Virksomheten og virksomhetsområdene

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

Virksomheten

OBOS er et boligbyggelag som eies av medlemmene. OBOS eier en rekke datterselskaper som er redskaper for å gi gode tilbud til medlemmene og oppnå best mulige økonomiske resultater. Betegnelsen OBOS-konsernet brukes for å omtale OBOS og datterselskapene, som i henhold til IFRS avlegger ett konsernregnskap. OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgiving, bankvirksomhet, utleie av eiendom og fornybar energi. Virksomheten foregår i Norge, Sverige og Danmark, men med størst aktivitet i Oslo-regionen. Hovedkontoret er i Oslo.

Hendelser etter balansedagen

OBOS Eiendom gjennomførte i mars 2020 salget av næringseiendomsprosjektet Portalen på Lillestrøm for en kjøpesum på 1,6 milliarder kroner. Salget sikrer en betydelig likviditetstilførsel som styrker konsernets finansielle handleevne fremover.

Utbruddet av korona-pandemien og uro i internasjonal økonomi senvinteren 2020 vil påvirke både norsk og svensk økonomi betydelig framover. Risikobildet for OBOS påvirkes vesentlig på flere områder som følge av dette. Korona-pandemien gjør også at OBOS forventer en betydelig svekkelse fremover innenfor både boligmarkedet og deler av næringseiendomsmarkedet, noe som vil kunne påvirke både boligbyggingsvirksomheten og verdien av investeringseiendom. På kort sikt vil også verdiene av de noterte aksjene oppleve et kraftig verdifall. Det er iverksatt en rekke tiltak for å minimere risiko og ivareta arbeidsplasser og finansiell stabilitet.

Utvikling i egenkapital (i millioner kroner)

Graf som viser utvikling i egenkapital. 2015: 14 655. 2016: 17391. 2017: 19915. 2018: 22531. 2019: 25979.

 

Årsregnskapet

Resultatet før skatt i 2019 var 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner i 2018. Resultatet etter skatt utgjorde 3 415 millioner kroner, mot 2 632 millioner kroner i 2018. OBOS-konsernets samlede omsetning var 14 924 millioner kroner, mot 13 162 millioner kroner i 2018.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var negativ med 1 539 millioner kroner, en positiv økning med 1 576 millioner kroner fra 2018. Den positive økningen forklares hovedsakelig med høyere resultat, lavere arbeidskapital og økte mottatte utbytter fra tilknyttede selskaper. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var negativ med 1 087 millioner kroner mot tilsvarende tall for 2018 som var negative med 1 860 millioner kroner. Vesentlige investeringer gjennom året i JM AB og SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, ble motvirket av aksjesalgene av Ørnen Eiendom AS og Utstillingsplassen Eiendom AS. Overskuddslikviditet ble plassert i pengemarkedsfond. Økte utbetalinger ved tilgang av varige driftsmidler er relatert til høyere byggeaktivitet i OBOS Eiendom. Netto innbetaling fra finansieringsaktiviteter var 2 647 millioner kroner, mot 4 370 millioner kroner i 2018.

Totalkapitalen ved utgangen av året var 90 992 millioner kroner, sammenliknet med 83 475 millioner kroner året før. Egenkapitalen i OBOS-konsernet utgjør 25 979 millioner kroner, mot 22 531 millioner kroner i 2018. Egenkapitalandelen per 31.12.2019 var 28,6 prosent, mot 27,0 prosent ved utgangen av 2018.

Styret vurderer konsernets egenkapital som solid og er tilfreds med årets resultat. Dette gir OBOS-konsernet et solid utgangspunkt for 2020.

Disponering av årsresultatet

Morselskapet i OBOS hadde i 2019 et overskudd etter skatt på 3 201,7 millioner kroner, mot 365 millioner kroner i 2018. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i morselskapet:

  • Annen egenkapital: 3 201 655 462 kroner
  • Totalt disponert: 3 201 655 462 kroner

Egenkapitalen i morselskapet OBOS utgjør 13 495,1 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 70,3 prosent per 31.12.2019.

