Bærekraftige bygg og boområder

OBOS jobber primært med å utvikle, bygge og forvalte boligselskaper. For OBOS’ interessenter, og spesielt kunder og medlemmer, er det viktig at OBOS leverer bærekraftige produkter.

OBOS har som strategisk mål å redusere CO2-utslippene fra nye prosjekter med 45 prosent fra materialer, energi og transport innen utgangen av 2026. OBOS er på god vei til å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen innen 2030. For å nå målet har OBOS utarbeidet en plan der vi fra 2021 vil be om klimagassregnskap i alle nye prosjekter, dette for å kunne jobbe systematisk med CO2-kutt fram mot 2026.

Miljømerking av bolig og næringsbygg

Alle nye byggeprosjekter som utvikles av OBOS skal ha en miljøstrategi og levere minimum ett tiltak utover forskrift. Gjennom kvartalsvis oppfølging sikrer OBOS at selskapet møter miljøkravene som er satt for miljøsertifisering og miljøtiltak i våre utviklingsprosjekter.

I 2019 besluttet OBOS at alle nye boligprosjekter utviklet av OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu og OBOS Ulven fra og med 2019 skal sertifiseres i henhold til miljøsertifiseringsprogrammet BREEAM-NOR, som er basert på BREEAM, Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygg. OBOS Sverige har besluttet å tilby Svanemerkede hus. Byggesystemet i Sverige er nå Svanemerket og selskapet er i ferd med å ferdigstille de to første byggene som man forventes å få Svanemerket.

OBOS Eiendom reviderte i 2019 sin miljøstrategi og skal framover BREEAM-NOR-sertifisere alle sine nye bygg med ambisjon om BREEAM-NOR Excellent og Energimerke A. I 2020 gjennomførte OBOS Eiendom sine første BREEAM In-Use-sertifiseringer av eksisterende bygg da Lambertseter senter, Smeltedigelen 1 og Christian Kroghs gt. 10–12 fikk sine sertifikater med henholdsvis nivå Very Good, kti Good og Good. I tillegg er en annen eiendom under sertifisering og det planlegges å gjennomføre flere sertifiseringer i 2021. Alle eksisterende eiendommer følges opp med kvartalsvis måling av avfall, energibruk og vannforbruk.

I samtlige byggeprosjekter og produksjonsanlegg stilles det krav til kildesortering på mellom 80–90 prosent. Miljøsertifiseringen av våre produkter sikrer at OBOS kan dokumentere miljøkvalitetene i bygget og stille krav i de områdene der OBOS påvirker miljøet mest.

OBOS var med på å utvikle eiendomssektorens ti strakstiltak for boligutviklere i desember 2017, og var ett av de tre første selskapene som forpliktet seg til ordningen. OBOS Eiendom forpliktet seg til strakstiltakene for byggeiere våren 2017.

Utvikling i antall miljømerkede prosjekter i alle OBOS-konsernets selskaper

Materialbruk i OBOS-prosjekter

Materialkvalitet og miljø vektlegges i valg av byggemetoder, produkter og løsninger. Ved å stille krav om BREEAM-sertifisering i Norge og Svanemerket i Sverige, dokumenteres miljøkvaliteten til produktene. I 2019 inngikk OBOS en avtale med Cobuilder Collaborate om et system som sikrer kontroll av alle produkter i selskapets byggeprosjekter.

OBOS Sverige og OBOS Block Watne bygger i hovedsak boliger i tre, materialer som i seg selv er miljøvennlig og gjennom sin livssyklus har et negativt CO2-utslipp. Alle OBOS’ utbyggingselskap stiller krav om kildesortering i nye prosjekter på mellom 70–90 prosent.

Sirkulærøkonomi og sirkulæreprosesser er viktige områder for OBOS. For å bli bedre og lære mer om temaet jobbes det med forskning, utvikling og forbildeprosjekter for å øke kompetansen på området.

Gjennom medlemskapet i næringsklyngen knyttet til Construction City, deltar OBOS i flere forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til sirkulære løsninger. I 2019 og 2020 jobbet OBOS sammen med Entra og Norsk Gjenvinning i Oppbruk, et prosjekt der målet er å få flere produsenter til å ta inn resirkulerte råvarer i sin produksjon.

Construction City, et planlagt kontorbygg på Ulven i Oslo, skal samle deler av byggebransjen. OBOS er et av selskapene som flytter sitt hovedkontor hit. Her er det en ambisjon om å benytte flere sirkulære løsninger og ombruk i forbindelse med byggingen.

I forbindelse med rivningen av gamle bygg når Construction City skal bygges, er målet at 70 prosent skal gå til materialgjenvinning. Blant annet vil noen av materialene bli benyttet videre i et OBOS Eiendom-prosjekt på Oppsal i Oslo hvor et eksisterende næringsbygg skal bygges om.

På Fornebu planlegger OBOS et FutureBuilt-prosjekt som ser på ombruk, materialgjenvinning og økt andel bruk av resirkulerte produkter for å bidra til å redusere klimautslippene i prosjektet med 50 prosent.

Transformasjon av eksisterende bygg gjennom ombygging framfor riving, vil være sentralt i flere prosjekter de kommende årene. Et eksempel er Schibsted Trykk i Nydalen i Oslo hvor OBOS planlegger å gjøre om den gamle trykkerihallen til boliger uten å rive.

