Virksomhetsområdene

Her kan du lese mer om virksomhetsområdene boligutvikling, forvaltning og rådgivning, bank, forsikring, eiendomsmegling og næringseiendom, samt om OBOS Sverige, aksje- og miljøinvesteringer.

Boligutvikling

Boligbyggingen i OBOS skjer i Norge gjennom selskapene OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu, Ulven Bolig og Block Watne. OBOS-medlemmer har fortrinnsrett også til de nye boligene som Block Watne legger ut for salg. I Sverige skjer salget gjennom varemerkene OBOS, Myresjöhus og SmålandsVillan, som alle er eid av OBOS Sverige, og OBOS Kärnhem. Virksomheten er samlet i divisjonen for boligutvikling.

OBOS Nye Hjem, Ulven Bolig og OBOS Fornebu driver prosjektutvikling og utbygging av primært blokkbebyggelse i de største byene; Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen, samt Fredrikstad, Tønsberg og Hamar-regionen. Prosjektene gjennomføres i hel- og deleide selskaper der byggearbeidene anskaffes i totalentrepriser.

Block Watnes kjernevirksomhet er utvikling og utbygging av boligprosjekter i randsonen av større byer fra Trøndelag og sørover, enten i egenregi eller i samarbeid. Utviklingen av eiendommer, produktutvikling, salg og bygging utføres av egne ansatte. Boligene bygges med standardiserte metoder.

OBOS Sverige, med de landsdekkende varemerkene Myresjö hus og SmålandsVillan, er den største småhusaktøren i Sverige, med en markedsandel på 14,5 prosent. Boligene produseres i egne fabrikker (planelementer og moduler) og i hovedsak for kunder med egen tomt, men også for egenregiprosjekter og utbyggingspartnere. OBOS Sverige har tre fabrikker, som ligger i Myresjö, Vrigstad og Sundsvall.

OBOS Kärnhem utvikler boligprosjekter, primært for bostadsrättsforeninger (BRF), med utgangspunkt i egen tomteportefølje og egenutviklede produkter. Selskapet har en mindre fabrikk for produksjon av elementer for småhus som benyttes til sistnevnte. Den ligger i Sävsjö.

OBOS eier også 92 boliger i Danmark. Eiendommene, som for tiden leies ut, fulgte med ved kjøpet av Fornebu Utvikling i 2012 og det planlegges for en avvikling i Danmark i løpet av 2019–2020.

Den operasjonelle omsetningen var i 2018 på 11 268 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2017 var 10 915 millioner kroner. Operasjonelt resultat før skatt var 1 510 millioner kroner mot 1 421 millioner kroner i 2017.

I 2018 er det kjøpt tomter som kan gi ca. 4 600 boliger. OBOS eier, alene eller sammen med andre, tomter som til sammen kan gi rundt 35 000 boliger i Norge og 6 000 i Sverige.

Boligsalget i 2018

Antall solgte boliger (brutto¹) er redusert med 8,4 prosent i 2018 sammenliknet med 2017, men målt i salgsverdi er salget kun ned 0,4 prosent. Nedgang i antall solgte boliger skyldes i hovedsak de utfordrende markedsforholdene i Sverige siste år. I Sverige økte myndighetene amorteringskravene på boliglån, hvilket har rammet boligkunder med lav kjøpekraft spesielt. For å imøtekomme utfordringene i markedet er det igangsatt flere tiltak.

I OBOS Sverige har selskapet siden oktober 2017 redusert bemanningen og omorganisert for å øke fokus på salg og effektiv produksjon. Et positivt tegn mot slutten av 2018 var dog at antallet annullasjoner av kontrakter gikk ned.
Samtidig ble det innenfor varemerket OBOS (bostadsrättsföreningar og ägandarätter i prosjekt) solgt flere boliger i 2018 enn i 2017. En bred geografisk eksponering gjør også OBOS mindre sårbare enn selskaper med større eksponering mot storbyområder.

Block Watne har også opplevd sviktende boligsalg, dels som følge av markedsforhold og dels som følge av forsinkelser i prosjektutviklingen. Boligmarkedet på det sentrale Østlandet har imidlertid vært sterkt gjennom året.

På den positive siden har leilighetssalget i Norge utviklet seg svært bra gjennom året, med 22 prosent fl ere solgte leiligheter enn i 2017. Spesielt gledelig er salget av de første boligene på Ulven i Oslo, hvor det ble solgt 217 enheter.

