Ofte stilte spørsmål

Har du fortsatt noen spørsmål rundt OBOS Bostart? Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om OBOS Bostart.

Hva er OBOS Bostart?

Hvorfor ble OBOS Bostart lansert?

Høye boligpriser gjør det vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet, spesielt unge og andre uten stor egenkapital. OBOS Bostart er en ordning som vil bidra til å hjelpe flere inn på boligmarkedet og få foten innenfor.

Hvem kan kjøpe med OBOS Bostart?

Alle kan kjøpe bolig med OBOS Bostart, enten om du er førstegangskjøper eller du kjøper din andre, tredje eller fjerde bolig. Det eneste kravet er at du må være OBOS-medlem.

Er du ikke OBOS-medlem? Meld deg inn her.

Hvorfor kjøpe bolig med OBOS Bostart?

Med OBOS Bostart kan du kjøpe en helt ny bolig til en lavere pris enn ordinær markedspris. Den lavere prisen gjør så kravet til egenkapitalen også blir mindre, som gir deg muligheten til å komme enklere inn på boligmarkedet.

Hva skjer når boligprisene faller?

Faller boligprisene, vil boligprisindeksen fra Eiendom Norge være negativ. I et slikt tilfelle vil prisen OBOS kjøper boligen din for være lavere enn det du betalte for boligen. Har markedsprisen falt, må andelseier ta et tap på lik linje med andre boligeiere. 

Når må jeg bestemme meg for OBOS Bostart eller ordinært kjøp?

Det gjør du på kontraktsmøtet når kjøpekontrakten skal signeres.

Blir jeg eier av hele boligen?

Ja. Du vil stå som 100 % eier av boligen og ha full råderett over den.

OBOS vil ha tinglyst en tinglysingssperre for å sikre at tilbakekjøpsretten blir respektert, men bortsett fra det blir leiligheten helt din. OBOS har plikt til å medvirke til tinglysing av eierskifter som gjennomføres i overensstemmelse med kjøpsvilkårene for OBOS Bostart.

Forkjøpsrett og ansiennitet

Kan jeg bruke OBOS-ansienniteten min når jeg kjøper bolig med OBOS Bostart?

Ja. Du velger drømmebolig din og har tiden fram til kontraktsmøtet til å bestemme deg for om du vil kjøpe boligen til OBOS Bostart-pris eller til ordinær pris.

Kan jeg kjøpe bolig med OBOS Bostart på forkjøpsrett?

Ja, det kan du. 

Må jeg være OBOS-medlem for å kjøpe bolig med OBOS Bostart?

Ja.

Er du ikke OBOS-medlem? Meld deg inn her. 

Lån og finansiering

Hvordan vil banken oppfatte OBOS tilbakekjøpsrett ved søknad om lån?

OBOS Banken forholder seg til avtalt kjøpesum og vurderer denne som panteobjektets verdi.

Vil det være noe problem å få lån med pant i andelen når OBOS nå har tinglyst tilbakekjøpsrett?

Nei.

Endre, avbestille og overføre

Kan jeg overføre min andel til nærstående familiemedlem?

Ja, det kan du. Du kan selge og overføre din andel til nærstående familiemedlem. Dette vil gå foran OBOS’ tilbakekjøpsrett, og vil følge regler for ordinært salg og overføring.

Den nye andelseieren (familiemedlemmet) må underskrive en erklæring som viser kjennskap til tilbakekjøpsretten til OBOS. Dette er for at ny andelseier skal kunne tinglyses. OBOS har etablert tinglysingssperre.

Kan jeg avbestille før overtagelse?

Ved avbestilling før vedtatt byggestart påløper et gebyr på kr 100 000.

Ved avbestiling etter vedtatt byggestart kan OBOS kreve erstatning for økonomisk tap som følge av avbestillingen. Et eksempel på økonomisk tap kan være om vi må selge andelen til en lavere pris enn opprinnelig kjøpesum, såkalt dekningssalg. 

Kan jeg endre fra OBOS Bostart til ordinært kjøp etter kontraktsmøte?

Ja, det kan du. Senest fire måneder før overtagelse er det mulig å endre fra OBOS Bostart-kontrakt til ordinær kjøpskontrakt.

Hvis du velger å endre vil det påløpe en tilleggskostnad som avhenger av prisstigningen i det aktuelle eiendomsmarkedet. Og en ny kjøpskontrakt må utarbeides.

NB! Egen avtale gjelder for leiligheter kjøpt i Ulvenparken borettslag. Ta kontakt med prosjektselger for informasjon.

Kan jeg endre fra ordinært kjøp til OBOS Bostart før overtagelse?

Nei, det er dessverre ikke mulig. Det er ikke mulig å endre kjøpekontrakten fra ordinært kjøp til OBOS Bostart etter at kjøpekontrakt er signert.

Hvordan vil tilvalg og endringer påvirke tilbakekjøpsprisen?

Tilvalg og endringer som er bestilt fra og betalt til utbygger før overtagelse vil inngå i kjøpesummen, som skal indeksreguleres. 