Samfunnsbidrag

Generalforsamlingen i OBOS vedtektsfestet i 2019 at inntil 10 prosent av foregående års overskudd etter skatt kan gå til samfunnsnyttige formål. 156 millioner kroner ble disponert til slike formål i 2019, hvorav en større del også omfatter samarbeidsavtaler hvor medlemsfordeler inngår.

Forutsetning om fortsatt drift

OBOS har en solid posisjon i sine markeder, en sterk finansiell stilling og medarbeidere med høy kompetanse. I henhold til regnskapslovens § 3-3a er regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Virksomhetsområdene

Alle henvisninger til operasjonell omsetning og resultat, herunder utlåns- og innskuddstall i bankvirksomheten, er i samsvar med intern rapportering i konsernet. 

Boligutvikling

Boligbyggingen i OBOS skjer i Norge gjennom selskapene OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu, Ulven Bolig og Block Watne. OBOS-medlemmer har fortrinnsrett til alle nye boliger som selskapene legger ut for salg. I Sverige skjer salget gjennom varemerkene OBOS, Myresjöhus og SmålandsVillan, som alle er eid av OBOS Sverige, og OBOS Kärnhem. Virksomhetene er samlet i divisjonen for boligutvikling.

OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu driver prosjektutvikling og utbygging primært av blokkbebyggelse i de største byene; Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen, samt Fredrikstad, Tønsberg og i Hamar-regionen. Prosjektene gjennomføres i hel- og deleide selskaper der byggearbeidene anskaffes i totalentrepriser.

Block Watnes kjernevirksomhet er utvikling og utbygging av boligprosjekter i randsonen av større byer fra Trøndelag og sørover, enten i egenregi eller i samarbeid. Utviklingen av eiendommer, produktutvikling, salg og bygging utføres av egne ansatte. Boligene bygges med standardiserte metoder. Fra 01.04.20 er det vedtatt at selskapet bytter navn til OBOS Block Watne.

OBOS Sverige, med de landsdekkende varemerkene Myresjöhus og SmålandsVillan, er den største småhusaktøren i Sverige og bygger sine hus i tre. Boligene produseres i egne fabrikker (planelementer og moduler) for kunder med egen tomt, for egenregiprosjekter og for utbyggingspartnere. OBOS Sverige har tre fabrikker.

OBOS Kärnhem utvikler boligprosjekter i egen regi, både i form av blokkbebyggelse og småhus i tre. Selskapet har en mindre fabrikk for produksjon av elementer for småhus.

Selskapene i Sverige har prosjekter over hele landet, med fokus på nærhet til vekstområder og byer med universitetsog høyskolevirksomhet.

Omsetningen var i 2019 på 10 106 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2018 var 11 268 millioner kroner. Operasjonelt resultat før skatt var 1 321 millioner kroner mot 1 510 millioner kroner i 2018.

I 2019 er det kjøpt tomter som kan gi ca. 5 400 boliger. OBOS eier, alene eller sammen med andre, tomter som til sammen kan gi rundt 36 000 boliger i Norge og 8 000 i Sverige.

Boligsalget i 2019. Antall solgte boliger (brutto*) er økt med 10 prosent i 2019 sammenliknet med 2018, og salgsverdien er økt med 12 prosent. Nettoøkningen i antall solgte boliger er 1,8 prosent. Et sterkt leilighetsmarked i storbyregionene i Norge, samt et bedret svensk boligmarked er hovedårsaken til den positive salgsutviklingen.