I Norge har OBOS lansert konseptet OBOS Bostart på Ulven der kjøperne får en rabatt på 10–15 prosent mot å binde seg til å selge boligen tilbake til OBOS ved resalg. Konseptet skal bidra til at fl ere medlemmer kommer inn på boligmarkedet.

OBOS har på flere prosjekter i tidlig fase knyttet til seg nye arkitekter for å heve kvaliteten og uttrykket på nyboligprosjekter.
Det legges også mer og mer vekt på livet mellom husene for å skape gode bomiljøer. Virksomheten har også satt større fokus på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i nye utviklingsprosjekter, deriblant planer om utvikling av Schibsted-trykkeri i Nydalen i Oslo.
Høy kundetilfredshet (KTI) har vært et klart mål også i 2018. Samtlige selskaper leverer bedre resultater i 2018 enn foregående år. Block Watne er det selskapet innen boligutvikling som har levert best KTI på enkeltprosjekter, og som har det høyeste KTI-gjennomsnittet i 2018 på henholdsvis 77 ved overlevering og 71 ved ettårsbefaring.
På enkelte prosjekter er det ikke levert som forventet og det er iverksatt tiltak for å bedre dette.

I 2018 har arbeidet med ny kommunedelplan på Fornebu vært særlig viktig for å kunne sikre et høyt antall boliger tilgjengelig for medlemmene, god samfunnsutvikling og god økonomisk verdiskaping for OBOS. Administrasjonens forslag til utnyttelse innebærer en dobling av OBOS’ utbyggingsvolum, fra 2 500 til 5 000 boliger på Fornebu. På slutten av året ble utbyggingsavtalen om sosial infrastruktur med Bærum kommune signert. Endelig vedtak om KDP3, utbyggingsavtalen for sosial infrastruktur og baneavtale, forventes vedtatt i første halvår 2019.

I tråd med strategien til OBOS har selskapene i boligutvikling hatt fokus på bærekraft og miljøtiltak. Viktigste tiltak er at alle nye prosjekter skal ha identifi sert tiltak som går ut over eksisterende forskriftskrav. I tillegg er det igangsatt forbildeprosjekter innenfor bruk av massivtre, solceller, mobilitetsløsninger, plusshus og sosial bærekraft både i Norge og Sverige.

Forkjøpsretten til nybolig

I 2018 ble det avholdt 23 salgsmøter knyttet til prosjekter i OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer. Til sammen omfattet disse salgstrinnene 803 enheter. For Ulven var det to salgsmøter med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, hvor 236 enheter ble lagt ut for salg. Av de 433 enhetene som ble solgt på salgsmøtene i OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu og Ulven ble 49 prosent solgt etter ansiennitet.

I 2018 avholdt Block Watne 58 salgsmøter med forkjøpsrett for medlemmer. Til sammen omfatter disse salgstrinnene 495 enheter. 51 medlemmer, 10 prosent av de frammøtte på salgsmøtene, benyttet sin forkjøpsrett til boligene. Dette er en nedgang på 4 prosentpoeng fra året før. 65 prosent av de som benyttet forkjøpsretten kjøpte bolig i Østfold, Romerike eller Follo.

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer praktiseres på nåværende tidspunkt ikke i Sverige, men det planlegges lansert i 2020.

Byggeaktiviteten

Antall boliger i produksjon i OBOS-konsernet har sunket fra 6 366 boliger i 2017 til 5 627 enheter i 2018. OBOS-konsernets andel av dette var 5 587 i 2017 mot 4 904 i 2018. Endringen skyldes i hovedsak lavere byggeaktivitet i kjernevirksomheten. Antall ferdigstillelser har økt og til sammen 3 952 enheter er ferdigstilt gjennom året, mot 3 370 i 2017. Konsernets andel av disse var 3 636 i 2018 mot 2 899 året før. Antall igangsatte boliger har gått ned fra 4 167 i 2017 til 3 213 i 2018. Konsernets andel av dette var 3 711 i 2017 mot 2 952 i 2018.

Ved utgangen av 2018 hadde OBOS 1 719 (brutto) usolgte boliger under produksjon, en nedgang fra 1 894 i 2017. OBOS’ andel av ferdigstilte usolgte boliger er 272 boliger per 31.12.2018. I Sverige har OBOS-konsernet 1 713 boliger under produksjon. Antall usolgte boliger under produksjon ved årsskiftet var 300, mens det var 87 usolgte, ferdigstilte boliger.

