Konsern

Tall i hele tusen

ResultatNote20192018
Driftsinntekter
14924094
13161982
Prosjektkostnader
-8733728
-7458041
Personalkostnader
-2133487
-2027862
Andre driftskostnader
-1548234
-1500550
Av- og nedskrivninger
-264907
-158066
Driftskostnader
-12680357
-11144520
Driftsresultat før verdiendring og investeringer i tilknyttede selskaper
2243737
2017463
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
912406
553641
Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
253014
1014
Verdiendring investeringseiendommer
583564
466085
Driftsresultat
3992721
3038203
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
154049
100886
Finanskostnader
-471985
-439628
Netto valutagevinst/(tap)
-9789
-753
Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
68947
219790
Netto gevinst/(tap) og nedskrivninger av finansielle eiendeler
3250
9445
Netto finansposter
-255528
-110260
Resultat før skattekostnad
3737193
2927943
Skattekostnad
-322200
-295726
Resultat etter skatt
3414993
2632217
Herav minoritetens andel
10281
10875
Herav hybridkapitalens andel
12499
8695
Totalresultat
Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske virksomheter
-29475
-18932
Netto omregningsdifferanser på utlån til utenlandske virksomheter
-1446
-162
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
31409
-10490
Sum poster netto etter skatt som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
488
-29584
Netto verdiendring fra egen kredittrisiko
-8871
-980
Netto estimatendringer relatert til pensjoner
-16750
-1986
Netto bruksendring eierbenyttede eiendommer
79909
0
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
-86287
-1524
Sum poster netto etter skatt som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
-32000
-4490
Sum øvrige resultatelementer i perioden
-31513
-34074
Totalresultat
3383481
2598143
Herav minoritetens andel
10257
11134
Herav hybridkapitalens andel
12499
8695