I 2018 lanserte OBOS konseptet OBOS Bostart, en ordning der kjøperne får en redusert pris på boligen, mot at OBOS får muligheten til å kjøpe tilbake boligen når den skal selges. Ordningen skal bidra til at flere medlemmer kommer inn på boligmarkedet. Det er i 2019 lagt ut 97 boliger for salg med tilbud om OBOS Bostart, hvorav 64 boliger allerede er solgt. Samlet verdi på boligene som er lagt ut for salg etter denne modellen utgjorde ca. 350 millioner kroner.

I 2019 vedtok kommunestyret i Bærum kommunedelplan 3 (KDP3) for Fornebu og det er framforhandlet utbyggingsavtale for teknisk og sosial infrastruktur som skal godkjennes i 2020. OBOS har også framforhandlet avtale om medfinansiering av Fornebubanen med Akershus fylkeskommune. Dette har vært særlig viktig for å kunne sikre et høyt antall boliger tilgjengelig for medlemmene, god samfunnsutvikling og god økonomisk verdiskaping for OBOS. Vedtaket innebærer en dobling av OBOS’ utbyggingsvolum, fra 2 500 til 5 000 boliger på Fornebu.

OBOS måler sin kundetilfredshet etter en felles bransjestandard for kundetilfredshet (KTI). For selskapene i Norge var KTI ved overlevering i spennet 73–78 mot et bransjesnitt på 71. I Sverige var KTI ved overlevering i prosjektutviklingen i spennet 74–76 mot et bransjesnitt på 72.

Solgte boliger (brutto antall)

Grafer som viser solgte boliger i brutto antall 2019. 2015: 3903. 2016: 4541. 2017: 3387. 2018: 3103. 2019: 3404.

 

Antall forvaltede boliger (tall i tusen)

Graf som viser antall forvaltede boliger. Tall i tusen. 2015: 199. 2016: 215. 2017: 220. 2018: 230. 2019: 242.

 

Bærekraft. I tråd med strategien til OBOS har selskapene i boligutvikling hatt fokus på bærekraft og miljøtiltak. Viktigste tiltak er at alle boliger OBOS planlegger i Norge skal BREEAM-NOR-sertifiseres fra og med 2019. BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er en verdensledende standard på miljøsertifisering av bygninger. I tillegg er det igangsatt forbildeprosjekter innenfor bruk av massivtre, solceller, mobilitetsløsninger, plusshus og sosial bærekraft både i Norge og Sverige.

OBOS har på flere prosjekter i tidlig fase knyttet til seg nye arkitekter for å heve kvaliteten og uttrykket på nyboligprosjekter. Det legges også mer og mer vekt på livet mellom husene for å skape gode bomiljøer. Virksomheten har også rettet skarpere fokus mot gjenbruk av eksisterende bygnings masse i nye utviklingsprosjekter, deriblant planer om utvikling av Schibsted-trykkeri i Nydalen i Oslo.

Forkjøpsretten til nybolig. I 2019 ble det avholdt 99 salgsmøter knyttet til prosjekter i OBOS-konsernet med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer. Til sammen omfattet disse salgstrinnene 2 100 boliger.

Forkjøpsrett for OBOS-medlemmer har så langt ikke vært praktisert i Sverige, men skal innføres fra høsten 2020 i forbindelse med at OBOS lanserer medlemsprogram i Sverige.

Byggeaktiviteten. Antall boliger i produksjon i OBOSkonsernet har sunket fra 5 624 boliger i 2018 til 5 104 enheter i 2019. OBOS-konsernets andel av dette var 4 902 i 2018 mot 4 277 i 2019. Endringen skyldes i hovedsak lavere byggeaktivitet i kjernevirksomheten. Det lavere produksjonsvolumet vil få betydning for resultatutviklingen innenfor boligutvikling de kommende årene. Det ble ferdigstilt 3 814 enheter mot 3 952 i 2018. Konsernets andel av disse var 3 394 i 2018 mot 3 636 året før. Antall igangsatte boliger har økt fra 3 210 i 2018 til 3 294 i 2019. Konsernets andel av dette var 2 950 i 2018 mot 2 769 i 2019. Nedgangen i OBOS’ andel av ferdigstillelser og igangsettinger knytter seg til redusert volum i den svenske virksomheten.