I Danmark ble det solgt fem (brutto) boliger i 2018. I Danmark er det ingen boliger under produksjon ved årsslutt. OBOS’ andel av antall usolgte ferdigstilte boliger var 93 ved årsskiftet.

Forvaltning og rådgivning

Forretningsområdet forvaltning og rådgivning er et kjerneområde i OBOS-konsernet. Det følger også av OBOS’ vedtekter at selskapet skal drive med denne virksomheten. Virksomhetsområdet kan deles i to hovedkategorier; forretningsførsel og teknisk rådgivning. Forretningsførsel omfatter administrativ og økonomisk bistand og rådgivning primært til styrer i boligselskaper, samt innkreving og regnskapsførsel for denne kundegruppen. Teknisk rådgivning omfatter i hovedsak ingeniørbistand til byggeiere innen
ulike fagområder, både boligbygg og næringsbygg. Operasjonell omsetning innen forvaltning og rådgivning var 964 millioner kroner i 2018, og operasjonelt resultat før skatt ble 212 millioner kroner.

OBOS-konsernet har forretnings- og regnskapsføreravtaler med 4 294 selskaper. Majoriteten av disse er boligselskaper, og disse har til sammen 229 959 boliger. Dette er i all hovedsak boliger som eies av enkeltpersoner, enten i form av en sameieandel eller en andel i et borettslag. Nettovekst i antall boliger som OBOS-konsernet er forretningsfører for var 10 086 boliger. OBOS har styrket satsingen på digitale løsninger for ansatte, kunder og beboere vesentlig i 2018 og har et betydelig investeringsprogram foran seg. Det vil i tiden framover være avgjørende for kundetilfredshet og konkurransekraft.

De tekniske tjenestene omfatter i hovedsak tjenester innen prosjekt- og byggeledelse til bolig- og næringsmarkedet. Årlig gjennomfører OBOS 2 000 større og mindre oppdrag innen rådgivning for eiere av boligbygg. Videre har konsernet prosjekt- og byggelederavtaler for ulike næringseiendommer under utbygging av private og offentlige byggherrer, bl.a. Nasjonalmuseet og Deichmanske bibliotek i Oslo.

Som et ledd i OBOS’ satsing på miljø arbeides det med å gi hver enkelt bolig et ekspertenergimerke som boligeieren kan benytte ved salg av boligen. Ved utløpet av 2018 er i overkant av 100 000 leiligheter, nesten 50 prosent av boligene i porteføljen, merket med et slikt ekspertmerke. En rekke rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekter omfatter også energi- og miljøtiltak.

Næringseiendom

Totalt eier OBOS-konsernet om lag 675 000 kvadratmeter næringseiendom. OBOS Forretningsbygg har investert hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg. Virksomhetsområdet omsatte i 2018 operasjonelt for 839 millioner kroner mot 881 millioner kroner i 2017. I 2018 var operasjonelt resultat før skatt 532 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2017 var 887 millioner kroner.

OBOS Forretningsbygg er årets vinner av MSCI Awards 2018 for den best balanserte avkastningen på porteføljen de siste tre årene i Norge. Vår totale avkastning for alle eiendommer i den norske indeksen er målt til 12,9 prosent pr. år de siste tre årene (2015–2017).

Detaljhandelen er i en brytningstid og netthandel er en utfordring, men OBOS-sentrene som ligger på kollektivknutepunkt der folk bor, vil fortsatt spille en sentral rolle. OBOS-sentrene hadde i 2018 en omsetningsvekst på 1,5 prosent. Sentrene skaper liv mellom husene og er en sosial møteplass for befolkningen i områdene hvor de ligger. Gjennom riktig leietakermiks vil disse senterne også lykkes kommersielt i framtiden. Et nytt kjøpesenter på Oppsal ble ferdigstilt i mai og på Lambertseter er det ferdigstilt 3 000 kvadratmeter næringslokaler som del av et nytt boligprosjekt vis-à-vis Lambertseter senter. Lokalene er fullt utleid. Høsten 2018 ble reguleringsplanen godkjent for nytt senter på Holmlia i Oslo, med en kombinasjon av handel og nye kontorlokaler. Planlagt byggestart er våren 2019, med forventet ferdigstillelse i slutten av 2021. Samlet investering er på 500 millioner kroner.

OBOS har over lengre tid investert i hotellutvikling. Dette er en viktig kompetanse å besitte som ledende byutvikler. Nyåpnede hotell Scandic Lillestrøm har vært en suksess fra åpningen i januar 2018.

