Resultatregnskap konsern

Tall i hele tusen.

Beløp i tusen kronerNote20202019
Oppstilling av endringer i egenkapital
Driftsinntekter
12,246,068
14,924,094
Prosjektkostnader
-7,149,129
-8,733,728
Personalkostnader
-2,161,259
-2,133,487
Andre driftskostnader
-1,562,908
-1,548,234
Av- og nedskrivninger
-356,427
-264,907
Driftskostnader
-11,229,722
-12,680,357
Driftsresultat før verdiendring og investeringer i tilknyttede selskaper
1,016,346
2,243,737
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
1,044,236
912,406
Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
26,954
253,014
Verdiendring investeringseiendommer
639,193
583,564
Driftsresultat
2,726,728
3,992,721
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
58,714
154,049
Finanskostnader
-353,679
-471,985
Netto valutagevinst/(tap)
90,349
-9,789
Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
2,666
68,947
Netto gevinst/(tap) og nedskrivninger av finansielle eiendeler
698,954
3,250
Netto finansposter
497,005
-255,528
Resultat før skattekostnad
3,223,733
3,737,193
Skattekostnad
-203,193
-322,200
Resultat etter skatt
3,020,539
3,414,993
Herav minoritetens andel
13,283
10,281
Herav hybridkapitalens andel
13,767
12,499
Totalresultat
Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske virksomheter
198,109
-29,475
Netto omregningsdifferanser på utlån til utenlandske virksomheter
10,198
-1,446
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
-18,299
31,409
Sum poster netto etter skatt som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
190,009
488
Netto verdiendring fra egen kredittrisiko
-1,050
-8,871
Netto estimatendringer relatert til pensjoner
-11,198
-16,750
Netto bruksendring eierbenyttede eiendommer
0
79,909
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
-8,088
-86,287
Sum poster netto etter skatt som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
-20,335
-32,000
Sum øvrige resultatelementer i perioden
169,673
-31,513
Totalresultat
3,190,213
3,383,481
Herav minoritetens andel
13,491
10,257
Herav hybridkapitalens andel
13,767
12,499
Oppstilling av finansiell stilling
EIENDELER
Note
44,196
43,830
Goodwill
1,124,659
1,071,203
Varemerker
659,916
630,425
Andre immaterielle eiendeler
504,984
469,700
Varige driftsmidler
948,122
993,727