Miljøledelse

Miljøledelse handler om at virksomheten har miljømål og systemer for å følge opp de målene som settes. Både medlemmer, ansatte, investorer og partnere er opptatt av at OBOS gjør tiltak innenfor miljø- og bærekraft.

I strategien for 2021–2026 er det et prioritert mål at OBOS skal jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Konkret vil det si at OBOS har mål om:

  • At flere skal kunne eie egen bolig. OBOS skal derfor innen 2026 tilby 1 000 boliger per år med alternative boligkjøpsmodeller.
  • Å være en kompetent by og stedsutvikler med livet mellom husene i fokus.
  • Å jobbe for mer klimanøytrale nye boliger og næringsbygg. OBOS har derfor ambisjon om å redusere CO2-utslippene fra nybygg med 45 prosent i 2026.

Frem til 2021 har målet vært at OBOS skal ta grønt ansvar.

Dette er konkretisert i fem hovedmål:

  • Ta miljøvennlige bygg ett steg lengre.
  • Ha klimanøytrale egne bygg og kontorer innen 2021.
  • Støtte tiltak innenfor klima, miljø og uterom.
  • Være leverandør av fornybar energi.
  • Ha en miljøsertifisert kontordrift.

OBOS har en miljødirektør som har ansvar for å følge opp målene som er satt innenfor miljø. Framdrift og måloppnåelse rapporteres kvartalsvis.

OBOS Sverige rapporterer miljødata i en felles hållbarhetsrapport som omfatter samtlige av OBOS Sverige sine virksomheter.

Miljøsertifisert virksomhet

Det er viktig for OBOS å være miljøsertifisert. Gjennom vår kontordrift genererer vi avfall og klimagassutslipp fra energibruk og tjenestereiser. Sertifisering er et pålitelig (tredjepartsgodkjent) bevis for at OBOS jobber systematisk med kontinuerlige forbedringer innenfor ytre miljø, klima og arbeidsmiljø.

Hovedkontoret og 12 avdelingskontorer i Norge er i dag Miljøfyrtårnsertifisert. OBOS Sverige er ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001) Dermed har store deler av konsernet et sertifikat som viser at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Gjennom arbeidet med årlige klima og miljørapport i Miljøfyrtårn jobber vi med kontinuerlig forbedring av negativ klimapåvirkning fra vår kontorvirksomhet. Miljøfyrtårnsertifiseringen setter klare miljømål og gir en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og handlingsplanen forankres i konsernledelsen og danner grunnlaget for OBOS’ klimaregnskap. For 2021 er målet for vår kontordrift en reduksjon på 7 prosent av utslippet fra i 2019.

I 2020 har OBOS, med bakgrunn i blant annet miljøsertifiseringen, revidert sine rutiner for å sette miljøambisjon og spesifisere miljøkrav i alle sine byggeprosjekter. OBOS har også revidert sine krav til investeringer og rutiner for eierstyring i de selskapene vi investerer i. Dette innebærer at vi ESG- vurderer alle våre investeringer og følger opp ESG i vår eierstyring.

Klimarisiko

Det er viktig for OBOS å redusere risiko og kostnader knyttet til klimaendringer og ekstremvær. Flom, grunnforhold og rasfare vurderes alltid når OBOS investerer i tomter. Når vi utvikler nye prosjekter vurderes parametere som plassering av bygg, samt valg av materialer. Materialene må være robuste og tåle mer ekstreme værforhold. I tillegg vurderes løsninger for å håndtere overvann som avrenning og drenering.

Klimarisiko handler også om å ta ansvar på de områdene der OBOS påvirker klima, og å være forberedt på eventuelle nye, strenge krav fra myndigheter og interessenter for å redusere klimapåvirkningen.

Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum i desember 2020 har OBOS iverksatt en intern gjennomgang av grunnforholdene og risiko knyttet til ras på alle planlagte og pågående prosjekter. Gjennomgangen viser at det er et fåtall prosjekter som omfattes av slik problematikk. Nødvendige tiltak og undersøkelser er gjennomført, men på utvalgte prosjekter vil det bli iverksatt ytterligere kontrolltiltak. I tillegg har forvaltningsavdelingen i OBOS gått ut med informasjon til alle forvaltede boligselskap om hva de må gjøre for å vurdere sine tomter.

Brudd på miljølovgivningen

Det er i 2020 ikke registrert noen avvik i OBOS fra krav i miljølovgivningen.

Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

Innkjøpte varer og tjenester til OBOS’ kontorer i Norge skal være bærekraftige, og vi etterstreber å benytte miljøsertifiserte leverandører. Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig. Leverandørens miljøprofil blir evaluert som en del av innkjøpsprosessen ved inngåelse av rammeavtaler, og det stilles blant annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger. OBOS standardbetingelser for bærekraftig innkjøp vedlegges alle innkjøpsavtaler for varer og tjenester i konsernet. OBOS Block Watne gjennomfører jevnlige revisjoner av sine leverandører, men dette har ikke blitt gjennomført i år grunnet omprioritering som følge av koronapandemien.

