Fotografi av styreleder Roar Engeland i OBOS

Snart klart for generalforsamling

Styreleder Roar Engeland tror alt ligger til rette for at OBOS kan utvikle seg i en god retning etter årets generalforsamling.

Tirsdag 26. april ble det arrangert delegertmøte i OBOS. Delegertmøtet er stedet der ikke-boende medlemmer, de som ikke bor i OBOS-borettslag og ønsker å møte på årets generalforsamling, kan delta for i neste omgang å kunne stille på generalforsamlingen. 534 medlemmer var påmeldt, og alle ble valgt som delegater.

Selve generalforsamlingen går av stabelen digitalt den 7. juni, og styreleder Roar Engeland legger ikke skjul på at det knytter seg litt ekstra spenning til dette møtet akkurat i år.

– Det kunnskapsgrunnlaget vi har nå har vi aldri hatt før. Vi har et meget grundig utgangspunkt, som jeg totalt sett håper vil bidra til å utvikle OBOS videre i en god retning, sier han.

Demokratiutvalgets mandat

Kunnskapsgrunnlaget Roar Engeland sikter til, stammer fra et 200 sider langt dokument, kalt Demokratiutvalgets innstilling. Demokratiutvalget er et uavhengig utvalg, ledet av jusprofessor Tore Bråten, og ble nedsatt som en direkte konsekvens av generalforsamlingen i fjor. Utvalgets mandat var å utrede lovlige og økonomiske forutsetninger og gi faglig baserte råd for økt demokratisk innflytelse i OBOS. Utvalget skulle rett og slett se på hva et boligkooperativ kan og skal gjøre i 2022.

Utvalgets innstilling har vært på høring blant medlemmene i OBOS, for så å bli gjennomgått av styret. Styrets anbefalinger skal i nærmeste framtid overleveres til representantskapet, som i sin tur skal ta stilling til om de er enige med styret, og i så fall vil legge anbefalingen fram for generalforsamlingen.

– Vi håper at det store engasjementet som lå bak rapporten gjør at vi kan få en god, nyttig og presis diskusjon som ender opp i gode vedtak på generalforsamlingen, sier Engeland.

Men hvorfor var det egentlig nødvendig med demokratiutvalget?

– Det var et stort engasjement før generalforsamlingen i fjor. Det kom mange forslag, over 80 stykker, bare noen uker før styret skulle legge fram sine forslag, og det var rett og slett umulig for oss å behandle alt innen generalforsamlingen. Loven er komplisert, og derfor var det en god løsning at demokratiutvalget fikk i oppgave å se nærmere på mange av forslagene og gå opp hva loven egentlig sier om det å drive boligbyggelag.

I år, som i fjor, har det kommet mange forslag til generalforsamlingen som må avvises, fordi de ikke er relevante – de handler for eksempel om lokale forhold i det enkelte borettslag, eller foreslår ting som ligger utenfor OBOS juridiske mandat.

Er det problem at det kommer mange forslag som må avvises?

– Nei, det trenger det ikke være. Men det er mye lettere å håndtere forslagene nå. Etter det grundige arbeidet demokratiutvalget har gjort, har vi nå loven helt klart for oss. Det vil også bli enklere for medlemmene å komme med forslag heretter, sier Engeland.