Medvirkning

Medvirkning har vært et viktig satsingsområde i OBOS i 2020. I samarbeid med LÉVA Urban Design er det utviklet en egen OBOS medvirkningsskole og en medvirkningsmodell som skal brukes i alle boligprosjekter i OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu. Koronapandemien har gjort det nødvendig å gjennomføre medvirkningsprosesser på nye måter, blant annet på digitale flater og aktiviteter utendørs. Dette har gjort det mulig å nå ut til enda flere. Dette er metoder som kan bli videreført i framtidige medvirkningsprosesser. Prosjekter med utstrakt bruk av medvirkning er Hinna Park i Stavanger, Scanrope i Tønsberg, Sandakerveien 121 i Nydalen og Oksenøya Bruk på Fornebu.

Bærekraftige nabolag

Satsingen på å utvikle bærekraftige nabolag skal gjøre det enkelt for de som bor og jobber der å få løst sine daglige behov i umiddelbar nærhet. Det skal være lett å gå, sykle og benytte kollektivtransport. Det legges også til rette for lading av elbiler og bil- og sykkeldelingsordninger i alle prosjekter.

OBOS skal være en kompetent by- og stedsutvikler som legger til rette for at mennesker kan møtes. OBOS vektlegger at boligområdene skal ha inkluderende uteområder hvor det legges til rette for sosiale møteplasser, lek, aktivitet og urban dyrkning.

I tillegg til fysiske samlingspunkter utvikles det også nyttige digitale løsninger. Nabohjelp er en app fra OBOS som gjør det enklere for naboer å tilby eller be om hjelp og tjenester. Målet med Nabohjelp er å bidra til et varmere, grønnere og mer bærekraftig samfunn. Ved årsskiftet var det registrert rundt 175 000 brukere. Det ble i 2020 lagt inn over 34 000 nye poster – en økning på nesten 40 prosent fra 2019.

Den første tiden etter koronautbruddet i mars økte bruken av Nabohjelp kraftig. 25 000 nye brukere kom til i løpet av noen få uker.

I 2020 lanserte OBOS appen Vibbo for beboerne i 4600 borettslag og sameier. Vibbo forenkler kommunikasjon mellom styret og beboere, den fungerer som et intranett/informasjonssentral og er dessuten en hjemmesideløsning.

I 2020 åpnet departementet for å gjennomføre digitale årsmøter i borettslag og sameier. OBOS hadde allerede en løsning for dette klart. Tilbudet ble godt mottatt og det ble i løpet året gjennomført 3 219 møter med til sammen nesten 90 000 boligeiere. Det ga en deltagerprosent på over 50 prosent; fire ganger mer enn snittet for vanlige møter de siste årene.

Biologisk mangfold

OBOS har en tomtebank med ulik beskaffenhet. Mange av de urbane tomtene er tidligere industritomter og har svært liten grad av bevaringsverdig natur.

OBOS skal ivareta viktige naturkvaliteter i våre byggeprosjekter. Dette gjøres gjennom et målrettet arbeid med å forbedre vår oppfølging av miljø i byggeprosjekter. Gjennom BREEAM-sertifisering av nybygg (gjelder OBOS Nye hjem og OBOS Eiendom) vurderer alle prosjekter om de skal ta hensyn til ivaretakelse og forbedring av den kartlagte økologiske verdien av tomten og eventuelt ta med en økolog for å ivareta dette bedre. Ved funn av sårbare arter skal tiltak gjennomføres under byggeperioden for å sikre overlevelse. Eksisterende vegetasjon skal vurderes beholdt og ved funn av fremmede organismer skal hensiktsmessige tiltak iverksettes. Dette innebærer også hensyn ved masseforflytting. Natur som skal bevares, skal sikres gjennom byggeperioden. Ved ny planting skal tomtens beskaffenhet og omkringliggende landskap være med i vurdering av plantevalget og deres økologiske kvaliteter.

Miljøarbeid i eksisterende boligselskap

80 prosent av byggene som står her i 2050, er allerede bygget. Et viktig område innen miljøvern er å ta tak i utfordringer knyttet til den eldre bygningsmassen. I 2019 utviklet OBOS en strategi for å bidra til å redusere miljøfotavtrykket til boligselskaper forvaltet av OBOS. Strategien har som mål å heve miljøkompetansen til beboere i eksisterende boligselskap, og å utvikle og tilby nye løsninger for å redusere miljøfotavtrykket i forvaltede boligselskaper.

I 2020 startet OBOS utviklingen av en trinnvis bærekraftsmodul for boligselskapene vi forvalter. Modulene er et verktøy som vil bli tilgjengelig for alle selskapene via den digitale portalen Styrerommet. Her kan boligselskapene kartlegge bærekraftstatusen slik at styret og beboerne sammen kan sette inn tiltak for å bli mer bærekraftige. Første trinn av kartleggingsverktøyet ble sendt ut til over 4 500 boligselskaper i desember 2020.

I tillegg til dette tilbyr OBOS Prosjekt rådgivning knyttet til teknisk
energi og miljørådgivning som for eksempel ENØK-tiltak, energimerke-attester og tilpassing til klimaendringer.

Les mer fra årsrapporten