Å ivareta bærekraftige innkjøp er viktig for å oppfylle OBOS’ målsetning om å bidra til en positiv samfunnsutvikling, samt bidra til å påvirke standarden for forretningsetikk, arbeidsforhold og miljøkrav i bransjen. OBOS har som mål å følge opp bedrifter tre ledd under seg i leverandørkjeden. I den grad det er mulig, benytter OBOS regionale og/eller nasjonale leverandører. Alle nye leverandører screenes gjennom OBOS’ betingelser for innkjøp som blant annet stiller krav til miljøstyringssystem, HMS og sosiale forhold.

Grønn obligasjon

Som ett av de første eiendomsselskapene i Norge etablerte OBOS Eiendom sitt grønne rammeverk og utstedte sin første grønne obligasjon i oktober 2017. Obligasjonen hadde en løpetid på fem år og ble tredjepartvurdert av Cicero med klassifiseringen «Medium Green». Kontorbygget i prosjektet Portalen på Lillestrøm ble stilt som sikkerhet for lånet. Da bygget ble solgt i 2020 ble obligasjonen kjøpt tilbake. I 2019 etablerte OBOS BBL et grønt rammeverk for hele konsernet og deretter en trekkramme på 2 500 millioner kroner («Revolving Credit Facility») med bærekraftsmål; ett av de første lånene av den typen i landet.

Klimanøytrale egne bygg innen 2021

OBOS-konsernet legger vekt på å redusere konsernets CO2-utslipp per årsverk. Målet er at vår kontorvirksomhet samt drift av fellesarealer i bygg OBOS eier, skal være klimanøytral innen 2021. Det blir hvert år utarbeidet et klimaregnskap for alle kontorer som er Miljøfyrtårnsertifisert. Beregningen tar hensyn til CO2-utslipp som skyldes flyreiser og bilbruk, energibruk og avfallshåndtering.

Avfall fra bygg OBOS Eiendom drifter:
Graf som viser avfall fra bygg som OBOS Eiendom drifter.

Fra og med 2018 er OBOS’ hovedkontor og regionskontorer i Norge klimanøytrale. OBOS har opprinnelsesgarantier for all strøm benyttet i de norske lokalene, samt i alle fellesarealer i bygg eiet av OBOS. Resterende utslipp dekkes av kvoter. Miljødataene fra 2020 er påvirket av covid-19-situasjonen, økt bruk av hjemmekontor og periodiske stengte kontorer.

Energibruk i bygg OBOS Eiendom eier:
Graf som viser energibruk i bygg OBOS Eiendom eier.

Energioppfølging, avfallshåndtering og vannforbruk

OBOS har som mål å bli bedre på kildesortering av avfall, samt å bruke mindre energi og drikkevann. Eiendomsmassen i Norge blir ukentlig kontrollert opp mot fastlagte mål for energiforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk.

Papirforbruk

OBOS-konsernet arbeider for å redusere papirforbruket. Det benyttes miljømerket papir og kontorrekvisita. OBOS har en innkjøpsveileder som skal bidra til å sikre at dette blir fulgt opp. Fra 2019 til 2020 har papirforbruket gått ned med 65 prosent (målt i kilo).

Papirforbruk i OBOS:
Graf som viser papirforbruk i OBOS

Bilbruk og reisevirksomhet

OBOS har redusert bruken av firmabiler og etablert lånebiler som de ansatte kan bruke. 94 prosent av OBOS’ biler er elektriske (dette gjelder utlånsbiler på de ulike kontorene og driftsbiler i Oslo). I tillegg har OBOS installert elbillading for ansatte i sine parkeringshus.

Ansatte skal, så langt det lar seg gjøre, benytte videokonferanse for å begrense bruk av flyreiser.

Forbruk av drivstoff

Dataene er basert på registrert kilometergodtgjørelse for ansatte. OBOS har p.t ikke et system som muliggjør å differensiere dette etter drivstofftype. Fordelingen av drivstofftype er estimert som følgende: 10 prosent elbil, 50 prosent diesel og 40 prosent bensin, basert på nasjonale tall fra SSB (bilparken etter drivstoff per mars 2020). Prosentvis fordeling mellom el, bensin og diesel er lagt til grunn. Hybridbiler og annet drivstoff er ikke medregnet.

Drivstoff-forbruk totalt i 2020:
Graf som viser drivstoff-forbruk totalt i 2020.

Investeringer i fornybar energi

OBOS har tidligere investert i fornybar energi gjennom sitt selskap OBOS Energi, som ble solgt i 2020. Dette var en strategisk beslutning da OBOS ønsker å fokusere mer på kjernevirksomheten.

