OBOS har en miljødirektør som har ansvar for å følge opp målene. Framdrift og måloppnåelse rapporteres kvartalsvis.

Miljøsertifisert virksomhet

Det er et viktig mål for OBOS å være miljøsertifisert. Gjennom vår kontordrift genererer vi avfall og klimagassutslipp fra energibruk og tjenestereiser. Sertifisering er et pålitelig (tredjepartsgodkjent) bevis for at OBOS jobber systematisk med kontinuerlige forbedringer innenfor ytre miljø, klima og arbeidsmiljø.

Hovedkontoret og 13 avdelingskontorer i Norge er i dag sertifisert som Miljøfyrtårn. Flere nyopprettede kontorer planlegges å bli sertifisert i 2020. Block Watne ble i 2019 ISO 14001-sertifisert. OBOS Sverige er allerede ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001) og OBOS Kärnhem vurderer en løsning. Dermed har store deler av konsernet fått sertifikat som viser at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårnsertifiseringen setter klare miljømål og gir en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og handlingsplanen forankres i konsernledelsen og danner grunnlaget for OBOS’ klimaregnskap.

Brudd på miljølovgivningen

OBOS Nye Hjem AS ble ilagt en bot fra Asker kommune for ulovlig hogst av trær i forbindelse med et utbyggingsprosjekt. Boten er vedtatt selv om ulovligheten er bestridt. Det er for øvrig ikke registrert noen avvik i OBOS fra krav i miljølovgivningen i 2019.

Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

Innkjøpte varer og tjenester til selskapets kontorer i Norge skal være bærekraftige og leverandører skal være miljøsertifiserte. Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig. Leverandørens miljøprofil blir evaluert som en del av innkjøpsprosessen ved inngåelse av rammeavtaler, og det stilles blant annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger. I 2019 har OBOS revidert sine innkjøpsbetingelser for bærekraftige innkjøp. Disse ligger som standard vedlegg til alle innkjøpsavtaler for varer og tjenester.

Bærekraftige innkjøp er viktig for å oppfylle OBOS’ målsetning om å bidra til en positiv samfunnsutvikling, samt bidra til å påvirke standarden for forretningsetikk, arbeidsforhold og miljøkrav i bransjen. OBOS har som mål å følge opp bedrifter tre ledd under seg i leverandørkjeden.

Grønn obligasjon

OBOS Eiendom har utarbeidet et grønt rammeverk som er tredjepartsvurdert av CICERO som medium grønt. OBOS Eiendom fikk sin første grønne obligasjon i oktober 2017 på 430 millioner kroner med en varighet på fem år. Obligasjonen ble benyttet for å finansiere Portalen på Lillestrøm. I 2019 utarbeidet OBOS et grønt rammeverk for hele OBOS. Rammeverket er tredjepartsvurdert av CICERO.

Klimanøytrale egne bygg innen 2021

OBOS-konsernet legger vekt på å redusere konsernets CO2-utslipp per årsverk. Målet er at vår kontorvirksomhet samt drift av fellesarealer i bygg OBOS eier, skal være klimanøytral innen 2021. Det blir hvert år utarbeidet et klimaregnskap for alle kontorer som er Miljøfyrtårn-sertifisert. Beregningen tar hensyn til CO2-utslipp fra flyreiser og bilbruk, energibruk og avfallshåndtering.

Fra og med 2018 er OBOS’ hovedkontor og regionskontorer i Norge klimanøytrale. OBOS har opprinnelsesgarantier for all strøm benyttet i de norske lokalene, samt i alle felles arealer i bygg eiet av OBOS. Resterende utslipp dekkes av kvoter.

Forbruk

OBOS har som mål å bli bedre på kildesortering av avfall, samt å bruke mindre energi, papir og drikkevann. Eiendomsmassen i Norge blir ukentlig kontrollert opp mot fastlagte mål for energiforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk. Kontorer som brukes av OBOS (de fleste er leid), blir målt på energiforbruk, avfall, reisevirksomhet og papirforbruk årlig gjennom Miljøfyrtårn. I OBOS benyttes miljømerket papir og kontorrekvisita. OBOS har en innkjøpsveileder som skal bidra til å sikre at dette blir fulgt opp.

Bilbruk og reisevirksomhet

OBOS har redusert bruken av fi rmabiler og tilbyr l.nebiler til de ansatte. Flere av disse er elbiler. Selskapet har installert elbillading i egne parkeringsanlegg.

Ansatte skal, så langt det lar seg gjøre, benytte videokonferanse for å begrense bruk av flyreiser. I samarbeid med AVIS lanserte OBOS bildelingsordningen Zipcar i Norge. I 2019 ble ordningen utvidet og antall medlemmer i ordningen har økt med 59 prosent.

Investeringer i fornybar energi

OBOS har investert i selskaper innenfor milø. og fornybar energi. Disse investeringene er primært organisert under det heleide datterselskapet OBOS Energi AS og består i hovedsak av investeringer i små og mellomstore vannkraftprosjekter. OBOS kjøper opprinnelsesgarantier fra egen vannkraftproduksjon som motregnes eget forbruk for å påse at så mye som mulig av virksomheten kun benytter fornybar strøm. Hele hovedkontoret til OBOS og alle fellesarealer og elkjeler til samtlige bygg eid av OBOS Eiendom er dekket med fornybar strøm. Ytterligere bygg inkluderes etter hvert som flere kraftverk settes i drift eller ved kjøp av tilsvarende opprinnelsesgarantier fra andre aktører.

