Representantskapet

Representantskapet velger styret i OBOS og skal blant annet føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger et representantskap blant medlemmene som møtes to til seks ganger i året. Representantskapet velger også en kontrollkomité til å føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens beslutninger. 

Slik er representantskapet regulert 

Representantskapet er regulert i OBOS' vedtektekter paragraf 12 og 13.

§ 12 Representantskapet

 • OBOS skal ha representantskap. Representantskapet skal bestå av 47 medlemmer og 23 varamedlemmer, hvorav 41 medlemmer og 17 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Av representantskapets valgte medlemmer skal 21 medlemmer og 9 varamedlemmer være andelseiere som ikke har eller er tildelt bolig i tilknyttet borettslag, mens 20 medlemmer og 8 varamedlemmer skal ha eller være tildelt slik bolig. Varamedlemmer velges i nummerorden, hver innen sin gruppe.
 • Hvert år trer den halvdel av de av generalforsamlingen valgte medlemmer som har fungert lengst ut.
 • Representantskapsmedlemmer valgt av generalforsamlingen velges for et tidsrom på 2 år, varamedlemmer for 1 år. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
 • De ansatte i OBOS og i heleide datterselskaper av OBOS, har rett til samlet å oppnevne inntil 6 medlemmer med 6 varamedlemmer. Dersom de ansatte ikke ønsker å oppnevne medlemmer og varamedlemmer, velges medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

§ 13 Representantskapets oppgaver og myndighet

 • Representantskapet skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.
 • Representantskapet fastsetter ansiennitetsregler og regler om fordeling av nye og brukte boliger, samt utfyllende regler om overføring av medlemskap og betaling av kontingent. Representantskapet skal avgi uttalelse til generalforsamlingen om hvorvidt årsregnskapet og styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap bør godkjennes.
 • Styret skal innhente representantskapets uttalelse i saker som skal behandles på lagets generalforsamling.
 • Representantskapet velger lagets styre med varamedlemmer, i henhold til § 15, med unntak av de ansattes representanter, samt innstiller på valg av valgkomité for styrevalg og godtgjørelse til styremedlemmer, representantskapets medlemmer, kontrollkomité og revisor.
 • Representantskapet skal utarbeide instruks for kontrollkomitéens virksomhet.
 • Representantskapsmøte holdes to–seks ganger per år når ordføreren finner det nødvendig, eller når minst en fjerdedel av representantskapets medlemmer fremsetter skriftlig anmodning om det.
 • Styret innkaller representantskapet for konstituering innen 14 dager etter generalforsamlingen. Representantskapet velger selv sin ordfører og øvrige tillitsvalgte som alle velges for ett år av gangen.
 • Styrets medlemmer, daglig leder og revisor har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 • Representantskapet er vedtaksført når minst 26 medlemmer er til stede.
 • Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. De som stemmer for beslutningen, må likevel utgjøre minst 17 medlemmer. Ved stemmelikhet avgjør møtelederen utfallet.
 • Stemmelikhet ved valg avgjøres likevel ved loddtrekning.
 • Det føres protokoll over representantskapets forhandlinger. Protokollen skal underskrives av møteleder og av to representantskapsmedlemmer som velges til det.
 • Blir et medlem valgt til styreverv i OBOS, må medlemmet trer ut av representantskapet.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i 2021 på medlemmer til representantskapet i OBOS.

I sitt arbeid har valgkomitéen som målsetning at representantskapet skal være mest mulig representativt for medlemsmassen i Obos og samtidig fylle rollen som rådgivende organ mellom medlemmene og administrasjonen og styret. I valg av representantskapets medlemmer vektlegger valgkomiteen kriterier som for eksempel kjønn, alder, geografi, yrkesbakgrunn og interesser. Valgkomiteen har arbeidet fra november til mai og hver kandidat er nøye vurdert for å få et representantskap som gjenspeiler medlemsmassen så godt som mulig.

Boende representanter 2021

Boende medlemmer:

Navn Borettslag Distrikt Valgt første gang Velges for
Gaute Holmin Stenbråtlia Oslo - Bydel Søndre Nordsstrand 2005 2 år
Bjørn Sandhaug Prestløkka II Viken – Fredrikstad 2014 2 år
Ali Kousha Voksenhagen Oslo – Bydel Vestre Aker 2013 2 år
Odd Vågsmyr Sørenga Innlandet – Hamar 2017 2 år
Arnhild Løndal Fredsberg Møre og Romsdal – Ålesund 2017 2 år
Vidar Haugan Ammerudlia Oslo – Bydel Grorud 2017 2 år
Audun Kristiansen Solhøgda Oslo – Bydel Østensjø 2018 2 år
Farshad Mohseni Presterød Vestfold og Telemark - Tønsberg 2018 2 år
Steinar Krey Voll Mikkelsgrenda Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2019 2 år
Christian P. Fjellstad Akersbakken Oslo – Bydel St. Hanshaugen 2019 2 år


