Representantskapet

Representantskapet velger styret i OBOS og skal blant annet føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger et representantskap blant medlemmene, som møtes to til seks ganger i året. Representantskapet velger også en kontrollkomité til å føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens beslutninger. 

Slik er representantskapet regulert 

Representantskapet er regulert i OBOS' vedtektekter paragraf 12 og 13.

§ 12 Representantskapet

 • OBOS skal ha representantskap. Representantskapet skal bestå av 70 medlemmer, hvorav 58 medlemmer velges av generalforsamlingen. Av representantskapets valgte medlemmer skal 30 medlemmer være andelseiere som ikke har eller er tildelt bolig i tilknyttet borettslag, mens 28 medlemmer skal ha eller være tildelt slik bolig.
 • Hvert år trer den halvdel av de av generalforsamlingen valgte medlemmer som har fungert lengst ut.
 • Representantskapsmedlemmer valgt av generalforsamlingen velges for et tidsrom på 2 år. Medlemmer kan gjenvelges.
 • De ansatte i OBOS og i heleide datterselskaper av OBOS, har rett til samlet å oppnevne
  inntil 12 medlemmer. Dersom de ansatte ikke ønsker å oppnevne medlemmer, velges disse medlemmer av generalforsamlingen.

§ 13 Representantskapets oppgaver og myndighet

 • Representantskapet skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Representantskapet kan vedta uttalelser til styret innenfor rammene av gjeldende lov, OBOS vedtektsbestemte formål og oppfølging av
  vedtak i generalforsamlingen.
 • Representantskapet fastsetter ansiennitetsregler og regler om fordeling av nye og brukte boliger, samt utfyllende regler om overføring av medlemskap og betaling av kontingent.
 • Representantskapet skal avgi uttalelse til generalforsamlingen om hvorvidt årsregnskapet og styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap bør godkjennes.
 • Styret skal innhente representantskapets uttalelse i saker som skal behandles på lagets generalforsamling.
 • Representantskapet velger lagets styre med varamedlemmer, i henhold til § 15, med unntak av de ansattes representanter, samt innstiller på valg av valgkomité for styrevalg og godtgjørelse til styremedlemmer, representantskapets medlemmer, kontrollkomité og revisor.
 • Representantskapet skal utarbeide instruks for kontrollkomitéens virksomhet.
 • Representantskapsmøte holdes 2 – 6 ganger pr. år når representantskapets leder finner det nødvendig, eller når minst en fjerdedel av representantskapets medlemmer fremsetter
  skriftlig anmodning om det.
 • Styret innkaller representantskapet for konstituering innen 14 dager etter generalforsamlingen. Representantskapet velger selv sin leder og øvrige tillitsvalgte som alle velges for 1 år av gangen.
 • Styrets medlemmer, daglig leder og revisor har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • Representantskapet er vedtaksført når minst 39 medlemmer er til stede.
 • Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. De som stemmer for beslutningen, må likevel utgjøre minst 26 medlemmer. Ved stemmelikhet avgjør møtelederen utfallet.
 • Stemmelikhet ved valg avgjøres likevel ved loddtrekning.
 • Det føres protokoll over representantskapets forhandlinger. Protokollen skal underskrives av møteleder og av 2 representantskapsmedlemmer som velges til det.
 • Blir et medlem valgt til styreverv i OBOS, må medlemmet tre ut av representantskapet.
 • Representantskapets leder avgjør om representantskapsmøtene skal avholdes som et fysisk, elektronisk eller hybrid møte. Dersom møtet ikke avholdes som et fysisk møte, må representantskapets leder sørge for en forsvarlig gjennomføring.

Representantskapets medlemmer

Representantskapet skal være mest mulig representativt for medlemsmassen i OBOS og samtidig fylle rollen som rådgivende organ mellom medlemmene og administrasjonen og styret. I valg av representantskapets medlemmer vektlegger valgkomiteen kriterier som for eksempel kjønn, alder, geografi, yrkesbakgrunn og interesser. Hver kandidat er nøye vurdert for å få et representantskap som gjenspeiler medlemsmassen så godt som mulig.

Disse medlemmene ble valgt til representantskapet i OBOS på generalforsamlingen i 2022.