OBOS Energi har i 2019 ti vannkraftverk i drift og ytterligere seks under bygging. Totalt vil disse kraftverkene årlig produsere 330 GWh fornybar strøm, tilsvarende forbruket til over 30 000 normale leiligheter. I tillegg til kraftutbygging i egen regi, har OBOS en avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh. Kraftleveransene hadde oppstart i 2012 og har en varighet på 20 år.

OBOS har også investert i solcelleanlegg på seks næringsbygg i Oslo. Anleggene på til sammen 7 400 kvadratmeter ble ferdigstilt i 2018 og produserer ca. 1 GWh årlig.

OBOS har sammen med Fortum Oslo Varme opprettet et felles selskap, OF Energi AS, som skal eie og ha driftsansvar for varme- og energisentraler i Oslo-området. Anleggene vil normalt være knyttet til OBOS’ nye bolig- og næringsprosjekter. Nye miljøvennlige løsninger for eksisterende boligselskaper er også innenfor satsingsområdet. I dag har OF Energi en varmesentral i drift i forbindelse med et OBOSprosjekt på Lambertseter, og nye prosjekter er til vurdering.

OBOS er også medeier i solcelleselskapet Otovo Solar. Det er inngått avtale om rabatt til OBOS-medlemmer ved kjøp av solcelleanlegg fra selskapet.

OBOS har en kraftavtale med Entelios. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde 70,66 prosent av innkjøpt strøm gjennom denne avtalen i 2019.

OBOS vannkraftverk

Graf som viser energibruk i OBOS Eiendom.

 

Innovasjon, forskning og utvikling

Alle forretningsområdene i OBOS jobber med nyskaping og innovasjon.

Gjennom partneravtalen med StartupLab og 50 prosent eierandel i Construct Venture AS investerer OBOS i virksomheter, nettverk, teknologi og oppstartsselskaper relevante for byggebransjen.

I 2019 investerte OBOS i teknologiselskapet Unloc og startet med det Nordens største satsing på digitale nøkler. I tillegg deltar OBOS i et større forskningsprosjekt på bærekraftige nabolag i Europa sammen med SINTEF og NTNU gjennom Forskningsrådet. OBOS er også med å finansiere et professorat ved BIs Senter for byggenæringen.

Innovativt materialsamarbeid

Fra 2020 vil EU, inkludert Norge, kreve at minst 70 prosent av alt bygningsavfall skal gjenvinnes. For at dette skal være mulig, er bransjen avhengig av nye løsninger for å håndtere bygningsavfall som trevirke og betong.

I 2019 startet OBOS prosjektet Oppbruk sammen med Entra og Norsk Gjenvinning. Prosjektet har som mål å fi nne løsninger som gjør det mulig å bruke resirkulert tre- og betongavfall i nye prosjekter. Ved å stille krav til arkitekter, ingeniører og entreprenører, håper aktørene å skape et forutsigbart marked som er stort nok til å utvikle nye, miljøvennlige og lønnsomme produkter. Ombruk og gjenbruk er et satsingsområde for OBOS.

 

OBOS eiendom

Energibruk

OBOS Eiendom følger opp og måler energi forbruket i de største byggene de eier. Dette omfatter felles energibruk i byggene, samt forbruk i leiearealer der dette er kjent. Grafen viser graddags korrigert energibruk fordelt på oppvarmet areal.

Graf som viser energibruk i OBOS Eiendom.

 

Avfall

Det jobbes med å følge opp kilde sorteringen på kjøpesentre og noen av de større byggene OBOS Eiendom eier. Grafen viser avfall fra både fellesarealer og leietakere. Dette inkluderer avfall fra seks kjøpesentre i 2012, sju kjøpesentre i 2014–2018 og åtte kjøpesentre i 2019.

Graf som viser avfall fra fellesarealer og leietakere.

 

Vannforbruk

OBOS Eiendom måler og følger opp vannforbruket i noen av de største byggene de eier. Grafen viser totalt vannforbruk i disse byggene.

Graf som viser totalt vannforbruk i de største byggene OBOS eier.

 

OBOS kontorvirksomhet

Energibruk

Grafen viser samlet energibruk på alle Miljøfyrtårn-sertifiserte OBOS-kontorer fordelt på oppvarmet areal og antall årsverk. 80 prosent av alle OBOS- kontorer med mer enn fire ansatte er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Grafer som viser energibruk for OBOS' kontorvirksomhet.

 

Avfall

Grafen viser avfallet på OBOS hovedkontor fordelt på antall årsverk, samt sorteringsgraden.

Graf som viser avfallet på OBOS hovedkontor.

 

Papirforbruk

Grafen viser papirforbruket på OBOS hovedkontor, fordelt på antall årsverk på hovedkontoret.

Graf som viser papirforbruket på OBOS' hovedkontor.

 

 

Les mer fra årsrapporten