OBOS har investert i solcelleanlegg på seks næringsbygg i Oslo. Anleggene på til sammen 7 400 kvadratmeter ble ferdigstilt i 2018 og målet er å produsere ca. 1 GWh årlig.

Produksjon av solenergi:
Graf som viser produksjon av solenergi.

OBOS har sammen med Fortum Oslo Varme opprettet et felles selskap, OF Energi AS, som skal eie og ha driftsansvar for varme- og energisentraler i Oslo-området. Anleggene vil normalt være i tilknytning til OBOS’ nye bolig- og næringsprosjekter, samtidig som nye miljøvennlige løsninger for eksisterende boligselskaper også er innenfor satsingsområdet. I dag har OF Energi en varmesentral i drift på Lambertseter og en ny under bygging på Frysja.

OBOS har også en eierpost på fire prosent i solcelleselskapet Otovo som selger solceller på tak til konsument. OBOS og Otovo har et bredere samarbeid der det er inngått avtale om rabatt til OBOS-medlemmer i Norge og Sverige ved kjøp av solcelleanlegg. OBOS har også en kraftavtale med Entelios. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde 73,17 prosent av innkjøpt strøm gjennom denne avtalen i 2020.

Investering i Innovasjon, forskning og utvikling

Alle forretningsområdene i OBOS jobber med nyskaping og innovasjon. Både i egen regi og gjennom partneravtalen med StartupLab, og 50 prosent eierandel i Construct Venture AS, investerer OBOS i virksomheter, nettverk, teknologi og oppstartsselskaper som er relevante for byggebransjen.

I tillegg til å investere i selskaper deltar OBOS i flere forskningsprosjekter knyttet til miljø og bærekraft. Sammen med CICERO er OBOS med i FoU-prosjektene ENABLE og UPSCALE som begge ser på bærekraftige nabolag og folks evne til bærekraftig transformasjon. I et byggeprosjekt på Ammerud i Oslo er OBOS case i Syn.ikia, et europeisk plusshusprosjekt ledet av NTNU med støtte fra EUs forskningsprogram Horizon 2020. Gjennom Construction City Cluster er OBOS aktiv i fl ere initiativer som skal bringe bransjen videre på digitalisering, samhandling og bærekraft. OBOS er også med å finansiere et professorat ved BIs Senter for byggenæringen. Videre har OBOS en samarbeidsavtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Avtalen skal bidra til å styrke skolens undervisning og forskning på bolig og byutvikling. OBOS finansierer også et stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU.

OBOS Living Lab

Hvordan skal vi bo i framtiden? Dette er et av spørsmålene det skal forskes på i en helt ny boligblokk på Vollebekk i Oslo. OBOS Living Lab blir en fullskala testarena hvor det skal forskes på fremtidens bolig i forhold til teknologi, bærekraft, design og boformer. OBOS Living Lab er under bygging. Høsten 2021 vil de 34 utleieleilighetene stå klare for innflytting. Beboerne skal sammen med bransjen, forskningsmiljøer, myndigheter og OBOS utforske hva som er fremtidens bolig og hva som er med å skape god bokvalitet.

Construction City

OBOS er en av initiativtakerne til byggenæringens klyngesamarbeid, Construction City Cluster på Ulven. Sentralt for klyngesamarbeidet står bærekraft, innovasjon og samhandling. I 2020 vokste klyngen fra 50 til 80 medlemmer, med en betydelig økning av gründerselskaper og leverandørbedrifter. I 2021 er det byggestart for et nytt og topp moderne bygg på Ulven i Oslo, et sentralt samlingspunkt for innovasjon og utvikling i bransjen. OBOS og flere klyngemedlemmer planlegger å flytte dit om få år.

I 2020 året har klyngens medlemmer til sammen tatt initiativ til 12 innovasjonsprosjekter av ulik størrelse. Fem av disse prosjektene har fått tildelt finansiering gjennom Innovasjon Norge.

The Urban Village

Et tverrfaglig team med OBOS, arkitektkontoret LPO, landskapsarkitekter fra SLA, bærekraftrådgivere og ingeniører i Bollinger+Grohmannn, entreprenøren Veidekke og Hunton, vant i 2019 den internasjonale konkurransen Reinventing Cities.

Det jobbes nå for å få realisert dette forbildeprosjektet på Furuset med fokus på bærekraft, nabolagsbygging, fellesskap og medvirkning. Byggestart blir sannsynligvis i 2022.

OBOS Nærkontor

OBOS startet i 2020 planleggingen av piloten OBOS Nærkontor, et nettverk med profesjonelle kontorplasser i nærheten av der folk bor. De første kontorene kommer i Oslo-området og skal etter planen være åpnes våren 2021. OBOS Nærkontor blir gode kontorfasiliteter bedrifter kan abonnere på til egne ansatte, slik at de kan veksle mellom sin vanlige kontorplass og hjemmekontoret.

Les mer fra årsrapporten