FNs bærekraftsmål

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Visjonen er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Av FNs 17 mål har OBOS valgt ut noen prioriterte områder som vi tar
ekstra ansvar for:

  • Likestilling mellom kjønnene
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Bærekraftige byer og samfunn
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Stoppe klimaendringene

OBOS arbeider også med disse målene:

  • God utdanning
  • Ren energi for alle
  • Innovasjon og infrastruktur
  • Liv på land
  • Samarbeid for å nå målene

Nedenfor kan du lese hva vi gjør for å nå bærekraftmålene.

Likestilling mellom kjønnene

I OBOS skal alle ha like muligheter, uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne, alder, kjønn eller seksuell legning.

Det er en målsetning å ha like mange kvinner og menn i ledende stillinger. I 2020 er 37 prosent av lederne i OBOS-konsernet kvinner, mens konsernledelsen består av fem kvinner og fem menn. 40 prosent av medlemmene i styret er kvinner. Som et ledd i arbeidet med mangfold og likestilling har OBOS i 2020 inngått et samarbeid med Equality Check og Diversitas, Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygge- og anleggsbransjen.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det er innarbeidet gode rutiner for bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking.

OBOS har rutiner som ivaretar menneskerettigheter i alle deler av organisasjonen. Dette omfatter både kunder og egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør- og renholdsbedrifter som engasjeres av boligselskapene for å utføre rehabilitering og vedlikehold.

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å utvikle en stadig mer effektiv organisasjon med et trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner og kvartalsvis rapportering. OBOS har egne rutiner for varsling. OBOS-konsernet arbeider med SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) basert på en visjon om null skader med fravær på byggeplassene.

Bærekraftige byer og samfunn

OBOS’ visjon er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer, og et av våre hovedmål er å jobbe for et mer bærekraftig samfunn.

Vår ambisjon er at alle nye boligblokker, småhus og næringsbygg skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR eller Svanen, og det tilrettelegges for livet mellom husene. Å jobbe med by- og områdeutvikling, som også inkluderer handel, næring, sport og kultur, er også viktige elementer i et godt boområde. OBOS’ engasjement på Ulven er et eksempel på helhetlig tankegang.

OBOS’ viktigste formål er å bygge boliger av forskjellige typer, størrelser og prisklasser til medlemmene. For at flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig, er det prioritert å utvikle og tilby nye boligkjøpsmodeller, som OBOS Bostart og OBOS Deleie. Dette er løsninger som senker terskelen til boligmarkedet for flere. Innen 2026 skal 20 prosent av alt som bygges tilbys med slike alternative løsninger.

Ansvarlig forbruk og produksjon

OBOS jobber for å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, og skal redusere ressursbruken gjennom å finne gode løsninger for ombruk, gjenbruk og håndtering av avfall.

OBOS deltar blant annet i forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til sirkulære løsninger, samt tester ut løsninger i enkeltprosjekter. I forbindelse med byggingen av Construction City på Ulven har OBOS et spesielt fokus på sirkulære løsninger. Selskapet har mål om 70 prosent materialgjenvinning fra rivingen av eksisterende bebyggelse på tomten.

Et annet eksempel er Nabohjelp-appen som bidrar til bedre bomiljøer og grønnere og mer bærekraftige samfunn.

Stoppe klimaendringene

OBOS har som mål å redusere CO2-utslippene fra nybyggproduksjon med 45 prosent i 2026.

Det er øremerket midler til utvikling og utprøving av ny teknologi og nye løsninger. OBOS har de siste årene blant annet jobbet for klimanøytral kontordrift. I tillegg til å fokusere på å redusere våre utslipp, sikrer vi dette gjennom kjøp av fornybar strøm og klimakvoter.

God utdanning

OBOS skal være en utviklende arbeidsplass. Det jobbes kontinuerlig med gode opplærings- og utdanningsordninger for de ansatte. I 2020 ble det tatt i bruk en plattform for utvikling og læring i OBOS-konsernet. I den svenske delen av konsernet er det etablert språkopplæring for medarbeidere med fremmedspråklig bakgrunn. OBOS har et eget utviklingsprogram for unge ledertalanter, OBOS Extend. I tillegg er det traineeordning og samarbeid med ulike forskningsmiljøer.

Ren energi for alle

OBOS investerer i fornybar energi fra egne solcelleanlegg og har i dag til sammen 7 400 kvadratmeter solceller på flere næringsbygg. OBOS har opprettet selskapet OF Energi sammen med Oslo Fortum Varme. OF Energi investerer i lokale varmesentraler med fornybar energibærer i tiknytning til OBOS’ bolig- og næringsprosjekter.

Innovasjon og infrastruktur

OBOS satser på gode ideer som gjør at vi kan levere nye og framtidsrettede produkter og tjenester kundene våre etterspør. Innovasjon er et satsingsområde i strategien fram mot 2026. Hovedprioriteter er OBOS Living Lab og etablering av bransjesamarbeidet i Construction City. Gode løsninger for digitale årsmøter i boligselskaper, videreutvikling av Nabohjelp-appen og nye boligkjøpsmodeller er andre innovative satsinger. OBOS investerer også i flere oppstartsbedrifter.

Liv på land

OBOS ivaretar biologisk mangfold gjennom hele byggeprosessen. Vi vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har OBOS satt av midler til å støtte borettslag og sameier som vil gjøre miljøtiltak i medlemmenes nabolag. Gjennom støtteordningen OBOS tar grønt ansvar og OBOS gir tilbake kan boligselskaper søke om støtte til ulike miljøtiltak.

Samarbeid for å nå målene

OBOS jobber kontinuerlig med å sikre attraktive tilbud og tjenester til kunder og medlemmer. Gode samarbeids- og partneravtaler er vesentlig for dette, gjerne med fokus på bærekraft. OBOS deltar i og har initiert flere arenaer for bransjesamarbeid, blant annet byggenæringens klyngesamarbeid, Construction City Cluster og Skift. OBOS har også et samarbeidsprosjekt med FutureBuilt på Fornebu og er medlem i Grønn byggallianse. I Sverige er OBOS også representert i flere samarbeidsfora, blant annet innovasjonsmiljøet Smart Housing Småland.

Les mer fra årsrapporten