Framtidsutsikter

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

 

Styret er tilfreds med konsernets økonomiske resultater i 2019. Organisasjonen har opparbeidet en solid egenkapital, og de gode resultatene har styrket OBOS’ muligheter til å oppfylle sine mål. Med unntak av boligutvikling, viser samtlige forretningsområder en positiv resultatutvikling i 2019.

OBOS har en solid markedsledende virksomhet innen boligutvikling, både innenfor småhus og leilighetssegmentet i større byer. Med en kompetent organisasjon, en stor attraktiv tomtereserve og soliditet til å drive kontinuerlig bygging og investering i nye prosjekter, står vi godt rustet til å møte et mer utfordrende marked.

Styret er opptatt av at OBOS med sin finansielle handlekraft og innovasjonsevne må finne løsninger som senker terskelen inn i boligmarkedet og dekker et bredere spekter av medlemmene. I 2019 ble ordningen utvidet til å gjelde inntil 400 boliger totalt i nye boligprosjekter ut 2020. I tillegg vil OBOS i 2020 teste ut OBOS Deleie, en løsning hvor medlemmer kan kjøpe bolig sammen med OBOS, og utforske videre samarbeid med Oslo kommune om å hjelpe flere inn på boligmarkedet. Disse nye modellene vil også kunne anvendes som verktøy til å møte et mer urolig boligmarked.

Bolig- og byutvikling er langsiktig arbeid. I 2019 ble KDP3 for Fornebu i Bærum vedtatt, kombinert med at det ble framforhandlet utbyggingsavtaler for sosial infrastruktur og Fornebubanen. Dette åpner for at OBOS fra 2020 kan starte byggingen av neste fase med til sammen opp mot 5 000 nye boliger på Fornebu frem mot 2040.

Fra november 2020 vil OBOS åpne for medlemskap i OBOS også i Sverige, for å sikre enda sterkere forankring mellom forretning og medlemsorganisasjon. Det vil også bli etablert en egen storbyorganisasjon med fokus på å bygge leiligheter i Stockholm, Gøteborg og Malmø.

Bolig- og byggsektoren står for en stor del av klimautslippene og OBOS har som en ledende aktør et særlig ansvar. OBOS har ambisiøse miljømål, men styret anser at det er behov for å ta enda sterkere grep, både i nybygg og i å bistå borettslag og sameier i klimaomleggingen.

Lønnsom drift i gode år er buffer for dårlige år med markedssvikt og redusert aktivitet. Det muliggjør boligbygging og fortsatt investering i utvikling av tjenestetilbud når andre aktører må bremse. Virksomheten har derfor satt økt fokus på lønnsomhet og effektiv drift internt. Det er gjennom 2019 gjennomført en rekke nedsalg innenfor næringseiendom og aksjer som har tatt ned risikoen i virksomheten og sikret betydelig likviditetstilførsel i møte med endrede markedsforhold.

Våren 2020 står verden overfor en større finansiell krise som følge av koronapandemien og oljeprisfall. Det er uklart hvor store konsekvensene vil bli, men det er stor sannsynlighet for en negativ korreksjon i boligmarkedene både i Norge og Sverige som følge av dette. Vi forventer også at byggebransjen vil rammes med lavere ordreinngang og større arbeidsledighet. Den pågående pandemien har også store menneskelige kostnader, både når det gjelder helse, privatøkonomi, utdanning og sosialt utenforskap.

OBOS vil i denne situasjonen sette sine ressurser inn på å bidra til å ta sin del av den nasjonale dugnaden. Gjennom appen Nabohjelp er det etablert en plattform for nabolagshjelp med over 130 000 brukere. OBOS legger gjennom sin egenutviklede plattform for digitale årsmøter til rette for at over 4 000 boligselskaper forvaltet av OBOS kan få avholdt sine årsmøter på en trygg måte og sikres god drift. Det er også besluttet at OBOS-banken vil prioritere utlån til tiltak som kan bidra til å holde hjulene i økonomien i gang, enten det er kjøp av ny bolig, rehabilitering i privat regi eller i regi av boligselskapene. Generalforsamlingen i OBOS vedtok våren 2019 at inntil 10 prosent av konsernets resultat etter skatt skal føres tilbake til samfunnsnyttige formål som del av en utvidet bærekraftsatsing. Midler fra denne satsingen vil nå prioriteres inn mot tiltak for å dempe effektene av koronapandemien innenfor frivillighet, kultur og idrett.

Erfaringene fra tidligere markedsnedganger er at konsekvensene blir langvarige. OBOS vil måtte tilpasse virksomheten til endrede markedsforutsetninger, noe som kan medføre endringer i bemanning og redusert byggeaktivitet som følge av færre salgs- og produksjonsstarter enn tidligere planlagt.

Tross sterkt endrede markedsforhold som følge av koronapandemien og uro i de internasjonale finansmarkedene er styret av den oppfatning at OBOS har både soliditet og likviditetsreserver til å møte dette. Gjennom en kompetent organisasjon, fokusert ledelse og gode systemer for risikostyring, er man posisjonert til å tilpasse driften til marked og risiko i en krevende tid samtidig som man er i stand til å identifisere nye muligheter.

Styret takker medlemmene i OBOS for bred oppslutning og takker samtidig de ansatte, ledelsen og samarbeidspartnere for motivert og engasjert innsats.

Oslo 24. mars 2020

Styret og konsernsjef i OBOS BBL

Signaturer fra alle i styret 2019

Les mer fra årsrapporten