Boende representanter

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Gaute Holmin Oslo - Bydel Søndre Nordstrand 2005 2021/2023
Bjørn Sandhaug Viken – Fredrikstad 2014 2021/2023
Ali Kousha Oslo – Bydel Vestre Aker 2013 2021/2023
Arnhild Løndal Møre og Romsdal – Ålesund 2017 2021/2023
Vidar Haugan Oslo – Bydel Grorud 2017 2021/2023
Torill Løvlien Oslo – Bydel Nordstrand 2005  2022/2024
Hege Handberg Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2010  2022/2024
Jon Elvenes Oslo – Bydel Østensjø 2011  2022/2024
Terje Haugan Vestfold og Telemark – Tønsberg 2011  2022/2024
Trond S. Andersen Oslo – Bydel Alna 2017  2022/2024
Jeanette Clausen Oslo – Bydel Sagene 2018  2022/2024
Øyvind Kikut Oslo – Bydel Grünerløkka 2018  2022/2024
Audun Kristiansen Oslo - Bydel Østensjø 2018  2021/2023
Steinar Krey Voll Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2019  2021/2023
Christian P. Fjellstad Oslo – Bydel St. Hanshaugen 2019  2021/2023
Bjørn Tommy Tollånes Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2020  2022/2024
Adriana Cvjetkovic Viken - Lillestrøm 2020  2022/2024
Maria Elder Larsen Oslo – Gamle Oslo 2020  2022/2024
Elise Røe Oslo – Bydel Alna 2020  2022/2023
Sten Rune Kristiansen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2020  2022/2023


Vararepresentanter:

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Hennie Malene Larsen Lilleby Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2021  2022/2023
Anne Sparre Oslo – Bydel Nordstrand 2021 2022/2023
Andreas Gruvstad Larsen Viken – Fredrikstad 2022 2022/2023
Stine Karlsen Viken – Lillestrøm 2022 2022/2023
Morten Lang-Ree Innlandet – Hamar 2022 2022/2023
Hilde Arnesen Vestlandet – Bergen 2022 2022/2023
Siw Bekkelund Lundby Oslo – Bydel Grorud 2022 2022/2023
Ida Oftebro Oslo – Nordstrand 2022 2022/2023

Ikke-boende representanter

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Rune Thuv Oslo – Bydel Gamle Oslo 2007 2021/2023
Dag Rune Arntsen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2009 2021/2023
Christian Hellevang Viken – Ås 2012 2021/2023
Halvor Moen Oslo – Bydel Frogner 2012 2021/2023
Lena E. Bygballe Oslo – Bydel Bjerke 2016 2021/2023
Trude Lea Oslo – Bydel Bjerke 2017 2021/2023
Bettina Otto Oslo – Bydel St. Hanshaugen 2017 2021/2023
Cathrine Mannsaaker Viken – Drammen 2005 2022/2024
Carsten Hilstrøm Oslo – Bydel Ullern 2010 2022/2024
David Khader Azar Oslo – Bydel Bjerke 2012 2022/2024
Christoffer Wiig Oslo – Bydel Frogner 2015 2022/2024
Gunhild Lind Oslo – Bydel Østensjø 2015 2022/2024
Nazim Jamil Oslo – Bydel Stovner 2018 2022/2024
May Britt Tabak Vestland - Bergen 2018 2022/2024
Svein Gjermundnes Viken - Moss 2018 2022/2024
Ellen Stavseth Vestland – Bergen 2019 2021/2023
Marita Valen-Sendstad Oslo – Bydel Nordstrand 2019 2021/2023
Mona Farago Oslo – Bydel Gamle Oslo 2019 2021/2023
Annicken Vargel Oslo – Bydel Grünerløkka 2020 2022/2024
Hege Aarethun Vestland – Bergen 2020 2022/2024
Mari Sophie F. Hveem Klepp Viken – Rælingen 2020 2022/2023


Vararepresentanter:

Navn Distrikt Valgt første gang Valgt for
Linda S. Brækken Viken – Bærum 2020 2022/2023
Veslemøy Nestvold Oslo – Bydel Nordre Aker 2021 2022/2023
Anne Lise Ryel Oslo – Bydel Gamle Oslo 2021  2022/2023
Reidun Furuseth Viken – Ullensaker 2022 2022/2023
Synnøve Slettum-Landvik Innlandet – Løten 2022 2022/2023
Benedicte Sleppen Ålskog Innlandet – Stange 2022 2022/2023
Sara Behr Andersson Sverige – Gøteborg 2022 2022/2023
Mi Le Hagen Oslo – Gamle Oslo 2022 2022/2023
Malin Hart Randes Sverige – Stockholm 2022 2022/2023