I Langbølgen 1 på Lambertseter ble det igangsatt oppføring av 6 500 kvadratmeter kontorbygg. Bygget er utleid til nye lokaler for Nordstrand bydelsadministrasjon og Deichmanske bibliotek.

OBOS har under planlegging ytterligere kontor- og skoleprosjekter både i Kværnerbyen, i Oslo sentrum og på Ryen i Oslo, samt en betydelig utvidelse av eksisterende kontoreiendom på Hammersborg torg. Prosjektutvikling er en betydelig del av verdiskapningen.

Ulven

Ulven, som omfatter 280 mål i Hovinbyen, skal utvikles med over 2 000 nye boliger, 200 000 kvadratmeter næringsbygg, samt videreføring av deler av eksisterende virksomhet.

I 2018 etablerte OBOS Construction City som klynge og eiendomsselskap, sammen med AF Gruppen og BetonmastHæhre. Construction City skal huse nye hovedkontorer på Ulven i Oslo for hovedeierne og gi plass til andre aktører som ønsker å bidra til å gi bransjen større konkurransekraft gjennom økt samhandling, innovasjon, bærekraft og kompetansebygging. Klyngen skal fremme «The future of construction» gjennom økt samhandling og nye løsninger i hele bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. OBOS tar sikte på å flytte inn i nytt hovedkontor tidligst i 2023. Eiendommen til Construction City inngår i Ulven-porteføljen. Utviklingen av eiendommens nærmere 100 000 kvadratmeter starter for fullt etter sommeren 2019. Planlagt byggestart er 2020/2021.

Utviklingen og byggingen av boligprosjektene på Ulven vil skje i regi av Ulven Bolig AS, et heleid datterselskap av OBOS Forretningsbygg. Boligene i det første boligprosjektet Ulvenparken er ute for salg. Av de 236 leilighetene som har vært tilbudt for salg ble det i 2018 solgt 217. Til sammen har prosjektet 342 leiligheter. Byggestart for hele prosjektet ble vedtatt i desember. Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2021. Samlet skal det bygges over 2000 boliger på Ulven de neste årene.

Utleie og salg av næringseiendom

Utleiegraden i selskapets eiendomsmasse er i 2018 holdt uendret på 96,2 prosent. Det er inngått 124 nye leieforhold på 34 000 kvadratmeter og reforhandlet 81 leieforhold på 72 000 kvadratmeter. Samlet årlig leie utgjør 115,9 millioner kroner. Gjennomsnittlig kontraktstid for nye avtaler er 5,4 år.

Nybygget i Persveien 26 på Ulven ble i juni 2018 overtatt av nye eiere. Strandveien 43 i Trondheim ble solgt, med overlevering til nye eiere i oktober 2018. Salgsavtale for eiendommene i Persveien 28 og 30 på Ulven ble inngått på tampen av 2018. Kjøttbasaren og Hotell Ørnen i Bergen ble solgt i slutten av 2018 med overlevering til nye eiere i 2019.

Salg av virksomhet

Med virkning fra 1. februar 2018 ble OBOS Eiendomsdrift AS solgt til Coor Service Management. OBOS har etter en grundig vurdering funnet det hensiktsmessig å selge virksomheter som drifter egne og andres eiendommer til nye eiere som er bedre i stand til å levere framtidens driftstjenester.

Bank og eiendomsmegling

Virksomhetsområdet viser et operasjonelt resultat før skatt på 244 millioner kroner i 2018. Tilsvarende tall for 2017 var 349 millioner kroner.

Bank – høy utlånsvekst i et stabilt boligmarked

OBOS-banken er en landsdekkende bank med fokus på de områdene hvor OBOS har sin øvrige virksomhet. Til tross for et tøft bankmarked i 2018 vokste utlånene med 21 prosent. Banken opererer i bedriftsmarkedet og privatmarkedet.

Bedriftsmarkedet er rettet mot boligselskaper (i hovedsak borettslag og sameier), hvor OBOS-banken er markedsleder. Alle boligselskaper som er forvaltet av OBOS, har konto og betaling i banken. Den spiller en viktig rolle i å sikre boligselskapene finansering, også i tider hvor andre banker strammer inn. I 2018 har fokuset vært å øke andelen boligselskaper som har finansiering i banken, spesielt i regioner hvor markedsandelen har vært lavere enn i primær segmentet Oslo og Akershus. Banken har også et fåtall engasjementer i segmentet boligutbyggere, hvor banken finansierer tomtekjøp og utbyggingsprosjekter.

