BBL

Tall i hele tusen

ResultatNote20192018
Kontingenter medlemmer
96435
90138
Forvaltningsinntekter
303766
280601
Konserninterne tjenester
485982
395594
Andre driftsinntekter
100914
52910
Sum driftsinntekter
987096
819244
Personalkostnader
-641886
-537644
Salgs- og markedsføringskostnader
-242207
-239399
Eksterne tjenester
-132223
-80543
Andre driftskostnader
-311937
-222191
Av- og nedskrivninger
-25967
-13516
Sum driftskostnader
-1354220
-1093293
Driftsresultat
-367125
-274049
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
78524
76998
Rentekostnader
-130404
-70629
Konsernbidrag fra datterselskaper
338764
125176
Utbytte fra datterselskaper
2240000
72974
Utbytte aksjer
530219
308066
Gevinster/(tap) aksjer
559150
171119
Andre finanskostnader
-48670
-60925
Netto finansposter
3567582
622778
Resultat før skattekostnad
3200457
348729
Skattekostnad
1198
16258
Resultat etter skatt
3201655
364988
Balanse
EIENDELER
Andre immaterielle eiendeler
349439
199208
Sum immaterielle eiendeler
349439
199208
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
25142
25762
Driftsløsøre og inventar
27567
25773
Sum varige driftsmidler
52710
51535
Investeringer i datterselskap
9066246
8860346
Lån til foretak i samme konsern
1854872
1440521
Investeringer i tilknyttet selskap
3843748
1134840
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
2731
-
Investeringer i aksjer og andeler
293378
440388
Andre langsiktige fordringer
39249
33049
Sum finansielle anleggsmidler
15100224
11909144
Sum anleggsmidler
15502372
12159887
Boligtomter for utvikling
50502
49993
Beholdning leiligheter
113178
-
Sum varelager
163680
49993
Kundefordringer
50830
68424
Fordringer på datterselskaper
1808526
392625