Etterlevelse og etikk

Les mer fra årsberetningen, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

 

OBOS’ virksomhet er underlagt en rekke lovmessige og regulatoriske bestemmelser. Virksomheten har høy oppmerksomhet rundt dette og har gode rutiner for å etterleve disse.

OBOS er opptatt av å holde et høyt etisk nivå på sin virksomhet og blant sine medarbeidere. Arbeidet med dette pågår kontinuerlig på alle nivåer i virksomheten. OBOS har et sett verdier og etiske retningslinjer som jevnlig oppdateres og som er en integrert del av vår virksomhet. OBOS’ verdier er:

  • Skikkelig
  • Kvalitetsbevisst
  • Offensiv
  • Lønnsom
  • Engasjert

Styret har stor oppmerksomhet rundt SHA-arbeid, og status på dette feltet rapporteres regelmessig til styret. Selskapet har også egne rutiner for ledelsens egenhandel med eiendom, aksjer med videre, for å sikre uavhengighet og selskapets omdømme.

Les mer fra årsrapporten