OBOS' bidrag til FNs bærekraftsmål

OBOS prioriterer syv av de sytten bærekraftsmålene fastsatt av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene OBOS prioriterer spesielt er:

 • god utdanning (4)
 • likhet mellom kjønnene (5)
 • ren energi for alle (7)
 • anstending arbeid og økonomisk vekst (8)
 • innovasjon og infrastruktur (9)
 • mindre ulikhet (10)
 • bærekraftige byer og samfunn (11)
 • ansvarlig forbruk og produksjon (12)
 • stoppe klimaendringene (13)
 • liv på land (15)
 • samarbeid for å nå målene (17)

Nedenfor kan du lese hva vi gjør for å nå bærekraftmålene.

God utdanning

OBOS jobber kontinuerlig med å utvikle gode opplærings- og utdanningsordninger for medarbeidere og ledere. I den svenske delen av konsernet er det etablert en egen språkopplæring for medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. OBOS har også et eget utviklingsprogram for unge ledertalanter, OBOS Extend.

Likhet mellom kjønnene

OBOS jobber systematisk for økt mangfold og likestilling. Alle skal ha like muligheter, uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne, alder, kjønn eller seksuell legning. OBOS jobber aktivt med å stimulere til å få flere kvinner inn i ledende stillinger og for øvrig på alle nivåer sikre balanse med hensyn til alder, kjønn og annen bakgrunn. Konsernledelsen i OBOS består i dag av fire menn og fire kvinner.

Ren energi for alle

OBOS investerer i fornybar energi fra egne solcelleanlegg og lokale varmesentraler med fornybar energibærer. OBOS Energi har ansvar for OBOS’ miljøvennlig energi. OBOS eier lokale energisentraler i tiknytning til OBOS’ bolig- og næringsprosjekter, og har installert 7400 kvadratmeter solceller på flere næringsbygg

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det er innarbeidet gode rutiner for bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking. OBOS har rutiner som ivaretar menneskerettigheter i alle deler av organisasjonen. Arbeidet med dette omfatter både kunder og egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør- og renholdsbedrifter som engasjeres av boligselskapene for å utføre rehabilitering og vedlikehold.

Innovasjon og infrastruktur

OBOS satser på gode ideer som gjør at vi er stand til å levere nye og framtidsrettede produkter og tjenester kundene våre etterspør. Dette innebærer blant annet OBOS Living Lab-prosjektet, Nabohjelp og digitale årsmøter til boligselskapene. Nyskapning og innovasjon er et prioritert satsingsområde i selskapets strategi fram mot 2021.

Mindre ulikhet

OBOS har som formål å bygge boliger til medlemmene og er opptatt av å utvikle boligmodeller som gjør at flere får mulighet til å eie sin egen bolig. OBOS har som mål å utvikle og bygge kvalitetsboliger av forskjellige typer, størrelser og prisklasser. I 2018 ble ordningen OBOS Bostart innført, en boligmodell som bidrar til at flere får mulighet til å kjøpe egen bolig. 

I 2020 lanserte vi en helt ny kjøpsmodell – OBOS Deleie – hvor man starter med å kjøpe en halv leilighet. Resten leier man av OBOS. Med den nye kjøpsmodellen ønsker vi å gjøre det mulig for flere å eie sin egen bolig.

Bærekraftige byer og samfunn

OBOS` visjon er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Å bygge robuste og bærekraftige bygg og boligområder er viktig for OBOS. Vår ambisjon er at alle nybygg skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR, og det tilrettelegges for livet mellom husene. OBOS har også startet arbeidet for å redusere miljøfotavtrykket i den eksisterende boligmassen.

Ansvarlig forbruk og produksjon

OBOS jobber for å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, og skal redusere ressursbruken gjennom å finne gode løsninger for ombruk og gjenbruk, samt redusere avfall  

Nabohjelp-appen fra OBOS – som er lastet ned av over 130 000 brukere - gjør det enklere å spørre naboen om hjelp til små og store ting. Appen skal bidra til bedre bomiljø og et grønnere og mer bærekraftig samfunn.  

Stoppe klimaendringene

OBOS har en ambisjon om at kontordriften til konsernet skal være klimanøytral innen 2021. I tillegg jobbes det med å redusere utslippene fra vår produksjon. Vi tilbyr også fornybar strøm som solstrøm, energisentraler og vannkraft. OBOS Energi har ansvar for OBOS’ satsning innen vannkraft og miljøvennlig energi.

I september 2019 utfordret vi medlemmer, ansatte og andre til å delta i #30 dager for miljøet hvor man skulle bruke 30 dager på å endre en vane; enten det var shoppestopp, spise mindre kjøtt eller la bilen stå. Rundt 10 000 personer deltok i prosjektet og delte sine erfaringer på sosiale medier.

Liv på land

OBOS ivaretar biologisk mangfold gjennom hele byggeprosessen. Vi vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har OBOS satt av midler for å støtte borettslag og sameier som vil gjøre miljøtiltak i medlemmenes nabolag. Gjennom støtteordningen OBOS tar grønt ansvar og OBOS gir tilbake kan boligselskaper søke støtte til ulike miljøtiltak.

Samarbeid for å nå målene

OBOS jobber kontinuerlig med å sikre attraktive tilbud og tjenester til kunder og medlemmer. Gode samarbeids- og partneravtaler er vesentlig for dette, gjerne med fokus på bærekraft. OBOS deltar i og har initiert flere bransjesamarbeid, blant annet byggenæringens klyngesamarbeid, Construction City Cluster og Skift.

I 2019 gikk OBOS, Entra og Norsk Gjenvinning sammen og startet gjenvinningskonseptet «Oppbruk». Målet er å utvikle nye byggematerialer basert på gjenvunnet bygningsavfall.

Til toppen