Illustrasjonsfoto av en ung mann i en leilighet. Bildet viser også OBOS Deleie-logo.

OBOS Deleie

Det er bedre med en fot innenfor boligmarkedet enn to utenfor. Derfor kan du benytte deg av snarveien vår – OBOS Deleie – hvor du starter med å kjøpe en halv leilighet, eller mer. Resten leier du av OBOS.

Høye boligpriser gjør at mange ikke får kjøpt seg egen bolig, selv om de har en fulltidsjobb. Med OBOS Deleie senkes terskelen, slik at det er mulig for flere å eie sin egen bolig.

Kjøper du bolig med OBOS Deleie starter du med å eie minst halvparten av boligen selv. Og senere, hvis det passer for både deg og lommeboka, kan du øke din eierandel. Du trenger ikke å øke eierandelen din, men du har mulighet til å gjøre dette én gang i året, inntil du eier hele boligen selv. Med OBOS Deleie blir veien til å eie drømmeboligen din litt kortere.

OBOS Deleie tilbys i utvalgte nyboligprosjekter. Og er tilgjengelig for alle, både førstegangskjøpere og for deg som er på bolig nummer fire. Du kan altså velge å eie og leie den samme leiligheten uansett hvor du er i livet – enten du er ung eller gammel.

Hvordan fungerer OBOS Deleie?

Med OBOS Deleie kjøper du en nybygget bolig sammen med OBOS. Du og OBOS vil da eie boligen sammen i et sameie. Du kan velge å kjøpe 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 prosent av boligen, mens OBOS beholder den eierandelen du ikke kjøper. Du inngår leieavtale med OBOS for den andelen av boligen som OBOS eier og betaler markedsleie for OBOS’ andel. Du disponerer til gjengjeld hele boligen selv.

Her finner du boligprosjektene som tilbyr OBOS Deleie

Se Spørsmål og svar om OBOS Deleie under filmen.

Madeleine kjøpte leilighet sammen med OBOS

Madeleine kjøpte leilighet sammen med OBOS

Med OBOS Deleie fikk sykepleieren endelig råd til egen leilighet, i Storøykilen på Fornebu.

Slik ble Madeleine boligeier

Spørsmål og svar

Hvordan kjøper jeg bolig med OBOS Deleie?

Du kjøper en nybygget bolig sammen med OBOS – i et helt vanlig borettslag. Utgangspunktet er at du kjøper minst 50 prosent av en nyoppført bolig, mens OBOS eier resten. Du og OBOS eier dermed boligen i et sameie og det etableres en egen avtale mellom deg og OBOS. For den delen OBOS eier, men som du disponerer, inngås det en husleieavtale, der du betaler markedsleie for din bruk av denne andelen.

Trenger jeg finansieringsbevis?

Ja. Merk at finansieringsbeviset også må regne med hvor mye du må betale i leie til OBOS hver måned. Du trenger derfor et finansieringsbevis fra en bank som viser at du kan betjene lånet for boligkjøpet i tillegg til leien du skal betale til OBOS.

Ikke alle banker tilbyr lån til bolig med OBOS Deleie. OBOS-banken er spesialister på finansiering av nybolig med ulike kjøpsmodeller, og kan hjelpe deg videre.

Kontakt OBOS-banken og få hjelp med finansieringsbeviset

Hvordan er leieforholdet?

Du inngår leieavtale med OBOS for den delen av boligen som OBOS eier. Du disponerer dermed hele boligen, og du har ansvar for og må betale for boligens indre vedlikehold. Leieforholdet reguleres av egen leieavtale og du har på vanlig måte beskyttelse som leietaker gjennom husleieloven. OBOS krever at du tegner innboforsikring.

Hva blir leieprisen?

Du betaler OBOS en prosentvis andel av markedsleie som tilsvarer OBOS’ eierandel. En økning i eierandel senker din månedsleie til OBOS tilsvarende. Leieprisen, som settes av en uavhengig utleiemegler, er satt på forhånd og oppgitt sammen med boligens kjøpesum i salgsprospektet. OBOS kan justere leieprisen årlig etter konsumprisindeksen (KPI). 

Hvem dekker felleskostnadene?

Du og OBOS er ansvarlige for hver deres forholdsmessige del av borettslagets felleskostnader. OBOS tar på seg å betale samtlige felleskostnader for boligen til borettslaget, men vil fakturere deg for din andel. Hvis du for eksempel eier 80 prosent av boligen, må du betale 80 prosent av boligens andel av borettslagets felleskostnader.

Dersom du øker din eierandel, vil det medføre forholdsmessige endringer i dine månedlige utgifter. Dette er for å dekke din andel av borettslagets felleskostnader og leien til OBOS.

Kan jeg kjøpe en større andel når jeg vil og i så fall til hvilken pris?

