Organisasjon

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

 

Antall ansatte og sykefravær

OBOS med datterselskaper hadde 2 632 ansatte ved utgangen av 2019, hvorav 938 i Sverige. Antallet ansatte i konsernet har i løpet av året økt med 64 personer og økningen har primært vært i OBOS BBL. Flere datterselskap i Norge har hatt en vekst i 2019 og antallet ansatte i Norge har økt med totalt 75 personer. Selskapene i Sverige har samlet hatt en reduksjon på 11 ansatte.

I OBOS-konsernet totalt var sykefraværet i 2019 på 4,3 prosent, en nedgang fra 4,7 prosent i 2018. Sett i lys av konsernets overordnede målsetning om et sykefravær på godt under 4 prosent, er dette fortsatt ikke tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker av vesentlig art i OBOS i 2019.

Mangfold og like muligheter

OBOS har tatt en markant posisjon i arbeidet for likestilling, både innad i egen organisasjon og i samfunnet for øvrig. Alle skal ha like muligheter, uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne, alder, kjønn eller seksuell legning. OBOS jobber derfor aktivt med å stimulere til å få flere kvinner inn i ledende stillinger og for øvrig på alle nivåer sikre balanse med hensyn til alder, kjønn og annen bakgrunn.

Av ansatte i OBOS-konsernet er 66 prosent menn og 34 prosent kvinner. 66 prosent av lederne i OBOS-konsernet er menn og 34 prosent kvinner, mens av totalt åtte konserndirektører er fire kvinner og fire menn. 50 prosent av medlemmene i styret er kvinner. Byggebransjen har tradisjonelt vært mannsdominert med en markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget. Ved rekruttering til stillinger innen dette fagområdet søkes det bevisst å øke kvinneandelen. Det er oppnådd gode resultater så langt, men tross en positiv utvikling de siste årene har OBOS fortsatt et stykke arbeid å gjøre for å få flere kvinner inn i ledende stillinger og i håndverkerstaben.

OBOS ble kåret til Norges 3. beste bedrift på mangfold i den såkalte SHE index  for 2. halvår 2019.

Utvikling av medarbeidere og ledere

I 2019 var det oppstart av andre kull i OBOS’ interne program for ledertalentutvikling, OBOS Extend. Programmet er modulbasert og 12 unge medarbeidere plukkes ut etter søknad, og følger programmet over en 2-års-periode. Videreutvikling av mer erfarne ledere har også stått sentralt i 2019, blant annet gjennom jevnlig gjennomføring av interne temakurs innen ulike ledelsesområder, samt lederutviklingsprogrammet «Ledelse i en dynamisk hverdag» med fokus på endringsledelse. Gjennom hele 2019 har det vært arbeidet med implementering av nytt HR-system som skal gi støtte til medarbeideroppfølging og -utvikling i hele konsernet, blant annet gjennom systemstøtte og en felles plattform for opplæring og utviklingsaktiviteter. Det nye HR-systemet tas i bruk i den norske delen av organisasjonen fra første kvartal 2020 og implementeres i Sverige mot slutten av 2020. For øvrig vektlegger OBOS at den enkelte virksomhet selv kjører virksomhetsspesifikk opplæring for å sikre faglig oppdatering og utvikling av medarbeidere.

OBOS er gjennom Block Watne en betydelig lærlingbedrift med 28 lærlinger. Lærlingordningen er viktig for å sikre utvikling av framtidens fagarbeidere innenfor tømrerfaget. For øvrig tok OBOS i 2019 inn sin første kontorlærling innenfor IT-fag.

Rekruttering og arbeidsgiverprofilering

I 2019 har det fortsatt vært lagt stor vekt på arbeidet med å profilere OBOS som attraktiv arbeidsgiver. Sommertrainee-programmet for studenter ble i 2019 igjen utvidet med flere deltakere, og er et viktig tiltak for organisasjonen, både for strategisk rekruttering og for profilering av OBOS som arbeidsgiver. OBOS har i 2019 ytterligere økt tilstedeværelsen ved de største utdanningsinstitusjonene i Norge. Det langsiktige arbeidet med arbeidsgiverprofilering fortsetter å gi resultater. I 2019 ble OBOS kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere, og vant for andre året prisen som bransjens beste bedrift i kategorien Real Estate, i kåringen Universum Awards.

Les mer fra årsrapporten