Ung voksen mann, i gårdsrom med flere beboere og barn i klatrestativ i bakgrunnen.

Demokratiutvalgets mandat

Demokratiutvalgets mandat er å utrede lovlige og økonomiske forutsetninger og gi faglig baserte råd for økt demokratisk innflytelse i OBOS. Det er opp til OBOS sine organer å bestemme retningen.

Utvalget ble nedsatt av styret som etter loven har ansvaret for forvaltningen av laget i henhold til lov og vedtekter. Det foreslåtte mandatet er samtidig satt opp for å sikre at utvalget jobber uavhengig, fritt og helhetlig med faglige spørsmål. Utvalgets mandat ble fastsatt på generalforsamlingen i OBOS den 22. juni 2021.

Prosjektet skal gjennomføres med ekstern ledelse, eksterne fagressurser, OBOS-medlemmer og ansatte. Hele bredden av OBOS sine medlemmer skal involveres gjennom en referansegruppe.

Utvalget skal arbeide i rundt seks måneder. Utvalgets innstilling skal offentliggjøres når den overleveres styret, slik at alle sitter med det samme objektive grunnlaget for videre arbeid og gode diskusjoner.

Mandatet for demokratiprosjektet er å få frem en robust og fremtidsrettet styringsstruktur for et stort samvirkeforetak med bred medlemsmedvirkning. Det bør inneholde en analyse av hvordan dagens styrings- og kontrollorganer er sammensatt og fungerer. Utvalget må se på relevant lovgivning, vedtekter, andre relevante samvirkeorganisasjoner, hensynet til OBOS’ hovedformål, representasjon fra ulike grupper medlemmer, valgordninger og deltakelse.

Det er avgjørende at OBOS har forutsigbare rammebetingelser, en struktur som er egnet for intens konkurranse i eiendomsmarkedet, samt sterke og kompetente styrende organer som er i stand til å ivareta det forretningsmessige og det strategiske på en god og forsvarlig måte, og samtidig ivareta medlemsfelleskapets interesser balansert og i tråd med selskapets formål og vedtekter

Fagutvalget skal således vurdere alle styringsmessige sider ved en kommersiell medlemseid virksomhet. Det inkluderer blant annet:

  • Eierne/medlemmenes involvering og innflytelse i styringen av virksomheten, med mål om økt medlemsinvolvering.

  • De ulike selskapsorganenes funksjon og rolles som bakgrunn for en vurdering av OBOS sin styringsmodell opp mot andre relevante sammenlignbare virksomheter i Norge og internasjonalt.

  • En uavhengig vurdering av alle innkomne forslag til generalforsamlingen til forbedringer og endringer i styringsmodellen.

  • Ivaretakelse av den store økonomisk virksomhet som OBOS driver, med 2500 ansatte, 12-15 milliarder kroner i omsetning, tusenvis av ansatte i verdikjeden og titalls milliarder i gjeld. Herunder sikre at verdiene forvaltes godt for fremtidige generasjoner medlemmer, inkludert at det sikres full konkurransekraft i relevante markeder blant annet for å sikre høy boligbygging for medlemmene, forutsigbar drift, samt tillit hos samarbeidspartnere, kunder og banker.

Mandatet er ikke å vurdere hvilken virksomhet OBOS skal drive, politiske spørsmål, gransking av eksisterende virksomhet eller lignende.