Ved utgangen av 2019 hadde OBOS 1 606 (brutto) usolgte boliger under produksjon, en nedgang fra 1 719 i 2018. OBOS’ andel av ferdigstilte usolgte boliger er 419 boliger per 31.12.2019.

Igangsatte boliger (gjennomsiktig er netto og blå er brutto)

Graf som viser igangsatte boliger i brutto og netto. 2018: 2950 (netto) og 3210 (brutto). 2019: 2769 (netto) og 3294 (brutto).

 

Forvaltning og rådgivning

Forretningsområdet forvaltning og rådgiving kan deles i to hovedkategorier; forretningsførsel og teknisk rådgiving. Forretningsførsel omfatter administrativ og økonomisk bistand og rådgiving primært til styrer i boligselskaper, samt innkreving og regnskapsførsel for denne kundegruppen. Teknisk rådgiving omfatter i hovedsak ingeniørbistand til byggeiere innen ulike fagområder, både boligbygg og næringsbygg. Omsetningen innen forvaltning og rådgiving var 1 021 millioner kroner i 2019. Resultat før skatt ble 222 millioner kroner.

OBOS-konsernet har forretnings- og regnskapsføreravtaler med 4 513 selskaper, mot 4 294 i 2018. Majoriteten av disse er boligselskaper, og omfatter til sammen 241 823 boliger. Nettovekst i antall boliger som OBOS-konsernet er forretningsfører for var 11 864 boliger. OBOS har styrket satsingen på digitale løsninger for ansatte, kunder og beboere vesentlig i 2019 og har et betydelig investeringsprogram foran seg. Det vil i tiden framover være avgjørende for kundetilfredshet og konkurransekraft.

De tekniske tjenestene omfatter i hovedsak tjenester innen prosjekt- og byggeledelse til bolig- og næringsmarkedet. Årlig gjennomfører OBOS om lag 2 000 større og mindre oppdrag innen rådgiving for eiere av boligbygg. Videre har konsernet prosjekt- og byggelederavtaler for ulike prosjekter under utbygging av private og offentlige byggherrer, bl.a. Nasjonalmuseet og Deichmanske bibliotek i Oslo.

Næringseiendom

Totalt eier OBOS-konsernet om lag 660 000 kvadratmeter næringseiendom. OBOS Eiendom har investert hovedsakelig i kontorer, kjøpesentre, forretningslokaler, hoteller, sykehus og skolebygg. Virksomhetsområdet omsatte i 2019 for 1 350 millioner kroner mot 839 millioner kroner i 2018. I 2019 var resultat før skatt 1 007 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2018 var 532 millioner kroner.

OBOS Forretningsbygg skiftet i 2019 navn til OBOS Eiendom. Selskapet er årets vinner av MSCI Awards 2019 for den best balanserte avkastningen på porteføljen de siste tre årene i Norge. Selskapet vant denne prisen også i 2018.

OBOS eier og driver flere kjøpesentre i Oslo og ett i Stavanger. Sentrene er sentralt beliggende på kollektivknutepunkter i områder der OBOS har bygget større boligområder, og utgjør en sosial møteplass og et viktig lokalt forankret service- og handelstilbud. Dette sikrer god konkurransekraft i møte med netthandel og konkurrerende sentre.

I 2019 var det byggestart for nytt senter på Holmlia i Oslo, med en kombinasjon av handel og nye kontorlokaler. Prosjektet forventes ferdigstilt i slutten av 2021.