Som boligkjøper har du rett, men ikke plikt, til å øke egen eierandel. Du kan én gang i året kjøpe hele eller deler av OBOS’ eierandel, men ikke mindre enn 10 prosent av gangen, og du må kjøpe hele tideler. Det er for eksempel mulig å kjøpe seg opp fra 50 til 80 prosent på én gang, men ikke fra 50 til 55 prosent. Dersom dere er flere sameiere utenom OBOS, får hver av dere mulighet til å innløse like stor andel.

Prisen på å kjøpe en andel er minst hva prisen på andelen var da du kjøpte boligen, men kan være høyere hvis boligprisene har steget. Prisveksten justeres etter prisindeksen til Eiendom Norge for det aktuelle området. I tillegg må du betale et gebyr til OBOS som skal dekke kostnader forbundet med at du kjøper deg opp. Og du må betale offentlig gebyr for tinglysing av eierandel og egne pantedokument.

Du kjøper deg opp ved å sende en forespørsel om det til deleie@obos.no mellom 1. april og 1. mai. Merk at du trenger finansieringsbevis fra banken som viser at du har mulighet til å kjøpe en større andel.

Kan OBOS kreve at avtalen mellom oss oppløses?

For at du skal ha trygghet i at dette ikke er en ordning som avsluttes etter kort tid, frasier OBOS seg retten til å kreve sameiet oppløst i en periode på ti år. Om OBOS etter ti år fortsatt eier en andel av boligen, har OBOS rett, men ingen plikt, til å kreve sameiet oppløst og dermed at hele boligen selges.

Kan jeg selge når jeg vil?

Ja, du kan når som helst etter overtakelse selge din eierandel. OBOS vil da ha forkjøpsrett. Med mindre du selger til nærstående, for eksempel en sønn eller datter – forutsatt at ny eier påtar seg de samme forpliktelsene som du selv har hatt. Ny eier må også fremlegge finansieringsbevis, som viser evne til å kunne betjene de økonomiske forpliktelser som overtakelsen vil medføre.

Du kan også kreve hele sameiet oppløst. Boligen vil da legges ut i markedet for ordinært salg. Da vil du og OBOS dele meglerkostander og salgsinntekter etter hvor stor andel dere eier av boligen. Husk at det alltid er en risiko for at verdien av din eierandel har falt, akkurat som ved vanlig kjøp av bolig.

Kan jeg kjøpe tilvalg eller be om endringer?

Du kan kjøpe tilvalg eller be om endringer og tilleggsarbeider på vanlig måte, og betaler da for dette selv. Kjøpesummen for OBOS’ eierandeler påvirkes ikke av om du kjøper tilvalg. OBOS vil derfor ikke anbefale at du kjøper tilvalg eller ber om endringer og tilleggsarbeider.

Kan jeg fremleie en OBOS Deleie-bolig?

OBOS Deleie tilbys for både sameie- og borettslagsboliger, og det er vanlige regler for bruksoverlating/fremleie som gjelder. Dette avhenger av hvilken eieform boligen har.

Kan jeg pusse opp boligen?

Ja, men du betaler dette selv. Oppussing påvirker ikke eierforholdet mellom deg og OBOS, og ved et eventuelt salg vil du ikke få tilbakebetalt for dine oppussingsutgifter. Oppussingen vil heller ikke påvirke kjøpesummen på OBOS’ andeler hvis du ønsker å kjøpe deg opp. Hvis du for eksempel pusser opp en bolig du eier 60 prosent, vil ikke dette gi deg noen prisreduksjon dersom du ønsker å øke eierandelen din.

Hvordan stemmer vi på generalforsamling?

Du, ikke OBOS, har rett til å avgi stemme på borettslagets eller sameiets generalforsamling.

Kan jeg endre OBOS Deleie-kontrakten om til ordinær kjøpskontrakt?

Ja, hvis du angrer deg etter signering av OBOS Deleie-avtalen. Du kan inntil fire måneder før overtakelse konvertere kjøpet om til et vanlig kjøp av hele boligen. Hvis du ønsker å konvertere til et vanlig kjøp i løpet av byggeperioden, må du kjøpe ut hele OBOS’ andel av boligen. Verdien av OBOS’ andel av boligen er lik OBOS’ andel av den opprinnelige kjøpesummen, justert for eventuell prisvekst i markedet siden du inngikk avtalen. I tillegg påløper et konverteringsgebyr.

Kan jeg kjøpe eierandel gjennom OBOS Deleie sammen med partneren min?

Ja, dere vil da bli sameiere av boligen sammen med OBOS.

Kan jeg nedbetale fellesgjeld gjennom IN-ordning?

Nei, du får ikke ta del av IN-ordning (individuell nedbetaling av fellesgjeld) før du er blitt eier av hele boligen.

Må jeg betale depositum eller stille garanti?

Nei, vi stiller ikke krav om depositum eller garanti, men vi tar pant i en del av boligen som sikkerhet. Dette skjer ved at du, når vi inngår Deleieavtalen, tinglyser en obligasjon i din eierandel på kr 250 000,-. Vi hjelper deg med det praktiske rundt dette.