Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Ansattes rettigheter og behov er avgjørende for konsernets utvikling.

 

Det er ikke registrert brudd på arbeidstakerrettigheter eller sosiale forhold i OBOS-konsernet i 2019. Ansattes rettigheter og behov er avgjørende for konsernets utvikling. I hele konsernet er det ordnede arbeidsforhold. OBOS-konsernet følger norsk og svensk regelverk, og er i tillegg omfattet av hovedavtalen mellom LO og NHO.

Rekruttering og kompetansebygging

OBOS har tatt en markant posisjon i arbeidet for likestilling og mangfold, både innad i egen organisasjon og i samfunnet for øvrig, og vi jobber aktivt med å stimulere til å få flere kvinner inn i ledende stillinger. Vi er opptatt av at alle skal ha like muligheter, uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne, alder, kjønn eller seksuell legning.

34 prosent av de ansatte er kvinner. 66 prosent av lederne i OBOS-konsernet er menn, mens fire av åtte konserndirektører er kvinner. 50 prosent av medlemmene i styret er kvinner. OBOS-konsernet har hatt en positiv utvikling de siste årene med hensyn til andelen kvinner, men har fortsatt et stykke arbeid igjen for å få flere kvinner inn i ledende stillinger. Det vises til «Årsberetning 2019» for nærmere beskrivelse av kvinner i konsernet.

OBOS har det siste året jobbet med å profilere selskapet som attraktiv arbeidsgiver. Selskapet utvidet sommertrainee-programmet for studenter og økte tilstedeværelsen ved norske utdanningsinstitusjoner. I 2019 ble OBOS kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere, og tok for andre året prisen bransjebeste i kategorien Real Estate, i kåringen Universum Awards.

Konsernet benytter felles prosedyrer for rekruttering, og har gode rutiner som fører til at alle arbeidssøkere blir behandlet profesjonelt og med respekt.

Faglig utvikling

Utvikling av medarbeidere er blant de viktigste investeringer OBOS gjør. I 2019 var det oppstart av andre kull av OBOS’ interne program for ledertalentutvikling, OBOS Extend.

Videreutvikling av mer erfarne ledere stod sentralt i 2019, blant annet gjennom jevnlig gjennomføring av interne temakurs innen ulike ledelsesområder, samt lederutviklingsprogrammet «Ledelse i en dynamisk hverdag» med fokus på endringsledelse.

Det legges til rette for ansattes etter- og videreutdanning, blant annet gjennom en egen stipendordning der ansatte kan søke om støtte til videreutdanning eller kurs.

Block Watne har som mål å videreføre lærlingordningen i 2020 på minst samme nivå som i 2019, og jobber for å rekruttere nye lærlinger løpende. Der det er kapasitet, ansettes lærlinger videre i faste stillinger som tømrere i selskapet. Det er mål om ca. 10 prosent lærlinger, og hvor de fleste får tilbud om tømrerstilling etter lærlingtid.

Trivsel og forebygging

Det er spesielt to faktorer som er viktige for OBOS når det gjelder arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold:

  • Ansatte skal trives på jobb
  • Sykefravær forebygges og følges opp

Medarbeidersamtaler, kurs og involvering er tiltak som bidrar til å sikre gode sosiale forhold. OBOS har egne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.

I 2019 har OBOS jobbet med implementering av nytt HR-system som skal gi støtte til oppfølging og utvikling av medarbeidere i hele konsernet. Det nye HR-systemet tas i bruk i den norske delen av organisasjonen fra første kvartal 2020 og implementeres i Sverige mot slutten av 2020.

Sykefravær

I OBOS-konsernet var totalt sykefravær i 2019 på 4,3 prosent, noe som er en nedgang sammenliknet med 2018. Sett i lys av konsernets overordnede målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent, er dette fortsatt ikke tilfredsstillende. Det jobbes målrettet med forebygging og oppfølging av sykefravær i hele OBOS. De delene av organisasjonen der sykefraværet er for høyt følges særskilt opp.

For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, har verneombudene årlige gjennomganger i alle verneområder. Dette inkluderer blant annet skriftlige spørreundersøkelser.

