Representantskapet

Representantskapet velger styret i OBOS og skal blant annet føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger et representantskap blant medlemmene som møtes to til seks ganger i året. Representantskapet velger også en kontrollkomité til å føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens beslutninger. 

Slik er representantskapet regulert 

Representantskapet er regulert i OBOS' vedtektekter paragraf 12 og 13.

§ 12 Representantskapet

 • OBOS skal ha representantskap. Representantskapet skal bestå av 47 medlemmer og 23 varamedlemmer, hvorav 41 medlemmer og 17 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Av representantskapets valgte medlemmer skal 21 medlemmer og 9 varamedlemmer være andelseiere som ikke har eller er tildelt bolig i tilknyttet borettslag, mens 20 medlemmer og 8 varamedlemmer skal ha eller være tildelt slik bolig. Varamedlemmer velges i nummerorden, hver innen sin gruppe.
 • Hvert år trer den halvdel av de av generalforsamlingen valgte medlemmer som har fungert lengst ut.
 • Representantskapsmedlemmer valgt av generalforsamlingen velges for et tidsrom på 2 år, varamedlemmer for 1 år. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
 • De ansatte i OBOS og i heleide datterselskaper av OBOS, har rett til samlet å oppnevne inntil 6 medlemmer med 6 varamedlemmer. Dersom de ansatte ikke ønsker å oppnevne medlemmer og varamedlemmer, velges medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

§ 13 Representantskapets oppgaver og myndighet

 • Representantskapet skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.
 • Representantskapet fastsetter ansiennitetsregler og regler om fordeling av nye og brukte boliger, samt utfyllende regler om overføring av medlemskap og betaling av kontingent. Representantskapet skal avgi uttalelse til generalforsamlingen om hvorvidt årsregnskapet og styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap bør godkjennes.
 • Styret skal innhente representantskapets uttalelse i saker som skal behandles på lagets generalforsamling.
 • Representantskapet velger lagets styre med varamedlemmer, i henhold til § 15, med unntak av de ansattes representanter, samt innstiller på valg av valgkomité for styrevalg og godtgjørelse til styremedlemmer, representantskapets medlemmer, kontrollkomité og revisor.
 • Representantskapet skal utarbeide instruks for kontrollkomitéens virksomhet.
 • Representantskapsmøte holdes to–seks ganger per år når ordføreren finner det nødvendig, eller når minst en fjerdedel av representantskapets medlemmer fremsetter skriftlig anmodning om det.
 • Styret innkaller representantskapet for konstituering innen 14 dager etter generalforsamlingen. Representantskapet velger selv sin ordfører og øvrige tillitsvalgte som alle velges for ett år av gangen.
 • Styrets medlemmer, daglig leder og revisor har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • Representantskapet er vedtaksført når minst 26 medlemmer er til stede.
 • Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. De som stemmer for beslutningen, må likevel utgjøre minst 17 medlemmer. Ved stemmelikhet avgjør møtelederen utfallet.
 • Stemmelikhet ved valg avgjøres likevel ved loddtrekning.
 • Det føres protokoll over representantskapets forhandlinger. Protokollen skal underskrives av møteleder og av to representantskapsmedlemmer som velges til det.
 • Blir et medlem valgt til styreverv i OBOS, må medlemmet trer ut av representantskapet.

Representantskapets medlemmer

Representantskapet skal være mest mulig representativt for medlemsmassen i OBOS og samtidig fylle rollen som rådgivende organ mellom medlemmene og administrasjonen og styret. I valg av representantskapets medlemmer vektlegger valgkomiteen kriterier som for eksempel kjønn, alder, geografi, yrkesbakgrunn og interesser. Hver kandidat er nøye vurdert for å få et representantskap som gjenspeiler medlemsmassen så godt som mulig.

Disse medlemmene ble valgt til representantskapet i OBOS på generalforsamlingen i 2021.