For privatkundene tilbys en nettbasert dagligbank med fokus på boligfinansiering. Nyboligkjøpere og unge OBOS-medlemmer er høyt prioritert. Det legges ned stor innsats for å tilby best mulige digitale løsninger for salg og selvbetjening. Bransjemålinger viser at OBOS-banken har langt høyere kundetilfredshet enn gjennomsnittet i markedet, og meget høy lojalitet.

Boligkredittselskapet OBOS Boligkreditt sikrer konkurransedyktig og langsiktig fi nansiering. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet utstedt 15 000 millioner kroner i obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjonene er ratet Aaa av Moody’s. OBOS er aksjonær i Eika Boligkreditt, med en eierandel på 7,4 prosent ved utgangen av 2018. Selskapet benyttes som finansieringskilde for OBOS-banken for allerede overført portefølje, men porteføljen avvikles i henhold til inngått avtale.

OBOS-banken oppnådde i 2018 et operasjonelt resultat på 191 millioner kroner, mot 190 millioner kroner i 2017. Banken har i samme periode hatt en kraftig utlånsvekst på 6 160 millioner kroner, en økning på 21 prosent. Utlån til personmarkedet var 13 352 millioner kroner ved utgangen av 2018, mot 11 958 millioner kroner i 2017. Dette gir en vekst på 12 prosent. Utlån til bedriftsmarkedet, i hovedsak lån til borettslag og sameier, utgjorde 21 522 millioner kroner ved utgangen av 2018, mot 16 757 millioner kroner året før. Sum utlån til bedriftsmarkedet inkludert utlån gjennom Eika Boligkreditt utgjorde 25,96 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2017 var 22,46 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 16 prosent sammenlignet med fjoråret. Sum utlån utgjorde til sammen 34 875 millioner kroner på egne bøker. Sum utlån, inkludert Eika Boligkreditt, var ved årsskiftet 39 304 millioner kroner, mot 34 411 millioner kroner i 2017.

Sum kundeinnskudd fra privatkunder og boligselskaper var på 16 584 millioner kroner ved utgangen av året, mot 15 133 millioner kroner i 2017. Alle kundeinnskudd under to millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.

Forvaltningskapitalen og forretningskapitalen (inkludert Eika Boligkreditt) ved utgangen av 2018 var henholdsvis 40 122 millioner kroner og 44 551 millioner kroner.

Eiendomsmegling

Etter tydelige fall i boligprisene høsten 2017, var 2018 preget av moderat prisvekst. Prisveksten for OBOS-tilknyttede boliger var i 2018 6,5 prosent i Oslo og 6,8 prosent landet sett under ett. For boligsalget har dette medført en noe lav, men stabil omsetningshastighet, varierende antall interessenter på visninger og varierende konkurranse. Det ble i 2018 omsatt totalt 7 326 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag, mens det i 2017 ble omsatt 7 066 boliger. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 23 prosent av salgene i 2018, mot 21 prosent i 2017. OBOS Eiendomsmeglere var i 2018 den største megleren av boliger i OBOS-tilknyttede borettslag med 20 prosent av salget.

OBOS Eiendomsmeglere omsatte totalt 2 102 boliger i 2018 gjennom de 13 kontorene i Oslo, Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger. Resultatet før skatt utgjorde fem millioner kroner, mot ni millioner kroner i 2017.

Høsten 2018 inngikk OBOS Eiendomsmeglere avtale med Eiendomsmegler Krogsveen om virksomhetsoverdragelse av Stavanger-kontoret med virkning fra 1.1.2019.

Digitale tjenester

Divisjonen jobber for at OBOS skal ha den beste kundeopplevelsen gjennom gode digitale løsninger og en sterk merkevare. Målet er å skape nye tjenester, særlig knyttet til kundens medlems- og boligforhold, men også betjene konsernet med kompetanse og stabstjenester innen digital utvikling, innhold, analyse, arbeidsmetodikk, merkevarebygging, digital markedsføring og CRM.

I 2018 har divisjonen for digitale tjenester blant annet levert nytt boligsøk og forbedrede boligsider på OBOS’ hjemmeside, en ny utgave av OBOS-appen, første versjon av en chatbot for medlemsspørsmål, og merkevarekampanjer for OBOS gir tilbake og Bostart. Arbeidet med en ny tilvalgsløsning for nyboligkjøp har også startet i 2018. I tillegg har utviklingen av delingstjenesten Nabohjelp fortsatt. Nabohjelp er en app som gjør det enklere å spørre naboen om ulike tjenester og har 100 000 brukere. Målet er at appen skal bli den foretrukne plattformen for nabolag.

