Resultatregnskap konsern

Tall i hele tusen.

Beløp i tusen kronerNote20202019
Oppstilling av endringer i egenkapital
Driftsinntekter
12 246 068
14 924 094
Prosjektkostnader
−7 149 129
−8 733 728
Personalkostnader
−2 161 259
−2 133 487
Andre driftskostnader
−1 562 908
−1 548 234
Av- og nedskrivninger
−356 427
−264 907
Driftskostnader
−11 229 722
−12 680 357
Driftsresultat før verdiendring og investeringer i tilknyttede selskaper
1 016 346
2 243 737
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
1 044 236
912 406
Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
26 954
253 014
Verdiendring investeringseiendommer
639 193
583 564
Driftsresultat
2 726 728
3 992 721
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
58 714
154 049
Finanskostnader
−353 679
−471 985
Netto valutagevinst/(tap)
90 349
−9 789
Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet
2 666
68 947
Netto gevinst/(tap) og nedskrivninger av finansielle eiendeler
698 954
3 250
Netto finansposter
497 005
−255 528
Resultat før skattekostnad
3 223 733
3 737 193
Skattekostnad
−203 193
−322 200
Resultat etter skatt
3 020 539
3 414 993
Herav minoritetens andel
13 283
10 281
Herav hybridkapitalens andel
13 767
12 499
Totalresultat
Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske virksomheter
198 109
−29 475
Netto omregningsdifferanser på utlån til utenlandske virksomheter
10 198
−1 446
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
−18 299
31 409
Sum poster netto etter skatt som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
190 009
488
Netto verdiendring fra egen kredittrisiko
−1 050
−8 871
Netto estimatendringer relatert til pensjoner
−11 198
−16 750
Netto bruksendring eierbenyttede eiendommer
0
79 909
Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet
−8 088
−86 287
Sum poster netto etter skatt som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder
−20 335
−32 000
Sum øvrige resultatelementer i perioden
169 673
−31 513
Totalresultat
3 190 213
3 383 481
Herav minoritetens andel
13 491
10 257
Herav hybridkapitalens andel
13 767
12 499
Oppstilling av finansiell stilling
EIENDELER
Note
44 196
43 830
Goodwill
1 124 659
1 071 203
Varemerker
659 916
630 425
Andre immaterielle eiendeler
504 984
469 700
Varige driftsmidler
948 122
993 727