Eventuelle oppussinger og oppgraderinger i boligen etter overtagelse vil ikke påvirke OBOS' tilbakekjøpspris. Unntaket er påkostninger som borettslaget gjennomfører som medfører en økning av boligens felleslån. Slike påkostninger vil øke kjøpesummen med like mye som påkostningen økte fellesgjelden, men påkostningen vil ikke indeksreguleres.

Tilbakekjøpsrett

Hva er tilbakekjøpsrett?

Når du kjøper bolig med OBOS Bostart har OBOS tilbakekjøpsrett. Dette betyr at hvis en andelseier som har kjøpt boligen med OBOS Bostart ønsker å selge, må andelseieren ta skriftlig kontakt med OBOS og tilby OBOS å kjøpe boligen. Andelseieren må da oppgi hva boligen ble kjøpt for, inkludert eventuelle tilvalg og endringer. Dette må kunne dokumenteres.

Det er Eiendom Norges boligprisindeks som gjelder. Prisendringen beregnes fra kontraktstidspunkt for kjøpet og fram til tilbudstidspunktet for tilbakekjøp.

OBOS har som hovedregel 30 dager på å beslutte om vi vil kjøpe boligen. Bostartkjøper plikter å legge til rette for at OBOS BBL kan befare boligen så snart som mulig etter at tilbud er gitt. OBOS har rett til å befare leiligheten før beslutningen om tilbakekjøp tas. OBOS BBLs frist for å akseptere tilbudet løper tidligst ut ti dager etter at OBOS BBL har hatt mulighet til å foreta befaring.

NB! OBOS har tilbakekjøpsrett, men ikke tilbakekjøpsplikt.

Hvorfor har OBOS tilbakekjøpsrett?

For å kunne tilby OBOS Bostart-prisene, ønsker OBOS å ha muligheten til å få igjen noe av dette ved et eventuelt salg. For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og for å motvirke spekulasjon, tinglyser OBOS en tilbakekjøpsrett på boligen.

Når gjelder tilbakekjøpsretten?

Tilbakekjøpsretten gjelder etter overtagelse, siden det ikke er anledning til å videreselge boligen før overtagelse. Den kommer derfor i praksis til anvendelse først etter at du har overtatt boligen. 

Tilbakekjøpsretten varer inntil OBOS eventuelt har takket nei til tilbakekjøp og således frasagt seg retten. OBOS vil da besørge sletting av heftelsen på boligen.

Kan jeg kjøpe meg ut av tilbakekjøpsrett?

Nei. Andelseier har ingen rett til frikjøp. 

Hva skjer om OBOS ikke vil benytte tilbakekjøpsretten sin?

Andelseier må skriftlig tilby OBOS å kjøpe boligen. Dersom OBOS ikke øsnker å kjøpe, står andelseier fritt til å selge boligen i markedet med vanlig forkjøpsrett for OBOS-medlemmer.

Hva skjer med prisen hvis jeg har nedbetalt felleslånet?

Om du har helt eller delvis nedbetalt felleslånet, får du utbetalt indeksregulert kjøpesum. Gjenstår det noe felleslån kommer dette til fradrag siden dette følger boligen og overtas av OBOS.

Samlivsbrudd

Dersom du har kjøpt sammen med en annen og dere opplever samlivsbrudd, kan dere enten selge boligen eller overføre andelen til den ene parten. 

Ved overføring kan du utnytte deg av retten til å overføre andelen til nærstående familiemedlem. Dette utløser ikke tilbakekjøpsretten til OBOS. 

Se generelle regler for overføring av bolig

NB! Ved overføringer der verken OBOS' tilbakekjøpsrett eller forkjøpsretten generelt gjelder, vil OBOS' rett fortsatt hefte ved boligen helt til OBOS får mulighet til å kjøpe boligen tilbake. 

Videresalg av bolig

Ved salg av boligen må den tilbys skriftlig til OBOS. Takker OBOS nei kan boligen legges ut for ordinært salg med ordinære forkjøpsregler. 

Du kan ikke selv skaffe en kjøper som aksepterer OBOS sin tilbakekjøpsrett. Det er kun nærstående familiemedlem som kan overta boligen uten at tilbakekjøpsretten trer i kraft. 

Prisfall i markedet

Hvis det har vært prisfall i markedet og boligprisen er lavere enn du betalte, vil boligprisindeksen fra Eiendom Norge være negativ. Og kjøpstilbudet fra OBOS vil i så fall være til en lavere kjøpspris enn det du betalte. Har markedsprisen falt må andelseier ta et tap på lik linje med andre boligeiere.

Uansett om prisen har gått opp eller ned har OBOS en tilbakekjøpsrett, men ingen plikt.

Slitasje, vedlikehold og takst

Tilbakekjøpsprisen reguleres kun etter boligprisindeksen til Eiendom Norge. Den justeres ikke i forhold til tilstand på boligen, og vil ikke korrigeres for oppussing, unormal slitasje eller dårlig vedlikehold. 

OBOS står derimot fritt til å avstå fra kjøp dersom boligen er unormalt nedslitt eller av andre grunner. 

Eventuelle oppussinger og oppgraderinger etter etter at kjøperen overtok boligen vil ikke inngå i kjøpsprisgrunnlaget da dette ikke ansees som en påkostning.