OBOS' bidrag til FNs bærekraftsmål

OBOS prioriterer syv av de sytten bærekraftsmålene fastsatt av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene OBOS prioriterer spesielt er:

 • ren energi for alle (7)
 • anstending arbeid og økonomisk vekst (8)
 • innovasjon og infrastruktur (9)
 • bærekraftige byer og samfunn (11)
 • ansvarlig forbruk og produksjon (12)
 • stoppe klimaendringene (13)
 • liv på land (15)
 • samarbeid for å nå målene (17)

Nedenfor kan du lese hva vi gjør for å nå bærekraftmålene.

 1. Ren energi for alle

  • Vi investerer i fornybar energi.
  • Vi tar miljøvennlige bygg et steg lenger.
 2. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  • Vi har gode og innarbeidede rutiner for bekjempelse av korrupsjon og hvitevasking.
  • Vi har rutiner som ivaretar menneskerettigheter i alle deler av organisasjonen.
 3. Innovasjon og infrastruktur

  • Alle forretningsområdene i OBOS jobber med nyskaping og innovasjon.
 4. Bærekraftige byer og samfunn

  • OBOS skal BREEAM-NOR sertifisere alle nye boligprosjekter utviklet av OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu og OBOS Ulven.
  • BOS Eiendom skal sertifisere alle sine nye bygg med ambisjon om BREEAM.
  • NOR Excellent, og energimerke A.
  • I alle bolig- og byutviklingsprosjekter legges det til rette for gode møteplasser og utområder.
  • Legger til rette for en grønn hverdag ved å gjøre det enkelt å gå, sykle og benytte kollektiv transport.
  • Inntil 10 prosent av foregående års overskudd etter skatt gis til samfunnsnyttige formål gjennom OBOS gir tilbake.
 5. Ansvarlig forbruk og produksjon

  • OBOS har vært med på å utvikle og har signert på de 10 strakstiltakene for byggebransjen og forplikter oss til å vurdere ombruk i nye prosjekter.
  • Sammen med Entra og Norsk Gjenvinning har OBOS startet Oppbruk, prosjektet skal finne løsninger for å bruke resirkulert tre- og betongavfall i nye prosjekter.
  • OBOS leverer tjenester, løsninger og avtaler for gjenbruk, bildelingstjenester og sykler i medlemmenes nabolag.
 6. Stoppe klimaendringene

  • OBOS har en ambisjon om å være klimanøytral innen 2021
  • Fra og med 2018 er OBOS' hovedkontor og regionskontor i Norge klimanøytrale 
  • OBOS investerer i fornybar energi både gjennom egne småskala vannkraftverk, solceller, energisentraler og kraftavtaler
 7. Liv på land

  • OBOS ivaretar biologisk mangfold gjennom hele byggeprosessen.
  • Gjennom støtteordningen OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake kan boligselskaper søke støtte til ulike miljøtiltak som bedre utemiljø og biologisk mangfold i medlemmenes områder.
 8. Samarbeid for å nå målene

  • OBOS jobber kontinuerlig med å sikre attraktive tilbud og tjenester til kunder og medlemmer.
  • Gode samarbeids- og partneravtaler er vesentlig for dette, gjerne med fokus på bærekraft.
  • OBOS tilbyr avtaler som tilrettelegger for elbillading og initiativer innen bildeling.
  • Inngått avtale om tekstilgjenvinning i boligselskaper.
  • OBOS er en sentral del av byggenæringens klyngesamarbeid, Construction City Cluster på Ulven. Sentralt for klyngesamarbeidet er bærekraft, innovasjon og samhandling. Målet er å skape en mer effektiv og sirkulær byggeprosess.