Fotografi av medlemmer i alle aldre

Nå har medlemmene sagt sin mening

I 2021 utnevnte generalforsamlingen i OBOS et uavhengig demokratiutvalg til å utrede medlemsdemokratiet i OBOS. Utvalgets innstilling er overlevert styret sammen med medlemmenes høringsuttalelser.

Demokratiutvalget har hatt som mandat å få frem en solid og fremtidsrettet styringsstruktur for et samvirkeforetak med bred medlemsmedvirkning. Utvalget har jobbet med en rekke innspill fra medlemmene som ble foreslått på fjorårets generalforsamling. De har hatt 11 samlinger og har arbeidet med en referansegruppe med et stort flertall av medlemmer utenfor OBOS’ organisasjon.

Dette er første gang i OBOS' historie at vi har hatt en slik grundig gjennomgang av våre demokratiske organer og medlemsmedvirkningen vår. OBOS, som driver en omfattende virksomhet med over 500 000 medlemmer, får med Demokratiutvalgets rapport et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle organisasjonen videre. Nå skal innstillingen ut på en tre ukers høring, slik at alle medlemmer har muligheten til å komme med innspill, kommentarer og spørsmål.

– Etter innspill fra medlemmene vil styret arbeide med konkrete forslag basert på alt som har kommet inn og diskutere innspillene med representantskapet før det konkluderes. Så er det opp til generalforsamlingen i OBOS å bestemme, sier styreleder i OBOS Roar Engeland.

OBOS-medlemmer har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen nye spørsmål som blir meldt skriftlig til styret innen 1. aprilMeld inn her.  

Demokratiutvalgets anbefalinger

Demokratiutvalgets overordnede konklusjon er at OBOS er demokratisk organisert. Dette utelukker ikke at det er rom for tiltak som styrker medlemsdemokratiet i OBOS både formelt og reelt. Demokratiutvalget har både vurdert tiltak som forutsetter endringer i vedtekter og formell struktur, og tiltak som kan gjennomføres innenfor rammen av dagens organisering.

Nedenfor kan du se en kort oversikt over de viktigste forslagene og anbefalingene demokratiutvalget kommer med i sin innstilling. Oversikten er ikke uttømmende. Blant annet inneholder innstillingen en rekke anbefalinger knyttet til dagens praksis som demokratiutvalget mener bør opprettholdes og vurderinger av forslag som utvalget anbefaler at ikke skal følges opp. Begrunnelsene og det nøyaktige innholdet i forslagene og vurderingene finner du i kapittel 6 og 7 i selve innstillingen.

OBOS har i løpet av 2021 allerede iverksatt flere tiltak for å styrke medlemsinvolveringen. For beskrivelse av slike tiltak, se blant annet punkt 6.1, 6.6.3, 6.6.4, 6.7 og 7.7.1.

Formell organisasjonsstruktur

Demokratiutvalget anbefaler ikke at det gjøres grunnleggende endringer i den formelle organisasjonsstrukturen i OBOS. Se punkt 6.5 og 7.2.

Representantskapet

Etter Demokratiutvalgets oppfatning er representantskapet den viktigste arenaen for medlemsinnflytelse i OBOS.

Utvalgets anbefalinger er:

 • Viderefør og styrk representantskapets oppgaver. Punkt 4.9, 6.5 og 7.8.7.
 • Fortsett med å trekke representantskapet inn i arbeidet med spørsmål knyttet til utdelinger til bomiljøtiltak og andre samfunnsnyttige tiltak.
 • Vedtektsfest at representantskapet skal ha rett til å vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak.
 • Styrk representantskapets sammensetning ved at skillet mellom representantskapsmedlemmer og møtende varamedlemmer oppheves. Se nærmere punkt 7.8.2.

Generalforsamlingen

Boligbyggelagsloven fastsetter at det er styret – og ikke generalforsamlingen – som har det overordnede ansvaret for å forvalte boligbyggelaget, og at det er daglig leder (konsernsjefen) som har det øverste ansvaret for den daglige ledelse. Videre sier loven at det er styret som fastsetter OBOS’ strategi. Denne oppgaven kan ikke fratas styret. Se nærmere punkt 4.9.