Aksjeinvesteringer

Aksjeinvesteringene i OBOS-konsernet viser et operasjonelt resultat før skatt på 224 millioner kroner mot 510 millioner kroner i 2017. Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 7 274 millioner kroner, mot 5 500 millioner kroner i 2017. Hovedårsaken til endringen skyldes at OBOS i løpet av høsten 2018 kjøpte seg opp til å bli største aksjonær i det børsnoterte selskapet JM AB, med en eierandel på 15,3 prosent.

De største aksjepostene er i entreprenørselskapene AF Gruppen ASA og Veidekke ASA i tillegg til JM AB. Eierskapet i entreprenørselskapene gir OBOS verdifull kompetanse og kunnskap om entreprenørvirksomhet som bidrar til at OBOS blir en mer effektiv byggherre. Eksponeringen i Veidekke er marginalt økt i 2018. Eierandelen i AF Gruppen er noe redusert som følge av to mindre emisjoner. Ved årsskiftet var markedsverdien av disse to investeringene 4 733 millioner kroner, som er 3 204 millioner kroner mer enn de bokførte verdiene. Selskapene regnskapsføres som tilknyttede selskap. OBOS er største aksjonær i begge selskapene. Eierandelene ved årsskiftet var 18,25 prosent i AF Gruppen og 18,12 prosent i Veidekke.

Ut over de store børsnoterte investeringene har OBOS som del av sin strategi vedtatt å investere i oppstartsbedrifter. Sammen med AF Gruppen ble venture-selskapet Construct Venture etablert i 2018. De har investert i oppstartselskapet Spacemaker, som driver digital prosjektutvikling. Det er utover dette investert i solenergiselskapet Otovo, det svenske smarthjemselskapet FM Technology, utleieplattformen Hybel.no og BIM-plattformen Catenda.

Avkastningen for porteføljen, i form av verdiøkning, realisering av gevinster og mottatte utbytter, var 6,94 prosent i 2018.

Innovasjon

Virksomheter som skal lykkes i framtiden må ha evnen til å forandre seg raskt, noe som krever involvering og engasjement blant medarbeiderne. I løpet av året er det startet flere tiltak for å utvikle og styrke innovasjonskulturen og innovasjonsprosessene internt i OBOS. Blant annet kurses ansatte i innovasjonsprosesser og egne innovasjonsagenter blant de ansatte skal være med å lede innovasjonsarbeidet.

Det pågår prosjekter i alle divisjoner og det har kommet flere nye produkter og tjenester for beboere og medlemmer. OBOS har en partneravtale med StartupLab, samt løpende kontakt med oppstartsselskaper gjennom divisjonen for aksjer og forretningsutvikling.

OBOS satte sommeren 2018 opp en pilot med selvkjørende busser på Fornebu. Over 10 000 personer tok turen og piloten var en suksess. Det var en av de første pilotene i landet med selvkjørende kjøretøy og det viser at OBOS er i spissen når det gjelder å teste og ta i bruk nye løsninger. OBOS vil utrede ulike mobilitetsløsninger videre.

I løpet av 2018 har OBOS testet ut Blockchain-teknologien  og lagd en prototype for kjøp og salg av eiendom. På sikt kan Blockchain endre måten vi forvalter data og gjennomfører transaksjoner. OBOS har også etablert selskapet OBOS Smart Living som skal levere nye tjenester og produkter til våre hjem.

OBOS Sverige har etablert en ledende posisjon innenfor svensk byggenæring blant annet gjennom testprosjekt med bruk av AR (Augmented Reality) i produksjon for å bedre effektivitet og kvalitet, samt et av Europas første testprosjekt med takstein med integrerte solceller.

Boligdivisjonen jobber for tiden med planer for to Future-Built-prosjekter. Det ene er et boligkompleks på Manglerud og det andre er et bolig- og byområde på Fornebu med 700 leiligheter og rekkehus og inntil 5 000 kvadratmeter med handel- og servicefunksjoner på gateplan. Begge har svært høye miljøambisjoner, herunder plusshus og bruk av massivtre.

 

Les mer fra årsberetningen

Les mer fra årsrapporten