Ulven. Boligbyggingen på Ulven er i gang og skjer i regi av Ulven Bolig AS, et heleid datterselskap av OBOS Eiendom. Selskapet vil fra 2020 bli overført til OBOS Nye Hjem AS og boligdivisjonen. Byggingen av Ulvenparken og Ulven T med til sammen 510 boliger, en 6-avdelings barnehage og ca. 1 200 kvadratmeter næringsarealer er godt i gang. 305 av boligene er allerede solgt og de første skal flytte inn våren 2021. Samlet skal det bygges over 2 000 boliger på Ulven de neste årene.

Construction City Cluster. I 2018 etablerte OBOS, AF Gruppen og BetonmastHæhre Construction City som klynge og eiendomsselskap. Næringsklyngen har nå over 50 medlemmer. Construction City skal huse nye hovedkontorer på Ulven i Oslo for hovedeierne og gi plass til andre aktører som ønsker å bidra til å gi bransjen større konkurransekraft gjennom økt samhandling, innovasjon, bærekraft og kompetansebygging. Klyngen skal fremme «The future of construction» gjennom økt samhandling og nye løsninger i hele bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. OBOS tar sikte på å flytte inn i nytt hovedkontor tidligst i 2024. Eiendommen til Construction City inngår i Ulven-porteføljen. Utviklingen av eiendommens nærmere 100 000 kvadratmeter startet for fullt etter sommeren 2019. Planlagt byggestart er 2020/2021. Construction City har fått offi siell klyngestatus i Arena-programmet «Norwegian Innovation Cluster».

Utleie og salg av næringseiendom. Økonomisk utleiegrad i porteføljen er på 97,4 prosent. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene i porteføljen er 4,4 år. Det er inngått 98 nye leieforhold på 44 500 kvadratmeter og reforhandlet 101 leieforhold på 57 500 kvadratmeter. Samlet årlig leie utgjør 144 millioner kroner. Gjennomsnittlig kontraktstid for nye avtaler er 6,1 år.

Kjøttbasaren og Ørnen Hotell i Bergen, samt to eiendommer på Ulven i Oslo, ble solgt i 2019. I tillegg er eierandelene i selskapene Utstillingsplassen AS og Oslo Cancer Cluster Innovation AS solgt. Salgene frigjorde 1,8 milliarder kroner.

Bank og eiendomsmegling

Virksomhetsområdet viser et resultat før skatt på 376 millioner kroner i 2019. Tilsvarende tall for 2018 var 244 millioner kroner.

Utlån OBOS-banken er en landsdekkende bank med fokus på de områdene hvor OBOS har sin øvrige virksomhet. Utlånene fortsatte å vokse også i 2019.

Som følge av økende Nibor-rente gjennom store deler av 2019 har banken satt opp lånerenten for både privat- og bedriftsmarkedet flere ganger i løpet av 2019 for å sikre lønnsomheten.

OBOS-banken er markedsleder innen banktjenester rettet mot boligselskaper (i hovedsak borettslag og sameier). Alle boligselskaper som er forvaltet av OBOS, har konto og betaling i banken. Banken sørger for attraktiv fellesfinansiering i borettslagsprosjekter som bygges i regi av OBOS og sikrer gode finansieringstilbud til vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter i regi av eksisterende boligselskaper. I 2019 har andelen boligselskaper som har finansiering i banken økt. Banken har også noen få engasjementer i segmentet boligutbyggere, men dette vil ikke være et prioritert område framover.

Som en del av OBOS-konsernets satsing i Sverige, tilbyr OBOS-banken nå langsiktige lån til bostadsrättsforeninger (tilsvarende borettslag) i Sverige. OBOS-banken ønsker gradvis å skaffe seg erfaring med det svenske markedet og opererer med lav veksttakt og lave belåningsgrader.

For privatkundene tilbys en heldigital dagligbank med fokus på boligfinansiering. Banken forbedret sitt digitale tjenestetilbud ytterligere ved å tilby Apple Pay og Google Pay og har i løpet av året også etablert grønne finansieringsløsninger for privatmarkedet. Nyboligkjøpere og unge OBOS-medlemmer har høy prioritet. Det legges ned stor innsats for å tilby best mulige digitale løsninger for salg og selvbetjening. OBOS-banken har god kundetilfredshet innen både privat- og bedriftsmarkedet. Banken kom på femteplass i EPSIs måling i 2019.

