Et attraktivt bomiljø – også for naturen

På Fornebu har vi lansert Spiren – et pilotprosjekt med mål om å fremme den stedegne naturen rundt boligene og å øke det biologiske mangfoldet. Godt for naturen, godt for beboerne.

Illustrasjon av fasade og gårdsrom i Storøykilen.

 

Det blir stadig tydeligere at tapet av naturområder øker artsutryddelsen i verden og reduserer det biologiske mangfoldet. Et biologisk mangfold som ikke bare kjennetegner den ville naturen vi er så glad her i Norge, men som er et premiss for sunne økosystemer vi alle er avhengige av. Dagens samfunn må finne løsninger der menneske og natur kan sameksistere på nye og bedre måter for framtidens generasjoner.

Dette ønsker OBOS å gjøre noe med. Vi har derfor lansert Spiren, et pilotprosjekt for bynatur. Målet med prosjektet er å etablere et stedegent naturlandskap som gir økt biologisk mangfold i boligprosjektet Storøykilen, og samle kunnskap og erfaringer for fremtidige bynaturprosjekter.

Oslofjordens rike naturlandskap

Vanligvis assosierer vi vill natur med dype skoger, vidder og fjell. Men få er klar over artsmangfoldet i nærområdene rundt oss. Området rundt Oslofjorden er et av det mest artsrike i Norge, med kanskje 80 % av våre landlevende arter. Et gunstig klima med høye sommertemperaturer og relativt milde vintre er en viktig årsak til at vi her finner et høyere antall varmekjære arter enn noe annet sted i Norge. En variert geologi med store områder med kalkrike bergarter gjør også sitt til dette mangfoldet.

 

Bilde av kvinne, barn og hund på tur ved vannkanten på Fornebu

 

Boligprosjektet Storøykilen blir liggende ved siden av to flotte naturreservater. Her finner du en rik, stedegen vegetasjon, vadefugler og et godt artsmangfold. Dette naturlandskapet er utgangspunktet for landskapsarkitekturen som etableres i boligprosjektet. Og dette er også en av grunnene til at pilotprosjektet Spiren er så viktig.

Testområde, møteplass og landskap

Stedegen natur som støtter artsmangfold krever nemlig andre prosesser enn de tradisjonelle grøntområdene. Beplantningen er ikke hyllevare, den kan ikke bestilles fra en gartner, men må odles frem. Jordsmonn og frømateriale er heller ikke generelt tilgjengelig. Pilotprosjektet har derfor etablert et testområde på byggeplassen.

Testområdet er delt i tre felt: tørreng, stauder og kantsoner. Her forsker et tverrfaglig team på det perfekte jordsmonnet, sanker frø, tester plantedynamikk – det vil si hvordan ulike planter fungerer sammen – og setter planter i jorda slik at vegetasjonen i det fremtidige landskapet kan etableres. Fremgangsmåten dokumenteres nøye slik at innsikten kan videreformidles og brukes i fremtidige prosjekter.

Det bygges også en midlertidig paviljong på testområdet som støtter ulike arrangementer. En lett konstruksjon som er bygget på bærekraftige prinsipper, der materialene vil kunne gjenbrukes av OBOS på ulike måter på et senere tidspunkt. Paviljongen bruker lokale ressurser og materialer fra seilduksmaker Gran Seil, et firma som opererer på Fornebu.

Målet er nemlig at Spiren også skal være en sosial møteplass og læringsarena. OBOS ønsker å involvere ulike brukere i prosjektet og skape engasjement rundt biologisk mangfold og stedegen natur. Barn og voksne, fagpersoner og legmenn, beboere og besøkende vil bli invitert til å delta i ulike aktiviteter – sosiale så vel som faglige.

Vi vil invitere ulike målgrupper til fagseminarer og workshops, arrangere aktiviteter som minner folk om naturens enkle gleder, og gi dem en arena for å møtes i nære og enkle omgivelser – fri for flate skjermer og moderne støy. Det utarbeides en aktivitetsplan med ulike arrangementer i henhold til sesongenes naturlige mulighetsrom.

Godt for naturen, godt for mennesket

I Storøykilen vil vi bevise at det er mulig å kombinere et attraktivt, moderne bomiljø med en landskapsarkitektur som fremmer stedegen natur og biologisk mangfold. Ja, vi er faktisk sikre på at dette vil gi bedre trivsel for beboere og et spennende bomiljø som stimulerer sansene. Vitenskapen er klar; naturen gir oss lykke. Derfor vil OBOS at beboerne i Storøykilen skal kunne oppleve naturen tett på, og samtidig leve et urbant liv med et mangfold av aktiviteter og muligheter i nærområdet.

Med pilotprosjektet Spiren ønsker OBOS å gi det grønne ny og oppdatert betydning. Uteområdene i Storøykilen vil være identitetssterke og levende, i motsetning til generisk grønne. Det betyr at så mange planter som mulig vil være en naturlig del av Fornebus originale vegetasjon, et ekko av det opprinnelige landskapet i området.

Og det betyr at landskapet er designet for både mennesker og dyr. Et bomiljø med vakre og varierte uteområder, og et landskap som yrer av liv. Med blomster som tiltrekker seg pollinatorer, som igjen tiltrekker seg fugler, og så videre. Et frodig og levende landskap i stadig endring som inviterer til en rekke ulike opplevelser – fra naturlek til stille kontemplasjon.