Boende representanter

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Gaute Holmin Oslo - Bydel Søndre Nordstrand 2005 2021/2023
Bjørn Sandhaug Viken – Fredrikstad 2014 2021/2023
Ali Kousha Oslo – Bydel Vestre Aker 2013 2021/2023
Odd Vågsmyr Innlandet – Hamar 2017 2021/2023
Arnhild Løndal Møre og Romsdal – Ålesund 2017 2021/2023
Vidar Haugan Oslo – Bydel Grorud 2017 2021/2023
Carl Aa. Stephanson Oslo – Bydel Alna 2001 2020/2022
Torill Løvlien Oslo – Bydel Nordstrand 2005 2020/2022
Hege Handberg Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2010 2020/2022
Jon Elvenes Oslo – Bydel Østensjø 2011 2020/2022
Terje Haugan Vestfold og Telemark – Tønsberg 2011 2020/2022
Laila el Aqil Oslo – Bydel Alna 2012 2020/2022
Trond S. Andersen Oslo – Bydel Alna 2017 2020/2022
Jeanette Clausen Oslo – Bydel Sagene 2018 2020/2022
Kariuki Mukuria Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2018 2020/2022
Øyvind Kikut Oslo – Bydel Grünerløkka 2018 2020/2022
Audun Kristiansen Oslo - Bydel Østensjø 2018 2021/2023
Farshad Mohseni Vestfold og Telemark – Tønsberg 2018 2021/2023
Steinar Krey Voll Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2019 2021/2023
Christian P. Fjellstad Oslo – Bydel St. Hanshaugen 2019 2021/2023


Vararepresentanter:

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Bjørn Tommy Tollånes Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2020 2021/2022
Adriana Cvjetkovic Viken - Lillestrøm 2020 2021/2022
Maria Elder Larsen Oslo – Gamle Oslo 2020 2021/2022
Elise Røe Oslo – Bydel Alna 2020 2021/2022
Sten Rune Kristiansen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2020 2021/2022
Wencke Bergvall Oslo – Bydel Vestre Aker 2020 2021/2022
Hennie Malene Larsen Lilleby Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2021  2021/2022
Anne Sparre Oslo – Bydel Nordstrand 2021 2021/2022

Hussøkende representanter 2021

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Rune Thuv Oslo – Bydel Gamle Oslo 2007 2021/2023
Dag Rune Arntsen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2009 2021/2023
Christian Hellevang Viken – Ås 2012 2021/2023
Halvor Moen Oslo – Bydel Frogner 2012 2021/2023
Lena E. Bygballe Oslo – Bydel Bjerke 2016 2021/2023
Trude Lea Oslo – Bydel Bjerke 2017 2021/2023
Gunnar Leganger Oslo – Bydel Nordstrand 2017 2021/2023
Bettina Otto Oslo – Bydel St. Hanshaugen 2017 2021/2023
Cathrine Mannsaaker Viken – Drammen 2005 2020/2022
Carsten Hilstrøm Oslo – Bydel Ullern 2010 2020/2022
David Khader Azar Oslo – Bydel Bjerke 2012 2020/2022
Christoffer Wiig Oslo – Bydel Frogner 2015 2020/2022
Miguel da Luz Innlandet – Stange 2015 2020/2022
Gunhild Lind Oslo – Bydel Østensjø 2015 2020/2022
Nazim Jamil Oslo – Bydel Stovner 2018 2020/2022
Christian Fredrik Birkely Viken – Bærum 2018 2020/2022
May Britt Tabak Vestland - Berge 2018 2020/2022
Svein Gjermundnes Viken - Moss 2018 2020/2022
Ellen Stavseth Vestland – Bergen 2019 2021/2023
Marita Valen-Sendstad Oslo – Bydel Nordstrand 2019 2021/2023
Mona Farago Oslo – Bydel Gamle Oslo 2019 2021/2022


Vararepresentanter:

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Annicken Vargel Oslo – Bydel Grünerløkka 2020 2021/2022
Gabrielle Legrand Gjerdset Oslo – Bydel Sagene 2020 2021/2022
Linda S. Brækken Viken – Bærum 2020 2021/2022
Mari Sophie F. Hveem Klepp Viken – Rælingen 2020 2021/2022
Hege Aarethun Vestland - Bergen 2020 2021/2022
Veslemøy Nestvold Oslo – Bydel Nordre Aker 2021 2021/2022
Anne Lise Ryel Oslo – Bydel Gamle Oslo 2021  2021/2022
Mathias Løfsgård Innlandet – Stange 2021  2021/2022
Kenneth Lundmark Sverige – Västerås 2021 2021/2022