Utvalgets anbefalinger er:

 • Blant annet for å minske avstanden mellom andelseierne og ledelsen kan det være grunn til å vurdere om spørsmål av grunnleggende betydning for OBOS’ virksomhet bør forankres i generalforsamlingen. Med dette tas det imidlertid ikke sikte på å gjøre grunnleggende endringer i den formelle organisasjonsstrukturen i OBOS. Se nærmere punkt 6.5
 • Vedtekstfest at OBOS skal være en viktig aktør og premissleverandør for samfunnsutviklingen innenfor sitt vedtektsbestemte formål og geografiske nedslagsfelt, men at OBOS skal vise varsomhet når det gjelder å ta standpunkt i saker av politisk eller samfunnsmessig karakter som ikke har betydning for realiseringen av OBOS’ formål. Se nærmere punkt 7.3.
 • Vedtekstfest at alle andelseiere skal ha rett til å overvære generalforsamlingen i OBOS digitalt («elektronisk»). Se nærmere punkt 7.4.3.
 • «Store valgkomité» skal tilstrebe at valg av tillitsvalgte gjenspeiler medlemsmassen både med hensyn til geografi, kjønn, alder, etnisitet mv. Se nærmere punkt 7.9.3.
 • Vurder om andelseiere i borettslag med 30 eller færre andelseiere («små borettslag») bør sikres noe større representasjon i generalforsamlingen.

På OBOS’ generalforsamling i 2021 kom det inn flere forslag som går ut på å begrense ansattes rett til å stille som delegert på generalforsamling. Demokratiutvalget har vurdert samtlige forslag og har konkludert med de ville være ulovlig. Se nærmere punkt 7.4.5.

Saksbehandlingsregler

Utvalgets anbefalinger er:

 • Utarbeid et nytt digitalt («elektronisk») valgsystem for valg av delegerte for ikke-boende medlemmer. Se nærmere punkt 7.5.1.
 • Fortsett å gjennomføre generalforsamlingen som et digitalt («elektronisk») møte. Utvalgsmedlem Boye har her en særmerknad. Se nærmere punkt 7.7.1.
 • Utvikle et tilbud som gir alle OBOS-medlemmer rett til bistand for å kvalitetssikre forslag til generalforsamlingen. Se nærmere punkt 7.7.5.
 • Vedtektsfest at representantskapets leder kan avgjøre om representantskapets møte skal avholdes som fysisk, elektronisk eller hybrid møte. Se nærmere punkt 7.8.8.
 • Generalforsamlingen fastsetter en instruks for «store valgkomité». Se nærmere punkt 7.9.2.
 • Instruksen bør inneholde en regulering av krav til mangfold ved valg av tillitsvalgte. Se nærmere punkt 7.9.3.
 • «Store valgkomité» skal gi en begrunnelse for valgkomiteens innstilling. Se nærmere punkt 7.9.4.
 • Vedtektene bør gjenspeile at generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til «store valgkomité». Se nærmere punkt 7.9.6.

Valgkomitéen skal ikke kunne innstille på seg selv ved valg til representantskapet. På dette punktet har utvalgsmedlemmene Allgot og Boye en særmerknad. Se nærmere punkt 7.9.6.

Kommunikasjon mellom OBOS og medlemmene

Utvalgets anbefalinger er:

 • Fortsett å styrke arbeidet med åpenhet og kommunikasjon med medlemmene. Se nærmere punkt 6.6.1.
 • Tilstreb størst mulig grad av åpenhet innenfor rammene av det som er lovlig og forsvarlig av forretningsmessige- og konkurransemessige hensyn, personvernhensyn og alminnelige krav til saksbehandlingen. Se nærmere punkt 6.6.2, 6.6.3 og 6.6.4.

Utarbeid et opplæringsprogram særlig innrettet mot delegerte på generalforsamlingen, eventuelt at det utarbeides en informasjonspakke som er lett tilgjengelig på OBOS’ nettsider. Se nærmere punkt 7.6.

Medvirkning utenfor OBOS’ formelle styringsorganer

Utvalgets anbefalinger er:

 • OBOS bør legge stor vekt på medvirkning fra medlemmenes side.
 • Fortsett å gjennomføre dialogmøter.
 • Forsett med bruk et medlemspanel hvor deltakerne kan komme med innspill til OBOS’ tjenester og produkter og «digital forslagskasse»
 • Igangsett en omfattende og dyptpløyende medlemsundersøkelse i etterkant av generalforsamlingen 2022.

Styrk arbeidet med å utvikle gode medvirkningsprosesser i byggeprosjekter i alle regionene. Se nærmere punkt 6.7.

Rettspolitiske vurderinger av bustadbyggjelagslova

Utvalgets anbefalinger er:

Et samlet utvalg mener det kan reises spørsmål om bustadbyggjelagslova er for rigid med tanke på å muligheten for å tilrettelegge for et best mulig medlemsdemokrati. Utvalget peker på spørsmål som hele, deler eller enkeltmedlemmer av utvalget mener at OBOS bør vurdere å ta opp med lovgiver. Se nærmere punkt 6.10.