Samfunnsoppdraget

OBOS’ viktigste samfunnsoppdrag er å skaffe medlemmene bolig. Dette gjøres ved kontinuerlig boligbygging med fokus på bærekraft.

Høydepunkter rundt samfunnsoppdraget:

  • I 2020 solgte OBOS-konsernet til sammen 3 633 boliger (brutto). Dette er sju prosent opp fra året før. 58 prosent av salget var i Norge, 42 prosent i Sverige.
  • OBOS-konsernet igangsatte 3 530 boliger i 2020, andelen til OBOS utgjorde 3 206 boliger. Dette er en økning på 16 prosent fra 2019.
  • Ved utgangen av 2020 hadde konsernet til sammen 5 642 boliger i produksjon. Av dette er OBOS’ andel 4 837 boliger. Dette er 13 prosent opp sammenliknet med utgangen av 2019.

Ansvarlig eierskap

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.

Denne visjonen strekker seg lenger enn det vedtektsfestede formålet. OBOS ønsker å bidra til et bedre samfunn gjennom det vi gjør.

Samvirkemodellen sikrer at alt overskudd går tilbake til virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet. Oppspart egenkapital eies ikke av andelseierne eller andre, men av OBOS selv. Det deles ikke ut utbytter. Samvirkemodellen har vært avgjørende for OBOS` suksess gjennom mer enn 90 år. Viktige prinsipper er idéen om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet. Et samvirkeforetak er ikke til salgs.

OBOS skal være markedsorientert og kontinuerlig arbeide for å tilpasse seg medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Det skal skje gjennom medarbeidernes kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske forståelse og produktivitet. Alt som gjøres skal preges av våre verdier, som er Skikkelig, Kvalitetsbevisst, Offensiv, Lønnsom og Engasjert.

Gode økonomiske resultater er en forutsetning både for å være samfunnsnyttig, og for å skape merverdi for medlemmene. Bare gjennom overskudd på den årlige driften kan OBOS skaffe nok egenkapital til virksomheten konsernet driver. OBOS er konkurranseutsatt på alle sine forretningsområder.

I 2020 ble SmålandsVillans fabrikk i Sundsvall i Sverige lagt ned fordi det ikke var økonomisk forsvarlig å fortsette driften. Samtlige ansatte fikk tilbud om ny jobb ved en annen av konsernets fabrikker. På grunn av blant annet lang reisevei til nytt arbeidssted, takket kun et fåtall ja til ny jobb.

Satsing i Sverige

OBOS trappet i 2020 opp satsingen på boligbygging også i Sverige, spesielt i storbyregionene Stockholm, Malmö og Göteborg. Samtidig ble det etablert et eget medlemsprogram slik at svensker nå kan bli OBOS-medlemmer på linje
med norske medlemmer.

Målet er at OBOS innen 2026 skal doble det årlige nyboligsalget fra dagens nivå på rundt 1500 boliger i Sverige. En del av satsingen er å tilby svenske boligkjøpere nye boligkjøpsmodeller som senker terskelen til boligmarkedet. Innen fem år skal rundt 20 prosent av alt OBOS bygger i Sverige selges med ordninger som gjør det mulig for flere å eie sin egen bolig. Den første ordningen, OBOS Deleie, planlegges lansert i Sverige i 2021.

Forretningsfører av boligselskaper

OBOS skiller seg fra andre boligbyggere ved å være til stede som forvalter av borettslagene og boligselskapene også etter at de er overtatt av medlemmene. OBOS er landets største forvalter av boligselskaper, og forvaltet 245 517 boliger ved utgangen av 2020. I 2019 forvaltet OBOS 241 823 boliger i borettslag og sameier.

OBOS og medlemmene

OBOS jobber systematisk med å kunne tilby medlemmene enda flere attraktive medlemsfordeler. Boligtilbudet og forkjøpsretten til boliger oppført i Norge og Sverige er de viktigste fordelene OBOS-medlemmer har, og medlemmene oppgir dette som én av de viktigste grunnene til å bli medlem. OBOS har som mål å utvikle og bygge kvalitetsboliger av forskjellige typer, størrelser og prisklasser. Medlemmene har tilgang til over 91 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked, samt fortrinnsrett til nye boliger OBOS-konsernet bygger i Norge og Sverige.

Interessent- og vesentlighetsanalyse

Vesentlighetsanalysen definerer områder som er spesielt viktige med hensyn til bærekraft og samfunnsansvar. Gjennom involvering, medvirkning og dialog ivaretar OBOS interesseområdene til kunder, medlemmer, myndigheter og lokalmiljø, så vel som ansatte, långivere, investorer og leverandører.

Interessent- og vesentlighetsanalysen ble oppdatert i 2020. De viktigste bærekrafttemaene ble kartlagt gjennom å samle og vurdere materiell som har kommet inn via ulike interessentkartlegginger de siste årene opp mot viktigheten for OBOS. Figuren under viser de viktigste interessentgruppene for OBOS.

Med bakgrunn i selskapets strategi og verdier, samt innsikt i interessenters engasjement i bærekraft, har OBOS definert og rangert de viktigste bærekraftsområdene.

Figur som viser OBOS’ interessenter
Diagram over OBOS' interessenter.

Les mer fra årsrapporten