Hovedtrekk 2019

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

Boligutvikling og boligsalg

OBOS er den største boligutvikleren i Norge og en av de største i Norden. Hovedvirksomheten er i Norge og Sverige.

Totalt har konsernet solgt 10 prosent flere boliger enn i 2018. Samlet sett ble det solgt 3 404 boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS i 2019, mot 3 103 boliger i 2018. Av boliger solgt i 2019 ble 1 967 solgt i Norge, 1 431 i Sverige og 6 i Danmark. OBOS’ andel av totalt antall solgte nye boliger var 2 855 boliger.

OBOS-konsernet igangsatte 3 294 boliger i 2019 og det ble ferdigstilt 3 814 boliger i selskaper eid eller deleid av OBOS. Ved utgangen av 2019 hadde konsernet til sammen 5 104 boliger under produksjon.

Forvaltning og rådgivning

Forvaltning av boliger er et av OBOS’ hovedformål. Nettovekst i antall boliger som OBOS-konsernet er forretningsfører for, var 11 864 boliger i 2019. Til sammen forvaltet OBOS 241 823 boliger ved utgangen av 2019. OBOS har styrket satsingen på digitale løsninger for ansatte, kunder og beboere vesentlig i 2019 og har et stort investeringsprogram foran seg. Denne satsingen vil i tiden framover være avgjørende for kundetilfredshet og konkurransekraft.

Næringseiendom

Næringseiendom er i OBOS et viktig element i byutviklingen og har over tid levert bransjeledende verdiskaping. Totalt eier OBOS-konsernet om lag 660 000 kvadratmeter næringseiendom i hel- og deleide eiendommer. Utleiegraden i selskapets eiendomsmasse var i 2019 på 97,4 prosent.

Det er i løpet av 2019 frigjort til sammen 1,8 milliarder kroner gjennom salg av ferdig utviklet næringseiendom og aksjene i Utstillingsplassen Eiendom.

Bank og eiendomsmegling

OBOS-banken har som hovedformål å tilby finansiering til boligkjøpere, borettslag og sameier. Dette inngår i den helhetlige verdikjeden vil tilbyr våre kunder og medlemmer. OBOS-banken hadde i 2019 en utlånsvekst på 5 286 millioner kroner, en økning på 15 prosent. Banken hadde ved utgangen av 2019 til sammen 40 168 millioner kroner i utlån og 17 368 millioner kroner i innskuddsmidler.

Aksjer og forretningsutvikling

Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10 450 millioner kroner, mot 7 274 millioner kroner i 2018. Porteføljen består av både børsnoterte aksjer og unoterte aksjer, herunder i oppstartsbedrifter. Eierandelene i AF Gruppen, Veidekke, JM og SBC er klassifisert som tilknyttede selskaper. God aksjekursutvikling i de største investeringene er hovedårsakene til verdiendringen.

Nye medlemmer

I løpet av året fikk OBOS 27 454 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 473 386.

Antall medlemmer (i antall tusen)

Graf som viser antall medlemmer i antall tusen. 2015: 394. 2016: 417. 2017: 435. 2018: 454. 2019: 473.

 

 

Les mer fra årsrapporten