HMS er alltid et tema i møtene i bedriftsutvalget (BU) og i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

OBOS Kärnhem har hatt to alvorlige skader i 2019. For øvrig har det ikke vært skader eller ulykker av vesentlig art i OBOS i 2019.

HMS og SHA på arbeidsplassen

Det skal være trygt å arbeide på bygg og anlegg der OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) både i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Målet er null feil, null personskader og null avvik på kontrollene fra Arbeidstilsynet.

OBOS-konsernet følger strenge krav og rutiner, med jevnlig rapportering av SHA. Hendelser på byggeplassene som medfører skade med fravær rapporteres til konsernledelsen.

Eventuelle uønskede hendelser evalueres grundig og rapporteres til styret i OBOS. SHA er et fast punkt i alle byggherremøter og styremøter. I samarbeidsprosjekter er det OBOS’ strenge krav til samarbeidsrutiner som gjelder.

Skader med fravær rapporteres til administrerende direktør i datterselskapene umiddelbart, og til konsernsjefen kvartalsvis. Ulykker rapporteres til både administrerende direktør og konsernsjef umiddelbart. Forbedringsforslag og avvik av alvorlig karakter relatert til HMS, kvalitet og ytre miljø rapporteres månedlig i konsernledelsens møter.

I tillegg til de generelle retningslinjene for HMS på arbeidsplassen finnes det egne HMS-planer og prosedyrer for de ulike virksomhetene og datterselskapene i OBOS. Det er også innarbeidet prosedyrer for å ivareta arbeidstakernes rettigheter, og sikkerhet for innleid personell og personer som arbeider for leverandører.

Avdelinger og datterselskaper som er pålagt det, har en egen HMS-ansvarlig som rapporterer eventuelle personskader og uønskede hendelser. Vedkommende har også ansvaret for opplæring av nyansatte og vikarer. Ved skader eller nestenulykker blir instrukser og risikoanalyser gjennomgått og revidert hvis behov.

Et godt forebyggende arbeid medvirker i stor grad til at skadestatistikken holder seg lav. Den strenge praktiseringen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer til å fortsette.

OBOS-konsernet rapporterer skader i H1-verdier. Disse verdiene måler skader med fravær per 1 million arbeidstimer. Den samlede H-verdien for OBOS’ virksomhet i Norge er 3,6 per 4. kvartal 2019. Utviklingen viser totalt en positiv trend, og H-verdien er redusert fra 5,1 ved samme tid i fjor.

I 2019 var det 16 skader med fravær i OBOS’ norske virksomhet. Seks av disse har skjedd i Block Watnes virksomhet, tre i OBOS Nye Hjem, to i OBOS Fornebu, fire i OBOS Energi og én i OBOS Eiendom.

Oppfølging av uønskede hendelser og nestenulykker er viktig for å øke bevisstheten rundt sikkerhetsarbeidet, og slik forebygge og redusere antall ulykker. HMS er alltid første sak på agendaen i ledermøter, interne samlinger og driftsmøter, og det er innført bonusreduksjon ved alvorlig avvik i sikkerhet på byggeplass. Det gjennomføres uanmeldte tilsyn på byggeplasser med påfølgende avviksbehandling og oppfølging. Verneombudene er involvert i arbeidet med å redusere skader og hendelser.

Samtlige skader og uønskede hendelser gjennomgås og vurderes i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), samt hver 14. dag i ledermøtet. Relevante tiltak iverksettes løpende.

Risiko vurderes kontinuerlig for samtlige byggeprosjekter i OBOS-konsernet. Dersom det foreligger risiko, utarbeides det en sikker jobbanalyse (SJA). På bakgrunn av risikovurderingene lages det en plan som deles ut til alle interne og underentreprenører som skal utføre tjenester i tiltaket, og til verneombud. Vernerunder gås hver 14. dag i byggeperioden iht. oppsatt plan.

For øvrig vises det til kapitlet «Årsberetning 2019» for en nærmere beskrivelse av skadetilfeller og uønskede hendelser og for rapportering av H1-verdier i 2019.

Veien videre

OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatoppfølging innenfor områdene miljø, menneskerettigheter, korrupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, slik at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens bestemmelser.

Les mer fra årsrapporten