Vararepresentanter:

Navn Borettslag Distrikt Valgt første gang Velges for
Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2020 1 år
Adriana Cvjetkovic Portalen Lillestrøm Viken - Lillestrøm 2020 1 år
Maria Elder Larsen Turbinen Oslo – Gamle Oslo 2020 1 år
Elise Røe Lohøgda Oslo – Bydel Alna 2020 1 år
Sten Rune Kristiansen Kværnerdammen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2020 1 år
Wencke Bergvall Svarttrostskogen Oslo – Bydel Vestre Aker 2020 1 år
Hennie Malene Larsen Lilleby Rosenholm Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2021 (NY) 1 år
Anne Sparre Nylænde Oslo – Bydel Nordstrand 2021 (NY) 1 år

Hussøkende representanter 2021

Hussøkende medlemmer:

Navn Distrikt Valgt første gang Velges for
Rune Thuv Oslo – Bydel Gamle Oslo 2007 2 år
Dag Rune Arntsen Oslo – Bydel Gamle Oslo 2009 2 år
Christian Hellevang Viken – Ås 2012 2 år
Halvor Moen Oslo – Bydel Frogner 2012 2 år
Lena E. Bygballe Oslo – Bydel Bjerke 2016 2 år
Trude Lea Oslo – Bydel Bjerke 2017 2 år
Gunnar Leganger Oslo – Bydel Nordstrand 2017 2 år
Bettina Otto Oslo – Bydel St. Hanshaugen 2017 2 år
Ellen Stavseth Vestland – Bergen 2019 2 år
Marita Valen-Sendstad Oslo – Bydel Nordstrand 2019 2 år
Mona Farago Oslo – Bydel Gamle Oslo 2019 1 år


Vararepresentanter:

Navn Distrikt Valgt første gang Velges for
Annicken Vargel Oslo – Bydel Grünerløkka 2020 1 år
Gabrielle Legrand Gjerdset Oslo – Bydel Sagene 2020 1 år
Linda S. Brækken Viken – Bærum 2020 1 år
Mari Sophie F. Hveem Klepp Viken – Rælingen 2020 1 år
Hege Aarethun Vestland - Bergen 2020 1 år
Veslemøy Nestvold Oslo – Bydel Nordre Aker 2021 (NY) 1 år
Anne Lise Ryel Oslo – Bydel Gamle Oslo 2021 (NY) 1 år
Mathias Løfsgård Innlandet – Stange 2021 (NY) 1 år
Kenneth Lundmark Sverige – Västerås 2021 (NY) 1 år

Boende og hussøkende medlemmer som ikke står på valg i 2021

Boende medlemmer:

Navn Borettslag Distrikt Valgt første gang
Carl Aa. Stephanson Skjønhaug Oslo – Bydel Alna 2001
Torill Løvlien Gamlehagen Oslo – Bydel Nordstrand 2005
Hege Handberg Hallagerbakken Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2010
Jon Elvenes Eftasåsen Oslo – Bydel Østensjø 2011
Terje Haugan Trudvanglia Vestfold og Telemark – Tønsberg 2011
Laila el Aqil Lohøgda Oslo – Bydel Alna 2012
Trond S. Andersen Tveita Oslo – Bydel Alna 2017
Jeanette Clausen Vosseløkka Oslo – Bydel Sagene 2018
Kariuki Mukuria Rosenholm Oslo – Bydel Søndre Nordstrand 2018
Øyvind Kikut Tøyenhus Oslo – Bydel Grünerløkka 2018


Hussøkende medlemmer:

Navn Distrikt Valgt første gang
Stein Botilsrud Oslo – Bydel Nordre Aker 2004 (ønsker ikke en ny periode)
Cathrine Mannsaaker Viken – Drammen 2005
Carsten Hilstrøm Oslo – Bydel Ullern 2010
David Khader Azar Oslo – Bydel Bjerke 2012
Christoffer Wiig Oslo – Bydel Frogner 2015
Miguel da Luz Innlandet – Stange 2015
Gunhild Lind Oslo – Bydel Østensjø 2015
Nazim Jamil Oslo – Bydel Stovner 2018
Christian Fredrik Birkely Viken – Bærum 2018
May Britt Tabak Vestland – Bergen 2018
Svein Gjermundnes Viken – Oslo 2018