Bilde av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj

Solid fundament

I 2019 var det 90 år siden OBOS ble grunnlagt. Mye har endret seg, men formålet vårt ligger fast: Vi skal bygge boliger til våre medlemmer. Det er derfor vi er til. Å innfri dette løftet er også kjernen i vårt samfunnsansvar.

I 2019 feiret OBOS sitt 90-årsjubileum. Fra starten i 1929 har vi vokst til en ledende skandinavisk boligaktør som er til stede i hundrevis av kommuner i Norge og Sverige. Våre vilkår har endret seg mye underveis. Fra 1945 og fram til 80-tallet var vi en del av en offentlig boligpolitikk med store subsidier. Så kom den store avreguleringen og OBOS måtte stå på egne bein. Gjennom lønnsom drift, profesjonalisering og gode investeringer i IT-systemer, tomter og selskaper har man bygget opp det som er OBOS i dag. Hovedformålet har hele tiden vært det samme: å skaffe medlemmene våre bolig og forvalte disse godt.

Vekst og et tydelig samfunnsoppdrag

I løpet av 2019 fikk OBOS 27 454 nye medlemmer, og nådde 473 386 betalende medlemmer ved årsskiftet. I 2020 lanseres medlemsprogrammet vårt også i Sverige. Vi er stolte over å være medlemseid. Generalforsamlingen vedtok i 2019 enstemmig at det ikke skal utbetales utbytter, men at inntil 10 prosent av overskuddet skal gå til samfunnsnyttige formål. I 2019 ga OBOS til sammen 156 millioner kroner i samfunnsbidrag. Ut over dette investeres alt overskudd tilbake i virksomheten.

Markedsforutsetninger i endring

I 2019 har vi sett store variasjoner i etterspørsel etter nye boliger. Framover vil markedet trolig påvirkes sterkt av korona-pandemien, uroen i finansmarkedene og det kraftige oljeprisfallet. Vår virksomhet innen bygging, forvaltning og finansiering er sterkt knyttet til utviklingen i boligmarkedet. OBOS er særlig opptatt av å legge til rette for fortsatt boligbygging, og at boligselskapene kan få gjennomført nødvendig vedlikehold. Vi vil følge disse prioriteringene og samtidig sørge for god finansiell risikostyring.

Fokus på bærekraft

Sentralt i OBOS’ bærekraftsarbeid er å bidra til sosial og økonomisk bærekraft gjennom å tilby alternative måter å kjøpe boliger på, slik at flere av våre medlemmer kan få oppfylt sine boligdrømmer. Med OBOS Bostart har vi nå solgt ca. 200 boliger, og i 2020 ruller vi ut OBOS Deleie. I 2019 vedtok OBOS at alle nye leilighetsprosjekter i Norge skal miljøsertifiseres etter den internasjonale BREEAMstandarden. I Sverige vil vi fra 2020 tilby Svanemerkede boliger. Fremover skal vi gjøre vårt for at over 4 000 boligselskaper forvaltet av OBOS med over 240 000 boliger, skal ta sin del av klimaløftet.

Solid økonomisk fundament

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner i 2018. Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring. Verdijustert egenkapital utgjorde ved årsskiftet 45,1 milliarder kroner. Verdiene er i hovedsak investert i kjernevirksomheten, med tomter for 45 000 boliger, over 5 000 boliger under bygging og stadig voksende utlån i OBOSbanken. En rekke vellykkede transaksjoner innenfor aksjer og næringseiendom gjennom 2019 og starten på 2020 har sikret OBOS en betydelig likviditetsbuffer og økte trekkrammer. Dette gjør oss i stand til å opprettholde driften og utnytte strategiske muligheter som måtte oppstå.

Vi skaper gode resultater, og har et solid fundament å bygge videre på. Det gjør oss i stand til, tross kriser og markedsuro, å levere på vår visjon: å oppfylle boligdrømmer og bygge framtidens samfunn. Daniel Kjørberg Siraj

Sterkt fokus på kjernevirksomheten

Boligforvaltning har fått over 11 000 nye kunder og har nå 240 000 boliger under forvaltning. Det er i 2019 investert mer enn 70 millioner kroner for å skape framtidens forvaltningstjenester. Ved utgangen av 2019 hadde OBOS 5 105 boliger under bygging. OBOS’ økonomiske andel utgjorde 4 277 boliger. Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt netto 2 855 boliger i OBOS’ prosjekter, opp to prosent fra 2018. Det er kjøpt tomter som kan gi ca. 5 400 boliger innenfor en samlet investeringsramme for OBOS på 2,5 milliarder kroner.

Jeg vil takke ansatte, medlemmer, kunder og samarbeidspartnerefor et godt 2019. Vi skaper gode økonomiske resultater, og har et solid fundament å bygge videre på. Det gjør oss i stand til, tross kriser og markedsuro, å levere på vår visjon: å oppfylle boligdrømmer og bygge framtidens samfunn.

Les mer fra årsrapporten