OBOS Boligkreditt sikrer konkurransedyktig og langsiktig finansiering. Ved utgangen av 2019 hadde selskapet utstedt 17 020 millioner kroner i obligasjoner med fortrinnsrett. Obligasjonene er ratet Aaa av Moody’s. OBOS er aksjonær i Eika Boligkreditt, med en eierandel på 3,5 prosent ved utgangen av 2019. Selskapet benyttes som finansieringskilde for OBOS-banken for allerede overført portefølje, men porteføljen avvikles i henhold til inngått avtale.

OBOS-banken oppnådde i 2019 et resultat på 223 millioner kroner, mot 191 millioner kroner i 2018. Banken har i samme periode hatt en utlånsvekst på 5 286 millioner kroner, en økning på 15 prosent. Utlån til personmarkedet var 14 196 millioner kroner ved utgangen av 2019, mot 13 352 millioner kroner i 2018. Dette gir en vekst på 6,3 prosent. Utlån til bedriftsmarkedet, i hovedsak lån til borettslag og sameier, utgjorde 26 003 millioner kroner ved utgangen av 2019, mot 21 420 millioner kroner året før. Dette gir en vekst på 15 prosent. Sum utlån utgjorde til sammen 40 246 millioner kroner på egne bøker. Sum utlån, inkludert Eika Boligkreditt, var ved årsskiftet 43 603 millioner kroner, mot 39 208 millioner kroner i 2018.

Diagram som viser Utlån OBOS-Banken. Lån formidlet til Eika Boligkreditt: 3,50 mrd. kroner. Personmarkedet: 14,19 mrd. kroner. Bedriftsmarkedet: 26,00 mrd. kroner.

Sum kundeinnskudd fra privatkunder og boligselskaper var på 17 942 millioner kroner ved utgangen av året, mot 17 076 millioner kroner i 2018. Alle kundeinnskudd under to millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.

Forvaltningskapitalen og forretningskapitalen (inkludert Eika Boligkreditt) ved utgangen av 2019 var henholdsvis 45 341 millioner kroner og 47 413 millioner kroner.

Eiendomsmegling. 2019 var preget av en moderat prisvekst. Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for OBOS-tilknyttede boliger var 4,5 prosent høyere enn i 2018. Det ble i 2019 omsatt totalt 7 656 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag, mens det i 2018 ble omsatt 7 326 boliger. Ved omsetning av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag benyttet medlemmene forkjøpsretten i 25 prosent av salgene i 2019 mot 23 prosent i 2018. OBOS Eiendomsmeglere var i 2019 den største megleren av boliger i OBOS-tilknyttede borettslag, med 18 prosent av salget.

OBOS Eiendomsmeglere omsatte totalt 2 059 boliger i 2019 gjennom de 12 kontorene i Oslo, Hamar, Fredrikstad og Tønsberg. Resultatet før skatt utgjorde 13 millioner kroner, mot fem millioner kroner i 2018.

Aksjeinvesteringer

Aksjeinvesteringene i OBOS-konsernet viser et operasjonelt resultat før skatt på 695 millioner kroner, mot 224 millioner kroner i 2018. Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10 450 millioner kroner, mot 7 274 millioner kroner i 2018. God aksjekursutvikling i de største investeringene er hovedårsakene til verdiendringen.

