Resultatregnskap BBL

Tall i hele tusen.

Beløp i tusen kronerNote20202019
RESULTATREGNSKAP
Kontingenter medlemmer
98,855
96,435
Forvaltningsinntekter
53,525
303,766
Konserninterne tjenester
596,863
485,982
Andre driftsinntekter
145,398
100,914
Sum driftsinntekter
894,642
987,096
Personalkostnader
-503,470
-641,886
Salgs- og markedsføringskostnader
-246,798
-242,207
Eksterne tjenester
-133,016
-132,223
Andre driftskostnader
-436,531
-311,937
Av- og nedskrivninger
-55,961
-25,967
Sum driftskostnader
-1,375,775
-1,354,220
Driftsresultat
-481,133
-367,125
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
188,424
78,524
Rentekostnader
-110,142
-130,404
Konsernbidrag fra datterselskaper
219,067
338,764
Utbytte fra datterselskaper
1,431,447
2,240,000
Utbytte aksjer
981,783
530,219
Gevinster/(tap) aksjer
608,336
559,150
Andre finanskostnader
32,170
-48,670
Netto finansposter
3,351,086
3,567,582
Resultat før skattekostnad
2,869,953
3,200,457
Skattekostnad
4,321
1,198
Resultat etter skatt
2,874,274
3,201,655
OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING
Beløp i tusen kroner
Note
44,196
43,830
Eiendeler
Andre immaterielle eiendeler
286,120
349,439
Sum immaterielle eiendeler
286,120
349,439
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
31,721
25,142
Driftsløsøre og inventar
19,271
27,567
Sum varige driftsmidler
50,992
52,710
Investeringer i datterselskap
8,611,310
9,066,246
Lån til foretak i samme konsern
4,467,803
1,854,872
Investeringer i tilknyttet selskap
3,922,415
3,843,748
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
0
2,731
Investeringer i aksjer og andeler
228,288
293,378
Andre langsiktige fordringer
22,452
39,249
Sum finansielle anleggsmidler
17,252,268
15,100,224
Sum anleggsmidler
17,589,379
15,502,372
Boligtomter for utvikling
50,502
50,502
Beholdning leiligheter
14,214
113,179
Sum varelager
64,716
163,680
Kundefordringer
26,117
50,830