Utsikter for 2019

OBOS har som visjon å være Norges ledende boligselskap gjennom å oppfylle medlemmenes boligdrøm.

Styret er tilfreds med konsernets økonomiske resultater i 2018. Resultatene preges av god kommersiell drift innenfor samtlige virksomhetsområder. Organisasjonen har opparbeidet seg en betydelig egenkapital og framstår nå som Nordens mest solide boligaktør. De gode resultatene har styrket OBOS’ muligheter til å oppfylle sine mål.

Konsernets vedtatte strategi fram mot 2021 legger tydelige føringer på de prioriteringer som gjøres i virksomheten, på tvers av virksomhetsområder og geografi. Det gjelder både for den ordinære driften og nye investeringer. OBOS er som følge av dette på god vei til å nå de overordnede strategiske målsetningene som er satt fram mot 2021: styrket medlems- og kundefokus, ta grønt ansvar, forvalte de menneskelige og økonomiske verdiene i OBOS på en god måte, være Nordens ledende boligaktør og være en sterk drivkraft i utvikling av byer og steder.

Samtidig er det liten tvil om at korreksjonen i boligmarkedet, både i Norge og Sverige, vil påvirke virksomheten framover. OBOS har som følge av dette igangsatt langt færre boliger i 2018 enn i 2017, noe som vil føre til færre nye boliger for salg i 2020 og 2021.

Ved inngangen til 2019 har nyboligsalget i Norge, som er det viktigste enkeltstående forretningsområdet i OBOS, utviklet seg positivt i alle segmenter. Det samme gjelder utviklingen i bruktboligmarkedet, der prisveksten har vært sterk. OBOS forventer en nasjonal prisvekst på fire prosent i Norge i 2019.

I Sverige er det ventet at det vil ta noe lenger tid før markedet normaliserer seg, blant annet som en følge av stor produksjon av boliger og skjerpede finansieringsvilkår både fra banker og myndigheter. Samtidig er det stor underliggende etterspørsel etter boliger, og sysselsettingen er høy.

Med god kunnskap om boligmarkedet og en sterk kapitalposisjon, har OBOS betydelig evne til å motstå svingninger i bolig- og eiendomsmarkedet. OBOS kan tilpasse sin boligproduksjon til etterspørselen etter nye boliger. Gjennom en kompetent organisasjon, fokusert ledelse og gode systemer for risikostyring, er man posisjonert til å se nye muligheter og tilpasse driften til marked og risiko.

Styret er opptatt av at OBOS med sin finansielle handlekraft og innovasjonsevne må finne løsninger som gjør terskelen inn i boligmarkedet lavere. Dette vil bidra til både økt medlemsnytte og styrket lønnsomhet over tid for OBOS, ved at man når flere kundegrupper. Som følge av dette vil OBOS i 2019 utvide forsøksordningen med OBOS Bostart til å omfatte inntil 400 nye boliger i 2019 og 2020. Boligene forbeholdes medlemmer og skal selges til ca 10 prosent under markedspris mot at OBOS får retten til å kjøpe boligen tilbake ved et framtidig salg til opprinnelig kostpris justert for endring i boligprisindeksen. Samtidig fortsetter en offensiv investeringsstrategi innenfor boligbyggingen med sikte på å styrke boligtilbudet til OBOS framover i tråd med kjerneformålet.

Innenfor boligforvaltning vil det skje en rivende utvikling, spesielt innenfor IT og digitale kundeflater. Kundene setter tydelige krav og vi må forvente å møte skjerpet konkurranse fra nye og sannsynligvis internasjonale aktører. For å møte denne utfordringen er det viktig å skape skalafordeler og hente impulser fra andre markeder. Som følge av dette kjøpte OBOS i første kvartal 2019 39,6 prosent av aksjene i det svenske boligforvaltningsselskapet SBS Bostadsrättcentrum AB.

Styret anser at klima, miljø og bærekraft er blant OBOS’ hovedutfordringer framover. Bolig- og byggsektoren står for en stor del av klimautslippene. OBOS har ambisiøse miljømål, men styret anser at det er behov for å ta enda sterkere grep. Vi erkjenner at det på kort sikt kan medføre høyere kostnader og økte investeringer på enkelte områder, men tror at det på sikt vil gi verdiskapning for OBOS.

OBOS har, som en stor og landsomfattende aktør, en ambisjon om å videreføre og forsterke sitt samfunnsengasjement som del av vår utvidede satsing på bærekraft. For å være i stand til å levere på våre strategiske mål er OBOS avhengig av å fortsatt drive lønnsomt. Virksomheten har derfor satt økt fokus på god drift, kapitalbruk og lønnsomhetsutvikling og vil om nødvendig tilpasse organisasjonsstrukturen for å sikre lønnsomhet.

Ved inngangen til 2019 anser styret at OBOS har god soliditet og kredittverdighet, samt tilstrekkelig med innvilgede trekkrettigheter i bankene til å sikre den aktivitet og det utlånsvolumet OBOS går inn i 2019 med.

Styret takker medlemmene i OBOS for bred oppslutning og de ansatte, ledelsen og samarbeidspartnere for motivert og engasjert innsats.

Oslo 26. mars 2019
Styret og konsernsjef i OBOS BBL

 

 

Les mer fra årsberetningen

Les mer fra årsrapporten