De beløpsmessig største aksjepostene er i de børsnoterte entreprenørselskapene AF Gruppen ASA og Veidekke ASA, samt i boligutvikleren JM. Eierskapet i entreprenørselskapene tilfører OBOS verdifull kompetanse og kunnskap om entreprenørvirksomhet, og bidrar til at OBOS blir en mer effektiv byggherre. Ved årsskiftet var markedsverdien av disse tre investeringene 9 640 millioner kroner, som er 6 211 millioner kroner mer enn de bokførte verdiene. OBOS er største aksjonær i alle selskapene, som regnskapsføres som tilknyttede selskap. Eierandelene ved årsskiftet var 16,6 prosent i AF Gruppen, 18,1 prosent i Veidekke og 20,4 prosent i JM. OBOS har i 2019 investert i forvaltningsselskapet SBC Sveriges BostadsrättCentrum AB, og eier 39,6 prosent av aksjene. Denne investeringen regnskapsføres også som et tilknyttet selskap.

Ut over de store børsnoterte eierpostene investerer OBOS også i oppstartsbedrifter innen bransjen. Sammen med AF Gruppen ble venture-selskapet Construct Venture (CV) etablert i 2018. CV har gjort investeringer i tre oppstartsselskaper. Ut over dette har OBOS investert direkte i den digitale prosjektutvikleren Spacemaker, solenergiselskapet Otovo, det svenske smarthjemselskapet FM Technology, utleieplattformen Hybel.no, BIM-plattformen Catenda, det digitale l.sselskapet Unloc og oppstartsgeneratoren Antler.

I løpet av året har transaksjoner blitt foretatt i de største investeringene, samt at OBOS solgte seg helt ut av Eika Gruppen. Avkastningen for porteføljen, i form av verdiøkning, realisering av gevinster og mottatte utbytter, var 39,7 prosent i 2019.

Digitalisering og innovasjon

OBOS har et mål om å tilby de beste kundeopplevelsene gjennom gode digitale løsninger og en sterk merkevare. Målet er å skape nye tjenester, særlig knyttet til kundens medlems- og boligforhold, men også å betjene konsernet med kompetanse og stabstjenester innen digital utvikling, innhold, analyse, merkevarebygging, digital markedsføring og CRM. For å sikre en helhetlig satsing er det etablert en egen divisjon for digitale tjenester som samordner konsernfelles initiativer og understøtter initiativer i regi av forretningsområdene.

Utviklingen av den digitale delingstjenesten Nabohjelp er en viktig prioritet for OBOS. Ved årsskiftet hadde app-en 122 000 brukere, med mest aktivitet i aldersgruppen 20 til 39 år i Oslo. Nabohjelp er en tjeneste som setter bærekraft og samfunnsansvar på agendaen og i desember ble en oversikt over hjertestartere i nabolagene gjort tilgjengelig i app-en, i samarbeid med Helsedirektoratet.

I OBOS jobbes det i alle forretningsområdene med nyskaping og innovasjon og selskapet har en sentral kompetanse enhet som understøtter dette arbeidet. OBOS har en partneravtale med StartupLab som gir tilgang til nettverk og oppstartsselskaper som er relevante for ulike deler av OBOS-konsernets virksomhet.

OBOS mest omfattende prosjekt innen nyskaping og FoU er satsingen på OBOS Living Lab. I tilknytning til et boligprosjekt på Vollebekk i Oslo investerer OBOS 150 millioner kroner i et leilighetsbygg med 36 leiligheter som skal romme OBOS Living Lab. Der vil OBOS, partnerbedrifter, forskningsinstitusjoner med flere, teste nye tekniske løsninger i bygg og leiligheter, framtidens boformer, delingsmuligheter m.m.

 

*Brutto antall boliger er alle boliger i prosjekter der OBOS har en eierandel. Brutto andel boliger i Norge er det antall boliger medlemmene i Norge får benyttet sin forkjøpsrett på. Netto antall boliger er alle boliger i prosjekter der OBOS har en eierandel, fratrukket eksterne eieres eierandel. Netto andel er bransjestandard ved måling av markedsposisjoner og gir samtidig et bedre inntrykk av OBOS’ andel av verdiskaping og risiko i prosjektene.

Les mer fra årsrapporten